Kongeparet kjem på besøk til Vanylven kommune – Vi arrangerer folkefest på Åheim 31.august

 

Pressemelding frå Det Norske Kongehus: 
«Hans Majestet Kongen og hennar Majestet Dronninga besøkjer Møre og Romsdal i perioden 30.august til 1.september 2022. 
Fylkesbesøket startar 30.august i Fjord kommune og går deretter vidare til Sykkylven kommune. 
Onsdag føremiddag kjem Kongen og Dronninga til Vanylven kommune og avsluttar dagen med å besøkje Sande kommune.
 

Kongeskipet Norge vil bli nytta under fylkesturen»

Vi gler oss mykje til å få eit så stort og fint besøk til Vanylven kommune 31.august. 
Denne dagen vil bli ein folkefest for alle i Vanylven. 

Kongeskipet kjem inn til Åheim, så vi vil lage til eit flott arrangement ved Olivinhallen. Vanylven kommune vil kome med meir informasjon om program på eit seinare tidspunkt. 

Set av datoen, så sjåast vi :) 
 

 Kalender for tømming av bossdunkar og infoskriv for renovasjon er oppdatert.

  

helsenorge.no si samleside for juleråd finn du masse detaljert informasjon om smittevernråd og –reglar. I Vanylven kommune følgjer vi dei nasjonale råda.

Rådet som gjeld no er at du ikkje skal ha meir enn fem gjestar på besøk heime, på hytta eller i hagen. For jula er det gjort unnatak. I løpet av juleferien kan du to gongar invitere inntil ti gjestar heime. Kvar enkelt bør ikkje delta i meir enn to selskap i løpet av perioden.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet presiserar at ein ikkje bør vere fleire enn ein husstand + 10 gjestar på dei to dagane ein kan ha 10 gjestar på besøk. Dette betyr IKKJE at dersom du har besøk av 5 stk på overnatting i fleire dagar, så kan du ha opptil 10 nye personar ilag med med dei andre 5, fordi dokke har blitt «ein kohort».

Merk også at dersom gjestane dine sovnar på sofaen, eller overnattar på anna vis, tel dette som to besøk. Du kan dermed ikkje ha opp til 10 gjestar på julafta som overnattar til første juledag , og deretter eit nytt selskap seinare i jula.

Nyttige lenkjer:


 • Besøk på omsorgssenteret kan gjennomførast på romma til bebuarane. Ein kan ikkje opphalde seg i fellesarela. Om ein kjem frå eit område med stort smittepress, vert det åpna for besøk på tilrettelagt besøksrom, då med bruk av munnbind. Ved alvorleg sjukdom hjå pasient vil vi framleis legge til rette for besøk på pasienten sitt rom.
   
 • Om ein vil ta med bebuaren heim til julefeiring, vil vi då ta ein individuell risikovurdering - med mogleg skjermingstiltak etter at ein kjem tilbake til institiusjonen, då for å hindre smitte inn i avdelinga.
   
 • Tal besøkande må avgrensast til 2 på rommene, og maks 4 på besøksrommet, pr gong.
   
 • Alle besøk skal avtalast med avdelinga (ansvarsvakt) minst eit døgn på førehand. De må seie ifrå kor mange som kjem på besøk når de ringer.
   
 • Vi fører besøksprotokoll der vi registrerer namn og telefonnummer til alle besøkande, noko som sikrar rask smittesporing dersom det vert naudsynt. Det er frivillig å oppgi personopplysningar til dette.
   
 • Alle besøkande er forplikta å melde frå til institusjonen dersom ein etter besøket får påvist smitte med Covid-19. Om ein blir definert som nærkontakt i tida etter gjennomført besøk, oppmodar vi og til at du gir oss beskjed om dette.
   
 • Dei besøkande skal vere friske, og ikkje ha teikn til luftvegsinfeksjon eller anna akutt sjukdom. Om ein har hatt slik infeksjon skal dei ha gått minst 2 døgn utan symptom før besøk. Om du nyleg har vore i utlandet bør du gi beskjed om dette.
   
 •  Besøkande skal gjennomføre handvask/spritvask før og etter besøket. Det same gjeld den som mottek besøk. Ansvarsvakt skal sjå til at dette vert utført
   
 • Det generelle rådet ved besøk er 1 m avstand.
   
 • Det er lov å ta med gåver, blomster etc
   
 •  Besøk aukar smitterisiko. For dei pasientane som ikkje sjølv har forståing for smitterisiko ved besøk, ønsker vi at andre enn næraste familie (ektefelle, barn, barnebarn), avtaler med hovudpårørande om besøk er ok.

Vanylven er i gang med planlegging av hvordan man skal gjennomføre vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på kommunens nettside, kommunens Facebook- side og her. Viktig informasjon vil også komme ut i Synste møre.

 

Måndag 14.desember vert det fyrste elektroniske skjemaet lansert der den som søkjer får automatisk vedtak.

Dette er eit framsteg for den som søkjer, i tillegg til at arbeidsprosessar i kommunen vert automatisert og effektivisert.

Kva skjema gjeld dette i første omgang?

Det fyrste skjemaet vi har automatisert er ambulerande skjenkeløyve og skjenkeløyve for einskildhøve. Grunnen til at dette skjemaet vart det fyrste er at lovverket og alkoholpolitisk plan er tydelege på kva ein kan gje løyve til.

På grunn av koronasituasjonen vil nok skjemaet ikkje verte så mykje brukt, men ligg klar til bruk når det er lov å halde arrangement igjen.

 

Kva betyr det for deg som skal søkje?

For å gjere det enklare for søkjarane er det som tidlegare var to søknadsskjema no erstatta av eit skjema. Er du usikker på om ting er søknadspliktig eller kva du skal velje av løyvetype, skal dette no kome klart fram i skjemaet.

Det er lagt inn ein del kriterium som gjer at søkjar kan få automatisk tildelt løyve. Det vil seie at du kort tid etter at søknaden er sendt inn vil få vedtak om løyve uansett kva tid på døgnet du søkjer.

Er der forhold som ikkje er oppfylt eller som ligg utanfor det som er bestemt i lovverk og alkoholpolitisk plan, vil saka gå til manuell handsaming. Sakshandsaming skjer då som tidlegare. Det vil seie at det vil ta litt tid før du får svar.

 

Vanylven kommune har inngått avtale med Rita Kvamme om at ho fråtrer stillinga som rådmann den 15.12.2020.

Frode Vik er frå dags dato konstituert som rådmann inntil 31.03.2021.

Kommunen har sendt ut brev om førehandsvarsel for endring av husleigesatsar til leigetakarar av kommunale bustadar i Vanylven kommune. 

Dessverre var det lagt ved ei liste over alle mottakarar av brevet. Det vil seie at alle som fekk brevet kunne sjå kven andre som også hadde motteke brevet. Totalt var det 55 personar på denne lista. Vi vil opplyse om at brevet ikkje inneheld personsensitive opplysningar.

Vanylven kommune ser likevel alvorleg på at opplysningar om kven som leiger kommunal bustad går til utanforståande. 

Med det same vi blei merksame på feilen vi har gjort, starta vi med å finne ut korleis kan vi unngå at dette skjer igjen. Det er avdekka av situasjonen skuldast rutinesvikt ved val av feil mal ved utsending av brevet, og vi vil ha ein gjennomgang av rutinene for å sikre at dette ikkje skjer fleire gongar.

Dei som fekk brevet, vil få informasjon frå kommunen der vi forklarar kva som har skjedd. Hendinga er også blitt registrert i avvikssystemet vårt, og i tillegg vil Datatilsynet bli informert om feilen som er gjort

 Torsdag 26. november kl 18 inviterer kommunen til digitalt folkemøte om budsjettet for 2021 og økonomiplanen til 2024.

   

Formannskapet i Vanylven vedtok i sitt møte 20.10.2020, F-sak 98/20, å leggje Kommunedelplan for kulturarven i Vanylven kommune 2020-2028 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 11-14.

   

Personer med nedsatt funksjonsevne kan ha stor nytte av velferdsteknologi, forutsatt at den er universelt utformet. I dette webinaret skal vi se på sammenhengen mellom universell utforming og bærekraftig velferdsteknologi.

Pensjonistforbundet gjennomfører nok et webinar sammen med Norwegian Smart Care Cluster. Denne gangen er Blindeforbundet med som arrangør.

Bærekraftig universell velferdsteknologi handler om å lage gode løsninger for alle. Løsninger som gjør at kommuner og samfunnet kan tilby de samme tjenestene til alle innbyggere uavhengig av funksjonsnivå. Hva betyr dette for deg og meg, og for utvikling av fremtidens løsninger? Følg med webinaret Velferdsteknologi for alle. Webinaret finner sted

 

Torsdag den 26.11 klokken 10.00

 

Webinaret streames også på Norwegian Smart Care Clusters FB -side. Program for webinaret og  påmeldingsinfo  finner du under her:

https://www.smartcarecluster.no/events/2020/11/velferdsteknologi-for-alle

 

Mvh Tone Bye

Prosjektleder velferdsteknologi Pensjonistforbundet