På bakgrunn av corona smitte stenger vi av trimrommet på Helse og omsorgssenteret dette på bakgrunn av felles innganger med senteret. 
Dette for å vere føre var slik at vi unngår smittekjelder der mange er brukarar av trimutstyr.
Ny informasjon kjem når vi eventuelt opnar opp igjen.
 

 Kommunestyret skal innan 1. juli 2020 velje 3 kvinner og 3 menn til lagmannsrettens utval,     13 kvinner og 13 menn til utvalet av meddommarar for tingretten og eit utval på 10 medlemar (5 kvinner og 5 menn) til jordskifteretten for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.

I samband med kopling av ny armatur i vasskum ovanfor Stenbakken må kommunen stenge vatnet i morgon 10. mars kl 10-11. Husstandar frå Vanylvsmia / Eidsåvoll til og med Takset vert utan vatn i denne tida. Ber om at ein tappar opp vatn til eige bruk i forkant. 

 Vi sender no ut varsel om at vatnet vil bli stengt i fleire perioder frammover. 

Dette er på grunn av drifting av høgdebasseng og reingjering av vassleidningsnettet. 


Les under for meir informasjon om tidspunkt og stad. 

 

Ferie for alle - eit gratis ferietilbod til barnefamiliar med dårleg økonomi.

Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og som over tid har levd i en vanskelig livssituasjon

Kommunen vil minne om fristar for ulike tilskotsordningar i landbruket.

 Dei fire utmarkslaga har rapportert inn fellingsresultata frå hjortejakta 2019. Det vart felt 633 hjort i Vanylven. Det er 38 meir enn året før. Størst auke er det på felling av eldre hodyr

Det er svært mykje hjort i Vanylven, så auka avskyting er ønskjeleg, spesielt av eldre koller.

Utmarkslaga gjer ein god jobb med å utarbeide bestandsplaner, og fordele fellingskvoter til dei ulike jaktfelta. Resultatet er god forvaltning av hjortestammen i området.
Kommunen minner om at jegerar og utmarkslaga skal registrere fellingane hjorteviltregisteret under heile jakta.

No er skuleruta for 2020-2021 ute på heimesidene våre. 

   Torsdag 16 januar hadde Vanylven saman med Sande kommune folkemøte om reiseliv på Åram skule. Vi var så heldige å få besøk av Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, og 2467 reiselivsutvikling. 
Her kan du lese eit lite referat frå møtet.

 Aud Marie Åsen er 49 år gammal og er busett på Nordfjordeid. Ho er tidlegare tenesteleiar for Velferd i Vågsøy kommune.