Vanylven kommune utarbeider i haust ein felles avfallsplan for hamner. Planen skal godkjennast av Fylkesmannen. Alle kaier og hamner skal i utgangspunktet vere med i den felles planen. Unnateke er private hamner som kun nyttast til fritidsformål, som ikkje driv komersiell aktivitet og som er knytta til eigar sin kysteigedom. 

NAV Herøy og Vanylven har tilsett ein ny prosjektleiar, Stine Sætre, i prosjektet «Samklang». Prosjektet «Samklang» - utvikling av dei sosiale tenestene i NAV er eit interkommunalt samarbeid mellom ulike tenesteytarar i Herøy og Vanylven. Målgruppene som er høgast prioritert i prosjektet er hushaldningar med born som er longtidsmottakarar av økonomisk sosialhjelp og dei som er mottakarar av fleire tenestetilbod.

Herøy og Vanylven har motteke kr. 610.000,- til prosjektet Samklang og utvikling av sosialtenester i NAV, eit interkommunalt samarbeid mellom ulike tenesteytarar i dei to kommunene. Prosjektet har eitt års varigheit med moglegheit for forlenging, om ein kan vise til gode resultat. Midlane skal gå til å tilsetje ein prosjektleiar.

Kommunen har registert at folk har fått melding via Vipps om å betale pengar til kommunen utan at kommunen har sendt ut faktura til dei det gjeld. Dette kan vere eit forsøk på svindel, og folk må vere oppmerksam på at når ein får melding om å betale noko til kommunen så skal det finnast ein faktura.

 

 

Effektane av ureina luft og nedbør på vassressursar skal no følgjast opp gjennom ei undersøking av om lag 1000 innsjøar i Noreg. 

 

 

Vår leverandør av økonomisystem, Evry, ynskjer å bidra med informasjon om eFaktura og automatisk avtalefangst:

I 2019 er det val av nytt kommunestyre og nytt fylkesting. Valgdagen er fastsett til måndag 9. september. Enkelte kommunar har val over to dagar, både søndag 8. september og måndag 9. september.  I Vanylven er det val ein dag: 9.september.

 

Arbeidet med å samle inn objekter til kulturminneplanen går mot slutten. Siste frist for å sende inn skjema er 15. juli 2019.

 

 

Kartlegginga er ein del av kunnskapsløftet for natur som blei vedteke av Stortinget i 2015. Kartlegginga er ei langsiktig, nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. Kartlegginga vil bli utført av firmaet Miljøfaglig Utredning AS på oppdrag frå Miljødirektoratet.

 

 

 

Skatteoppgjeret for dei fleste lønstakarar og pensjonistar, er klart 20. juni 2019.