Vanylven kommune arbeider med å regulere Åheim sentrum og Tue-krysset. Viser til oppstartvarsling av reguleringsplan Åheim-sentrum og Tue-krysset, høvesvis datert 15.08.2018 og 14.04.2021.  I samband med dette arbeidet krev Møre og Romsdal fylkeskommune at det skal utførast arkeologiske kartleggingar og grunnundersøkelser i desse reguleringsområda. Dette vert utført i mai og juni 2021.

 

 

Vanylven kommune har engasjert Telemarksforsking for å måle tillitsforholda i Vanylven. Målinga vert gjennomført som ei spørjeundersøking til næringslivet, frivillig sektor, politikarane og administrasjonen til kommunen. Vi får målt tilliten i Vanylven opp mot tilsvarande målingar i meir enn 30 andre kommunar. Føremålet er å finne ut av tillitsforholda i Vanylven slik at vi kan verte betre. 

God tillit mellom kommune, næringsliv og frivillig sektor er viktig for å få til eit godt samarbeid i kommunen.

De får eit spørjeskjema frå Telemarksforsking i ein e-post om kort tid. Det er fint om de kan ta dykk tid til å svare på skjemaet slik at vi får eit best mogleg grunnlag for målinga.

Dersom du har fleire funksjonar i kommunen, som til dømes som næringslivsaktør og representant for frivillig sektor, vil du få ei undersøking for kvart område – og vi ber om at du svarer på undersøkinga til kvart område.

  

Vanylven kommune søkjer etter ein framtidsretta og utviklingsorientert kommunalsjef for helse- og omsorgsektoren.
Er du ein person med brei samfunnsinnsikt og som meistrar både operative og strategiske utfordringar ?

Vi ser etter deg som ynskjer å vidareutvikle tenestane i Vanylven kommune, når vi no er inne i ei tid der samfunnet og verda endrar seg raskt.
Demografi og digitalisering utfordrar og påverkar oss korleis vi leverar tenestane våre. Vi er heile tida
på jakt etter å tenke nytt rundt involvering, organisering og måten vi arbeidar på.

Kommunalsjefen vil ha det overordna ansvaret for at kommunen leverar gode helse- og omsorgstenestar
gjennom leiing, samordning, tenesteutvikling og god økonomistyring. Kommunalsjefen skal vidareføre godt
samarbeid mellom administrativt og politisk nivå, og den nye leiaren vil også inngå i kommunedirektøren sitt leiarteam. 


Fullstendig stillingsannonse finn du her

Søknadsfrist 25.05.21

 

Grunna vedlikehald på kommunal vassleidning vert vatnet stengt av for abonnentar i område Åheimtun - Sibelco, torsdag 6. Mai.

Avstenginga vil vare frå om lag kl. 08.00 og halde fram til arbeidet er ferdig innan kl.16:00.

Vi ber bebuarar stenge hovudkran i huset før vedlikehaldet startar. Når vatnet kjem attende ber vi dykk opne utekraner og la det renne til vatnet er klart.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune skal legge ny asfalt på ei 6 kilometer lang strekning mellom Sørbrandal og Koparnes i Vanylven kommune. Tysdag 4. mai til laurdag 8. mai er vegen stengt mellom 08:30 og 20:00, men har opent for gjennomkjøring i to perioder, 12:00 -12:30 og 16:00 til 16:30 

Meir informasjon om vegarbeidet finn du her 

 

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene startar opp i september 2021 i Møre og Romsdal. Eventuelle endringar som vert vedteke vil gjelde frå 1. mai 2022. Møre og Romsdal fylkeskommune ved samferdselsavdelinga ber om innspel frå kommunar og andre. Fylket ynskjer at kommunane involverer mange i prosessen for å få gode innspel, der skular og trafikknemnder verft spesielt trekt fram. Innspel skal omfatte buss-, ferje-  og hurtigbåtruter. Kommunane skal samle innspela å sende til fylke.

 

Vanylven kommune ber om innspel frå alle i Vanylven innan måndag 17 mai. 2021, for kunne presentere dette politiske i siste møta før ferien. Innspela skal sendast til postmottak@vanylven.kommune.no, og merkast «Ruteendringsprosess 2022 ferje, buss og båt». 

 

     

I videoen under kan du sjå dei fantastiske moglegheitene du har til å busette deg i Vanylven kommune.

Vanylven kommune ønskjer å avklare interesse for bustadbygging i byggjefeltet på Kvia i Syvde og planlegging av tidspunkt for vidare utbygging av feltet. Kartlegging av interessentar til dette feltet er eit viktig grunnlag for planleggingsarbeidet, og så er det kommunestyret som vil avgjere om det skal løyvast midlar til vidar utbygging.

Meir informasjon finn du i denne artikkelen : https://www.vanylven.kommune.no/.../onskjer-du-tomt-pa...

Del gjerne .

 Møre og Romsdal fylkeskommune skal legge ny asfalt på ei 6 kilometer lang strekning mellom Sørbrandal og Koparnes i Vanylven kommune. Tysdag 4. mai til laurdag 8. mai kan vegen bli stengt i periodar på inntil to timar mellom kl. 08.30 og 20.00.

 

Frå 01.01.2021 har Opplæringskontoret på søre Sunnmøre ledig eit årsvikariat som opplæringskonsulent i 70% stilling.

Her finn du heile utlysningsteksta.(PDF, 146 kB)

Søknadsfristen er 20. mai

 

Stikk UT! var Norges mest populære turtrim i 2020, med over 860 000 registrerte turar. No gledar vi oss til ny sesong og i år kan du velge mellom 471 turer i 25 kommuner.

I Vanylven er det 15 turar som er med i år, der 8 av desse er nye frå i fjor.

 • "Eureka"vatnet ved Helgehornsvatnet
 • 4H hytta på Eidså
 • Ausa, Syltedalen
 • Benkjen oppå Legene - Åheim
 • Blåfelden, Syvde
 • Demninga ved Okla - Rovde
 • Hundsnesvardane, Nordstranda
 • Kleiva via Sandnesdalen
 • Nyestøylen Syvde
 • Nystøylhornet, Åram
 • Sandvikdalen - Turveg frå Sørbrandal til Sandvika
 • Skåratinden
 • Vardehornet - Fiskå
 • Vassverket - Fiskå
 • Vikevatnet – Slagnes

Sesongen varer frå 1.mai til 31.oktober. Siste veka i april vert det sendt ut kart til alle husstandar i posten med oversikt over alle Stikk UT! postane i Møre og Romsdal. Registreringa gjer du på stikkut.no eller i ny Stikk UT! app. God tur!