I sommar fram til 10.august vil ikkje NAV kontoret vere ope for besøk. Du kan kun nå dei via nødtelefon eller via kontaktsenteret 55 55 33 33

Etter 10.august vil det vere opent for drop-in.
Opningstid etter 10.august: 10:00 -12:00

  

Hei alle treningsglade.
Som mange sikkert har fått med seg har mange av landet sine treningssenter opna frå 15. juni.
Vi må likevel dessverre medele at treningsrommet på helse og omsorgssenteret på Fiskå foreløpig ikkje vil opne for bruk på ettermiddag, kveld og helg. Dette fordi vi som lite ubemannet treningsrom ikkje har muligheit for å tilpasse rommet til bransjestandarden i forhold til krav om avstand, reinhald og kontroll på antallet personar som oppheld seg i rommet til kvar tid.

Vi beklager ulempene dette medfører og vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi veit noko om kva tid vi kan opne igjen.

  Norsk kulturarv tilbyr no skular, barnehagar og idrettslag stipend for å rydde og gjere det fint rundt eit kulturminne i Vanylven kommune. 

Dersom dette høyrest fristandes ut kan du lese nedanfor om korleis du går fram. 

Regjeringa kom 27. mai med ny rettleiar for besøk i helse- 
og omsorgsinstitusjonar. Den overordna målsettinga er framleis å unngå at det kjem smitte med SARS-Cov-2 inn i på institusjonane. Med bakgrunn i denne og i lokal smittesituasjon er det utarbeidd lokale presiseringar for besøk i sjukeheim. 

Til frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal, 

Møre og Romsdal fylkeskommune og Frivillighet Norge ynskjer å invitere til eit kompetansehevande kurs for frivillige lag og organisasjonar. 

Tematikken er mellom anna korona og konsekvensar for frivilligheita, korleis vere synleg og drive kommunikasjon, med meir.

Tidspunkt: Torsdag 11.juni frå 10.00-13.00, på den digitale plattforma Zoom. 

 Fredag 22 mai innførast det system for SMS timebestilling ved Vanylven helsestasjon. Tenesta gjeld helsestasjon 0-5 år og svangerskapsomsorg. 

 Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

 Møre og Romsdal fylkeskommune skal forsterke og legge ny asfalt på fv. 5856 langs Saurdalsvatnet i Vanylven. Prosjektet er ein del av den fylkeskommunale tiltakspakka knytt til koronautfordringane.

Veit du at at pasientar ikkje skal betale eigendel ved undersøkingar på grunn av mistanke om smitte av covid-19?

 Sjølv om vi no gradvis skal opne opp nokre delar av samfunnet, skal vi halde att på andre. Målet er å halde smittetallet under 1. Kommuneoverlegen minnar om at dugnaden på langt nær er over. Det vi no skal inn i vil kreve like mykje, om ikkje meir, av kvar enkelt innbyggjar. Vi må framleis mobilisere til fellesdugnad for å få dette til.