Kulturskulen er no klare til å gjenopne i Vanylven frå veke 20. Opninga vil skje gradvis, etter modell frå grunnskulen, og vil i fyrste omgang opne for 2.-4.klasse. Dette for å sikre at reinhald og smittevern blir teke i vare.

 Kommunestyret skal innan 1. juli 2020 velje 3 kvinner og 3 menn til lagmannsrettens utval,     13 kvinner og 13 menn til utvalet av meddommarar for tingretten og eit utval på 10 medlemar (5 kvinner og 5 menn) til jordskifteretten for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.

For å sikre ei mest mogleg kontrollert opning vil 5, 7 og 10 trinn starte opp tysdag 12. mai, medan 6, 8 og 9 trinn startar opp onsdag 13. mai. Elevar frå og med 1. klasse til og med 4. klasse og SFO har starta opp tidlegare og vil ha tilbod som før på skulen.

 Møre og Romsdal fylkeskommune skal forsterke og legge ny asfalt på fv. 5856 langs Saurdalsvatnet i Vanylven. Prosjektet er ein del av den fylkeskommunale tiltakspakka knytt til koronautfordringane.

 Samfunnet begynner så vidt å opne opp igjen og mange lurer på når faste aktivitetar for blant anna barn og unge kan starte opp igjen.

I møte er kommuneoverlege Cecilie Lillejord Oppedal. Ho vil informere og svare på spørsmål.

 

Møtedato 6. mai  kl. 20.00

Stad: Microsoft teams (sjå under i invitasjonen for brukarrettleiing og blå link nedst på sida for å bli med på møte)

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut fleire tilskotsordningar for kulturfeltet i fylket. 
Dette er med bakgrunn for at kulturfeltet har blitt hardt ramma som følgje av forbode med store folkemengder.  

Sjå under kva ordningar som er lyst ut. 

 

Søknadsfrist 15.mai

Veit du at at pasientar ikkje skal betale eigendel ved undersøkingar på grunn av mistanke om smitte av covid-19?

Miljøstasjonen på Lilleeide har vore ope kvar tysdag sidan 21. april, og vi har med dette gjort oss nokre erfaringar på korleis vi kan ivareta smittevernomsyn samtidig som innbyggjarane får effektivt kvitta seg med avfall.

 Sjølv om vi no gradvis skal opne opp nokre delar av samfunnet, skal vi halde att på andre. Målet er å halde smittetallet under 1. Kommuneoverlegen minnar om at dugnaden på langt nær er over. Det vi no skal inn i vil kreve like mykje, om ikkje meir, av kvar enkelt innbyggjar. Vi må framleis mobilisere til fellesdugnad for å få dette til.

Vanylven er ein landbrukskommune med mykje nysatsing. Her er 85 gardsbruk med storfe, sau og geit. Inseminering på storfe inngår i praksisen. I tillegg er det lagt til rette for smådyrpraksis. Vanylven er eit enkelt vaktdistrikt, med berre 50 minutts køyring mellom ytterpunkta.

Vi har ledig praksis for veterinær frå 01.07.2020.