Kommunestyremøtet som skulle vere mandag 22.03.21 er utsett grunna koronasituasjonen. Dette er bestemt av ordføraren og dei politiske partia i samråd, etter auka smitte i Stad kommune. 

 
På grunn av smittesituasjonen i nabokommunen vår har vi sett oss nøydde til å utføre folkemøtet digitalt. 

Vi vil oppmode folk som er usikre på påkobling om å vere tidleg ute. Hugs å bruke Chroome som nettlesar.


Link til møtet finn du her 

 

- Dersom du ikkje kjem deg inn via Webex , strøymer vi direktesending frå Facebook også ! 

 

Som dei fleste har fått med seg, er det eit pågåande utbrot i nabokommunen vår. Ettersom det er same bu- og arbeidsområde er det ekstra viktig at vi er flinke til å teste oss ved symptom på luftvegsinfeksjon, halde avstand, og vere bevisst på god håndhygiene. Det er også fint om ein prøver å begrense unødvendig reising over kommunegrensene. Kommuneoverlegen har per no ikkje mottatt melding om at nokon busatt i kommunen vår er direkte berørt av det aktuelle utbrotet, og heller ikkje aktuelt å bli satt i karantene eller isolasjon.

Her er oversikta på ferie- og fridagar i skuleåret 2021/2022 

 

 

Hundsnesvardane er ein populær tur å gå heile året, men per no er turen ikkje anbefalt å gå grunna ein god del is og tele i bakken.

Elles vil vi ønskje god tur på dei andre turane. Siste dag med registrering på vinter fotturane er 5.april.

 

 

 

Vanylven kommune har i dag tilbode Andreas Christian Nørve stillinga som kommunedirektør. Han har vore delvis utlånt til oss frå Herøy sidan midten av desember, etter at vi vart samde med tidlegare rådmann om å avslutte samarbeidet. Nørve har i desse månadane vore ein god støttespelar for konstituert rådmann Frode Vik, leiargruppa og det politiske miljøet. 

 Kommunen har gjeldande ein utlånsavtale fram til 31.03, men vi er i god tru på at Nørve tiltrer kort tid etter det. Vi har heile vegen hatt god dialog med Herøy kommune, og vil takke for den gode samarbeidsånda dei har synt, i forståing for den situasjonen vi sto i.

 Både tillitsvalde og politikarar hadde Nørve som førsteval, og vi er svært takksame for å kome til ein avtale med ein leiar som gjennom intervju har vist at han innehar dei kvalitetane vi etterspurte i utlysinga. Nørve har god kjennskap til kommunen gjennom mange år som økonomiansvarleg, assisterande rådmann og rådmann i Vanylven, og kjem no tilbake til oss etter å ha vore vekke eit par år. Han har i denne tida skaffa seg nye erfaringar, ny kunnskap og kan gå i gong med ny entusiasme.

 

 Søknadsfrist innan 01.03.2021

I Vanylven kommune har vi 1 privat og 2 kommunale barnehagar.

Solsikka barnehage på Fiskå (privat)

Syvde barnehage (kommunal)

Åheim barnehage (kommunal)

 

Kommunen nyttar felles søknadsskjema og felles opptak av barnehageplass til alle barnehagane, både kommunal og privat barnehage.

For søknad om barnehageplass frå august 2021 må det søkjast innan 01.03.2021.

  • Søknader om barnehageplass som kjem inn etter dette, blir behandla ved supplerande opptak, dersom det vert ledige plassar.

 

Elektronisk søknadsskjema finn du her 
Meir informasjon finn du her 

All informasjon om barnehagane i Vanylven kommune finn du under ”Barnehage og skule”

Send elektronisk søknadsskjema innan 01.03.2021. Det krev innlogging med ID-porten. Dersom du ikkje har bank-id ta kontakt med styrar i den barnehagen du har som førsteprioritet.

Servicetorget i kommunen, tlf. 700 30 000, kan sette deg i kontakt med styrarane.

Nytt barnehageår startar mandag 16. august 2021 for dei kommunale barnehagane.
Solsikka barnehage tek inn nye barn frå 1. august 2021.

Dei som allereie har plass i barnehage, treng ikkje søkje på nytt med mindre ein ynskjer å auke/redusere plassen eller byte barnehage.

  

Det felles politirådet for Herøy, Sande og Vanylven var for første gong samla fredag 5. februar.

Kommunedirektør/rådmann, ordførar og næringslivskontaktar frå kommunane var til stades saman med politiet.

Politiet presenterte sin nye politikontakt for distriktet vårt, Jørn Fredriksen Larsen, og næringslivskontakt i Sunnmøre politidistrikt, Øyvind Vebenstad, var med.

Målet med det felles politirådet er å styrke samhandlinga mellom kommunane og politiet.

Det vart avklara kva slags satsingsområde politiet skal ha i 2021, nemleg på ungdomskriminalitet, radikalisering og familievald.

Det felles politirådet skal ha fire møter i året.

- Oppsummert var det eit godt møte, og vi vart grundig orienterte om utfordringar i kommunane, fortel kommunedirektør, Trond Arne Aglen.

 Vanylven kommune ynskjer innspel frå innbyggjarane til vår marine næringsplan for 2021 og seinare arealplan i sjø. 

Hensikta med skjemaet er å legge grunnlag for konsekvensutgreiing etter krava i plan- og bygningslova, kapittel 4. 

Dersom det vert behov for utfyllande  fagutreiingar i samband med tiltak som ein vurderer å ta inn i kommuneplanen, kan den som stiller forslaget bli bedt om å skaffe naudsynt  dokumentasjon.

Alle innspel til nye arealformål må ha kart som viser avgrensinga av foreslått arealformål i ein føremålstenleg  målestokk.

Kartgrunnlag kan ein til dømes hente frå https://kommunekart.com/klient/sunnmorskart eller Olex kart.  Det er mogleg å lage eit skjermbilde av kartet og teikne inn avgrensinga av tiltaket på dette.

Skjemaet kan leverast til postmottak@vanylven.kommune.no 

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune oppmodar difor vegnaboane om å sette bossdunken på sin eigen veg. 

Brøytebilsjåførane kan ikkje gå ut av bilen for å flytte alle bossdunkane ut av vegen før dei brøytar. Dei siste dagane har vi eksempel på at bossdunkane står som perler på ei snor over fleire kilometer gangveg slik at brøytemannskapet ikkje kjem seg fram. Det går ut over mjuke trafikantar og renovatørane som må karre seg igjennom ubrøyta veg, seier byggeleiar Eivind Voldsund hos fylkesvegavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Dei siste dagane har entreprenørane vore ute med alt tilgjengeleg mannskap for at alle trafikantar skal kome seg fram på fylkesvegane. Store snømengder har gjort at det har vore behov for å brøyte ofte.

 

Da treng vi hjelp frå naboane slik at brøytemannskapa kjem seg fram og ikkje bruker meir tid enn naudsynt på kvar veg, fortel Eivind Voldsund.


Kontaktperson i Møre og Romsdal fylkeskommune:
Byggeleiar Eivind Voldsund, telefon 907 73 969