Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit.

Kurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i veka.

Tema på kurskveldane:

  • Meistring og verdigheit
  • Tvang og rettigheiter
  • Behandling
  • Pårørandeorganisasjonar
  • Søsken og andre barn i familien
  • Familieperspektivet

Det er to innlegg på kvar kurskveld – eitt frå fagpersonar frå kommune eller 2.-linjetenesta og eitt frå personar som delar sine eigne erfaringar.

Kurset vert halde på Prestegården i Volda onsdagar kl.18 - 20 med oppstart 16.09.20.

For meir informasjon eller påmelding, ta kontakt innan 01.09.20:

Synnøve Takseth, tlf. 95898300   synnove.takseth@volda.kommune.no     

Marita Øye, tlf.  91246379            marita.oye@volda.kommune.no

Kari Grong, tlf. 46821748              kari.bjerkeng.grong@volda.kommune.no 

Arrangør: Volda kommune i samarbeid Ulstein, Hareid, Herøy, Vanylven, Sande og Ørsta kommunar, Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus), Ålesund behandlingssenter og DPS.

  

Vi er inne i ei tid der hekkar og busker veks fort og det er mykje lauv på trea. Du som eig eller er brukar av ein eigedom er ansvarleg for at vegetasjonen ikkje skaper trafikkfarlege situasjonar (Veglova §34 og §43).

Det betyr at du må klippe hekk, busker og tre slik at alle trafikantar har god sikt. God sikt er avgjerande for eit trafikksikkert lokalmiljø. Spesielt viktig er det å klippe ned vegetasjon om du bur nær eit vegkryss.

Her finn du informasjon om korleis du skal klippe:

 

Pianoelevane spelte konsert i Vanylven kyrkje tysdag 16. juni. Under finn du lenkje med opptak av konserten!


 

Kulturskuleelevane på visuell kunst har laga ei digital utstilling av arbeida sine dette skuleåret, sidan det ikkje vart sumarkonsert og utstilling slik vi vanlegvis har. Mykje flott arbeid også i år, og dette var det siste året med lærar Ine Helen Flister, som skal vidare på nye eventyr. Under finn du utstillinga, håpar du likar henne! (Trykk på bileta og bla)

 

I sommar fram til 10.august vil ikkje NAV kontoret vere ope for besøk. Du kan kun nå dei via nødtelefon eller via kontaktsenteret 55 55 33 33

Etter 10.august vil det vere opent for drop-in.
Opningstid etter 10.august: 10:00 -12:00

  I Norge er det eit generelt bålforbod frå 15.april til 15 september. I denne perioda er det forbode å tende bål og grill (også eingongsgrill) i eller i nærleiken av skog, kystområde, og anna utmark.  

Idag kl. 13:00-17:00 kan vatnet bli vekk for innbyggjarar mellom Berge samdrift og Skogelva.

Det jobbar fortsatt med å lokalisere lekkasjen, og vi ber derfor dei som bur mellom desse to nevnte stadane om å tappe opp vatn.

 

Vi beklagar ulempene dette medfører !

  

Hei alle treningsglade.
Som mange sikkert har fått med seg har mange av landet sine treningssenter opna frå 15. juni.
Vi må likevel dessverre medele at treningsrommet på helse og omsorgssenteret på Fiskå foreløpig ikkje vil opne for bruk på ettermiddag, kveld og helg. Dette fordi vi som lite ubemannet treningsrom ikkje har muligheit for å tilpasse rommet til bransjestandarden i forhold til krav om avstand, reinhald og kontroll på antallet personar som oppheld seg i rommet til kvar tid.

Vi beklager ulempene dette medfører og vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi veit noko om kva tid vi kan opne igjen.

 BUA Vanylven har gratis utlån av utstyr til friluftsliv og aktivitet til privat personar, barnehagar, skular, lag og organisasjonar i Vanylven kommune.

BUA Vanylven er eit tiltak for å auke fysisk aktivitet, sosial inkludering og aktivitetsglede i kommunen vår. Hovudmålgruppa er barn og unge, og BUA står for barn og unge i aktivitet. Vi har utstyr til både sommar- og vinteraktivitetar; til overnatting, matlaging, fisking, sykling, padling, leik m.m. Du kan låne utstyr til nett det du likar eller utfordre deg med aktivitetar du aldri har prøvd før! Velkomne innom BUA på Fiskå eller send oss ein låneførespurnad

   

Vanylven kommune har ledig stilling som leiar for teknisk sektor.

Vi ser etter deg som er utviklingsorientert og som har ambisjonar om å gjennomføre nødvendige omstillingar for ei berekraftig utvikling av kommunale tenester. Som leiar for teknisk sektor får du det overordna ansvaret for områda som ligg innanfor teknisk drift og du vil vere med i rådmannen si leiargruppe. Leiar for teknisk sektor har og ei strategisk rolle i dialogen mellom rådmannen og politisk leiing.
 
Teknisk sektor har totalansvar for områda veg, VAR, vedlikehald arealplanlegging, landbruk, miljø, kart, oppmåling, prosjektering og byggjesaker.