Andreas-Nørve

I årets siste nyhendebrev til dei tilsette informerte rådmann Andreas Nørve i dag om fylgjande:

present-1209742_960_720

I samband med Sparebanken Møre sitt 175-års jubileum har dei gitt 175.000 kr til formål i Vanylven kommune.

team-2444978_960_720

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har 292 millionar kroner til fordeling til tiltak til inkludering av barn i låginntektsfamiliar.
Søknadsfrist er 10. desember 2018

økonomiplan 2019

Lure du på kva kommunen skal bruke pengar på dei komande fire åra?

Vanylven formannskap sitt framlegg til budsjett og økonomiplan (budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022) for Vanylven kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44.4 og 45.3 i kommunelova.

 

Foto Eidså sag

Det er fleire ledige næringsareal i Vanylven kommune. 

den rette

5.Desember vil alle landet sine husstandar motta ei brosjyre om eigenberedskap frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Brosjyra inngår i kampanja "Du er ein del av Noregs beredskap", som DSB har utarbeida saman med Oslo kommune. Målet er å styrke befolkninga si bevisstheit og kunnskap om å ivareta eigen sikkerheit ved hendingar og kriser som rammar kritisk infrastruktur. 

Marine grunnkart Vanylven

Er du engasjert i det som går føre seg i sjøområda på Søre Sunnmøre? Då rår vi til at du kjem på eit av møta om bruk av sjøareala. 

 

logo-mattilsynet-2
No er det på tide å registrere ditt vassforsyningssystem hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn.