Vanylven kommune inviterar til dialogmøte om korleis ein framtidsretta barnehage og skulesektor skal sikre best mogleg kvalitet i tenestane våre. 

 Vi sender no ut varsel om at vatnet vil bli stengt i fleire perioder frammover. 

Dette er på grunn av drifting av høgdebasseng og reingjering av vassleidningsnettet. 


Les under for meir informasjon om tidspunkt og stad. 

 Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje kulturmidlar. Søknadsfrist er:  20.03.2020.

Frist for vedlegg er 01.04.2020.

For seint innkomne søknadar vert ikkje vurderte.

Søknaden skal innehalde desse vedlegga: Referat frå årsmøte / årsmelding og rekneskap for føregåande år.

 

Ferie for alle - eit gratis ferietilbod til barnefamiliar med dårleg økonomi.

Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og som over tid har levd i en vanskelig livssituasjon

Kommunen vil minne om fristar for ulike tilskotsordningar i landbruket.

 Dei fire utmarkslaga har rapportert inn fellingsresultata frå hjortejakta 2019. Det vart felt 633 hjort i Vanylven. Det er 38 meir enn året før. Størst auke er det på felling av eldre hodyr

Det er svært mykje hjort i Vanylven, så auka avskyting er ønskjeleg, spesielt av eldre koller.

Utmarkslaga gjer ein god jobb med å utarbeide bestandsplaner, og fordele fellingskvoter til dei ulike jaktfelta. Resultatet er god forvaltning av hjortestammen i området.
Kommunen minner om at jegerar og utmarkslaga skal registrere fellingane hjorteviltregisteret under heile jakta.

No er skuleruta for 2020-2021 ute på heimesidene våre. 

   Torsdag 16 januar hadde Vanylven saman med Sande kommune folkemøte om reiseliv på Åram skule. Vi var så heldige å få besøk av Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, og 2467 reiselivsutvikling. 
Her kan du lese eit lite referat frå møtet.

 Aud Marie Åsen er 49 år gammal og er busett på Nordfjordeid. Ho er tidlegare tenesteleiar for Velferd i Vågsøy kommune. 
 

 Vanylven og Sande kommune inviterar til folkemøte reiseliv på Torsdag 16. januar, Åram skule, kl. 18:30