Hundsnesvardane er ein populær tur å gå heile året, men per no er turen ikkje anbefalt å gå grunna ein god del is og tele i bakken.

Elles vil vi ønskje god tur på dei andre turane. Siste dag med registrering på vinter fotturane er 5.april.

 

 

 

Vanylven kommune har i dag tilbode Andreas Christian Nørve stillinga som kommunedirektør. Han har vore delvis utlånt til oss frå Herøy sidan midten av desember, etter at vi vart samde med tidlegare rådmann om å avslutte samarbeidet. Nørve har i desse månadane vore ein god støttespelar for konstituert rådmann Frode Vik, leiargruppa og det politiske miljøet. 

 Kommunen har gjeldande ein utlånsavtale fram til 31.03, men vi er i god tru på at Nørve tiltrer kort tid etter det. Vi har heile vegen hatt god dialog med Herøy kommune, og vil takke for den gode samarbeidsånda dei har synt, i forståing for den situasjonen vi sto i.

 Både tillitsvalde og politikarar hadde Nørve som førsteval, og vi er svært takksame for å kome til ein avtale med ein leiar som gjennom intervju har vist at han innehar dei kvalitetane vi etterspurte i utlysinga. Nørve har god kjennskap til kommunen gjennom mange år som økonomiansvarleg, assisterande rådmann og rådmann i Vanylven, og kjem no tilbake til oss etter å ha vore vekke eit par år. Han har i denne tida skaffa seg nye erfaringar, ny kunnskap og kan gå i gong med ny entusiasme.

 

 Søknadsfrist innan 01.03.2021

I Vanylven kommune har vi 1 privat og 2 kommunale barnehagar.

Solsikka barnehage på Fiskå (privat)

Syvde barnehage (kommunal)

Åheim barnehage (kommunal)

 

Kommunen nyttar felles søknadsskjema og felles opptak av barnehageplass til alle barnehagane, både kommunal og privat barnehage.

For søknad om barnehageplass frå august 2021 må det søkjast innan 01.03.2021.

  • Søknader om barnehageplass som kjem inn etter dette, blir behandla ved supplerande opptak, dersom det vert ledige plassar.

 

Elektronisk søknadsskjema finn du her 
Meir informasjon finn du her 

All informasjon om barnehagane i Vanylven kommune finn du under ”Barnehage og skule”

Send elektronisk søknadsskjema innan 01.03.2021. Det krev innlogging med ID-porten. Dersom du ikkje har bank-id ta kontakt med styrar i den barnehagen du har som førsteprioritet.

Servicetorget i kommunen, tlf. 700 30 000, kan sette deg i kontakt med styrarane.

Nytt barnehageår startar mandag 16. august 2021 for dei kommunale barnehagane.
Solsikka barnehage tek inn nye barn frå 1. august 2021.

Dei som allereie har plass i barnehage, treng ikkje søkje på nytt med mindre ein ynskjer å auke/redusere plassen eller byte barnehage.

  

Det felles politirådet for Herøy, Sande og Vanylven var for første gong samla fredag 5. februar.

Kommunedirektør/rådmann, ordførar og næringslivskontaktar frå kommunane var til stades saman med politiet.

Politiet presenterte sin nye politikontakt for distriktet vårt, Jørn Fredriksen Larsen, og næringslivskontakt i Sunnmøre politidistrikt, Øyvind Vebenstad, var med.

Målet med det felles politirådet er å styrke samhandlinga mellom kommunane og politiet.

Det vart avklara kva slags satsingsområde politiet skal ha i 2021, nemleg på ungdomskriminalitet, radikalisering og familievald.

Det felles politirådet skal ha fire møter i året.

- Oppsummert var det eit godt møte, og vi vart grundig orienterte om utfordringar i kommunane, fortel kommunedirektør, Trond Arne Aglen.

 Vanylven kommune ynskjer innspel frå innbyggjarane til vår marine næringsplan for 2021 og seinare arealplan i sjø. 

Hensikta med skjemaet er å legge grunnlag for konsekvensutgreiing etter krava i plan- og bygningslova, kapittel 4. 

Dersom det vert behov for utfyllande  fagutreiingar i samband med tiltak som ein vurderer å ta inn i kommuneplanen, kan den som stiller forslaget bli bedt om å skaffe naudsynt  dokumentasjon.

Alle innspel til nye arealformål må ha kart som viser avgrensinga av foreslått arealformål i ein føremålstenleg  målestokk.

Kartgrunnlag kan ein til dømes hente frå https://kommunekart.com/klient/sunnmorskart eller Olex kart.  Det er mogleg å lage eit skjermbilde av kartet og teikne inn avgrensinga av tiltaket på dette.

Skjemaet kan leverast til postmottak@vanylven.kommune.no 

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune oppmodar difor vegnaboane om å sette bossdunken på sin eigen veg. 

Brøytebilsjåførane kan ikkje gå ut av bilen for å flytte alle bossdunkane ut av vegen før dei brøytar. Dei siste dagane har vi eksempel på at bossdunkane står som perler på ei snor over fleire kilometer gangveg slik at brøytemannskapet ikkje kjem seg fram. Det går ut over mjuke trafikantar og renovatørane som må karre seg igjennom ubrøyta veg, seier byggeleiar Eivind Voldsund hos fylkesvegavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Dei siste dagane har entreprenørane vore ute med alt tilgjengeleg mannskap for at alle trafikantar skal kome seg fram på fylkesvegane. Store snømengder har gjort at det har vore behov for å brøyte ofte.

 

Da treng vi hjelp frå naboane slik at brøytemannskapa kjem seg fram og ikkje bruker meir tid enn naudsynt på kvar veg, fortel Eivind Voldsund.


Kontaktperson i Møre og Romsdal fylkeskommune:
Byggeleiar Eivind Voldsund, telefon 907 73 969


  Det vil bli arrangert eit treff for pårørande innan psykisk helse/rus første tysdag i kvar måned framover. 
Treffet vil vere på Vårsolstova ved gamle sjukeheimen på Fiskå. Det startar kl.18.30 til kl.20.30

Alle er hjerteleg velkomne ! 

Vanylven kommune er no saman med kommunane i Møre og Romsdal og på Vestlandet med på eit prosjekt som går ut på å merke hjorten i kommunen for å følge bevegelsane til hjorten gjennom heile året. 

 

Den 1. februar får 56 000 innbyggarar i fylket over 18 år invitasjon til å delta i ei folkehelseundersøking. Svara som kjem inn skal brukast til å lage både lokale og regionale planar og til å prioritere kva tiltak som må settast inn for å betre folkehelsa.

 

1.februar opnar Søre Sunnmøre legevakt i moderne lokaler i Hovdebygda.

Søre Sunnmøre legevakt er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane på Søre Sunnmøre med Volda kommune som vertskommune. Det varierer mellom kommunane kva tenester dei har gjennom Søre Sunnmøre legevakt.

For Vanylven kommune sine innbyggjarar er det inga praktisk forskjell frå tidlegare ordning. Tidlegare var legevakta lokalisert ved Volda sjukehus, og har no kome i nye lokaler i Hovdebygda,Ørsta.

Vanylven har som før eiga legevakt, men har kjøpt teneste til legevaktformidling og vil fortsette å gjere det. Legevaktformidlinga blir no bemanna frå Hovdebygda og ikkje Volda sjukehus.

Det vil sei at når ein ringer legevakta vil ein kome bort i Hovdebygda, der dei tek seg av formidlinga av henvendelsar i Vanylven.

Timar må avtalast på førehand via legevaktsentralen. På dagtid i vekene er det vanleg legevakt og øyeblikkeleg hjelp som før på Vanylven legesenter kl. 08.00-16.00.