Sunnmøre Regionråd IKS har ute ei undersøking der dei ynskjer å fange opp kva du meiner er viktig for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa. 

Ved hjelp av digitalt spørreskjema vonar dei å få mange innspel om kva innbyggjarane i kommunen meiner. På denne måten kan du få være med å bidra til å utvikle klima og energiplanen i kommunen. Det er viktig at alle er med på klimadugnaden om Norge skal nå dei mål som er sett.

Regjeringa kom 27. mai med ny rettleiar for besøk i helse- 
og omsorgsinstitusjonar. Den overordna målsettinga er framleis å unngå at det kjem smitte med SARS-Cov-2 inn i på institusjonane. Med bakgrunn i denne og i lokal smittesituasjon er det utarbeidd lokale presiseringar for besøk i sjukeheim. 

Til frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal, 

Møre og Romsdal fylkeskommune og Frivillighet Norge ynskjer å invitere til eit kompetansehevande kurs for frivillige lag og organisasjonar. 

Tematikken er mellom anna korona og konsekvensar for frivilligheita, korleis vere synleg og drive kommunikasjon, med meir.

Tidspunkt: Torsdag 11.juni frå 10.00-13.00, på den digitale plattforma Zoom. 

Vi er no klare til å opne også for 5.-10. klasse, og takkar for tolmodige elevar og foreldre i tida med videoundervisning. Kulturskulen vart stengd 12.mars, og vi er veldig glade for å vere tilbake i klasseromma med først dei yngste, og no dei eldste elevane.

 Fredag 22 mai innførast det system for SMS timebestilling ved Vanylven helsestasjon. Tenesta gjeld helsestasjon 0-5 år og svangerskapsomsorg. 

 Møre og Romsdal Fylkeskommune har lagt ut informasjon for næringslivet i dei forskjellige kommunane i Møre og Romsdal 

 Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Kommunen samarbeider med krinskomiteane, korpsa, kor og kyrkja om programmet. Det blir ein dag der vi feirar med felles opplevingar, men meir kvar for oss enn det vi er vande med. Leit fram finstasen og ver med og feire 17. mai! 

13.mars stengte vi rådhuset for besøkjande på grunn av situasjonen rundt Covid-19 viruset. No startar vi med gradvis opning av diverse tenestar.

Den komande veka opnar vi rådhuset for besøkjande, men sjølv om fleire tenester opnar, er ikkje alt som før dei stengde. Rammene er nye og vi har gjort ulike smitteverntiltak. 

 

  Kulturskulen er no klare til å gjenopne i Vanylven frå veke 20. Opninga vil skje gradvis, etter modell frå grunnskulen, og vil i fyrste omgang opne for 2.-4.klasse. Dette for å sikre at reinhald og smittevern blir teke i vare.