Onsdag ettermiddag kl. 17:00 vil det bli arrangert digitalt folkemøte om saka om Synergiar til Stad skipstunnel.

Det er veldig viktig at alle blir høyrd i denne saka, og dermed ser vi det nødvendig å ta dette folkemøte no, digital, slik at innspela kan kome fram før saka skal til behandling i juni. 

 

Det vil bli lagt ut link til møte i denne  artikkelen og på Facebook i morgon føremiddag. 

 

Kommunen har om lag 30 000 kr som skal fordelast til skogkultur. Ved innmeldt behov kan vi få tildelt meir, så ta tidleg kontakt med kommunen om du har skogplanar. Det er tilskot til planting, ungskogpleie og markbereding. Det er også tilskot til skogsveg, der har vi fått 20 000 i 2021. I tillegg er det tilskot  til taubanedrifter, manuell felling til høgstmaskin eller skifte av treslag frå lauv til barskog.

Det er laga nye retningsliner for bruk av midlane for perioden 2021-2024.

Søknadsfrist er 15.10.21

 

No er det tid for å søkje SMIL-tilskot og tilskot til drenering av jordbruksareal, søknadsfristen er 1.juni. 

  • Drenering av jordbruksareal, 30 kr pr meter eller 2000 pr dekar.
  • SMIL-tilskot til tiltak i kulturlandskapet, inntil 70%  av kostnad.


Søknadsfrist 1.06.2021.

  

Vanylven kommune arbeider med å regulere Åheim sentrum og Tue-krysset. Viser til oppstartvarsling av reguleringsplan Åheim-sentrum og Tue-krysset, høvesvis datert 15.08.2018 og 14.04.2021.  I samband med dette arbeidet krev Møre og Romsdal fylkeskommune at det skal utførast arkeologiske kartleggingar og grunnundersøkelser i desse reguleringsområda. Dette vert utført i mai og juni 2021.

 

 

Vanylven kommune har engasjert Telemarksforsking for å måle tillitsforholda i Vanylven. Målinga vert gjennomført som ei spørjeundersøking til næringslivet, frivillig sektor, politikarane og administrasjonen til kommunen. Vi får målt tilliten i Vanylven opp mot tilsvarande målingar i meir enn 30 andre kommunar. Føremålet er å finne ut av tillitsforholda i Vanylven slik at vi kan verte betre. 

God tillit mellom kommune, næringsliv og frivillig sektor er viktig for å få til eit godt samarbeid i kommunen.

De får eit spørjeskjema frå Telemarksforsking i ein e-post om kort tid. Det er fint om de kan ta dykk tid til å svare på skjemaet slik at vi får eit best mogleg grunnlag for målinga.

Dersom du har fleire funksjonar i kommunen, som til dømes som næringslivsaktør og representant for frivillig sektor, vil du få ei undersøking for kvart område – og vi ber om at du svarer på undersøkinga til kvart område.

  

Vanylven kommune søkjer etter ein framtidsretta og utviklingsorientert kommunalsjef for helse- og omsorgsektoren.
Er du ein person med brei samfunnsinnsikt og som meistrar både operative og strategiske utfordringar ?

Vi ser etter deg som ynskjer å vidareutvikle tenestane i Vanylven kommune, når vi no er inne i ei tid der samfunnet og verda endrar seg raskt.
Demografi og digitalisering utfordrar og påverkar oss korleis vi leverar tenestane våre. Vi er heile tida
på jakt etter å tenke nytt rundt involvering, organisering og måten vi arbeidar på.

Kommunalsjefen vil ha det overordna ansvaret for at kommunen leverar gode helse- og omsorgstenestar
gjennom leiing, samordning, tenesteutvikling og god økonomistyring. Kommunalsjefen skal vidareføre godt
samarbeid mellom administrativt og politisk nivå, og den nye leiaren vil også inngå i kommunedirektøren sitt leiarteam. 


Fullstendig stillingsannonse finn du her

Søknadsfrist 25.05.21

 

Grunna vedlikehald på kommunal vassleidning vert vatnet stengt av for abonnentar i område Åheimtun - Sibelco, torsdag 6. Mai.

Avstenginga vil vare frå om lag kl. 08.00 og halde fram til arbeidet er ferdig innan kl.16:00.

Vi ber bebuarar stenge hovudkran i huset før vedlikehaldet startar. Når vatnet kjem attende ber vi dykk opne utekraner og la det renne til vatnet er klart.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune skal legge ny asfalt på ei 6 kilometer lang strekning mellom Sørbrandal og Koparnes i Vanylven kommune. Tysdag 4. mai til laurdag 8. mai er vegen stengt mellom 08:30 og 20:00, men har opent for gjennomkjøring i to perioder, 12:00 -12:30 og 16:00 til 16:30 

Meir informasjon om vegarbeidet finn du her 

 

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene startar opp i september 2021 i Møre og Romsdal. Eventuelle endringar som vert vedteke vil gjelde frå 1. mai 2022. Møre og Romsdal fylkeskommune ved samferdselsavdelinga ber om innspel frå kommunar og andre. Fylket ynskjer at kommunane involverer mange i prosessen for å få gode innspel, der skular og trafikknemnder verft spesielt trekt fram. Innspel skal omfatte buss-, ferje-  og hurtigbåtruter. Kommunane skal samle innspela å sende til fylke.

 

Vanylven kommune ber om innspel frå alle i Vanylven innan måndag 17 mai. 2021, for kunne presentere dette politiske i siste møta før ferien. Innspela skal sendast til postmottak@vanylven.kommune.no, og merkast «Ruteendringsprosess 2022 ferje, buss og båt». 

 

     

I videoen under kan du sjå dei fantastiske moglegheitene du har til å busette deg i Vanylven kommune.

Vanylven kommune ønskjer å avklare interesse for bustadbygging i byggjefeltet på Kvia i Syvde og planlegging av tidspunkt for vidare utbygging av feltet. Kartlegging av interessentar til dette feltet er eit viktig grunnlag for planleggingsarbeidet, og så er det kommunestyret som vil avgjere om det skal løyvast midlar til vidar utbygging.

Meir informasjon finn du i denne artikkelen : https://www.vanylven.kommune.no/.../onskjer-du-tomt-pa...

Del gjerne .