Denne haustferien inviterar Sunnmøre friluftsråd deg som er nyskjerrig på ei natt litt utanom det vanlege. 

Arrangementet er gratis og det føregår 07-08.oktober.

Det vil bli asfaltert på Løsetstranda , Takset , Kvia og Hardbakken. 
Vegen vil bli stengt i perioder, og det er lagt opp til omkjøring.  

 

Søre Sunnmøre har no lansert tenesta e-torg som kjem alle innbyggjarane våre til god nytte.

Oddvin Aarskog, Elling Flister og Marte Saure har jobba på tvers av sektorane for å kunne dekke behovet til brukarane vår med denne løysinga.  «Vi håpar at dette kan vere ei postiv løysing som vil lette mykje av tida til brukarane våre» seier dei.


  Det vil bli arrangert eit treff for pårørande innan psykisk helse/rus første tysdag i kvar måned framover. 
Treffet vil vere på Vårsolstova ved gamle sjukeheimen på Fiskå. Det startar kl.18.30 til kl.20.30

Alle er hjerteleg velkomne ! 

Frå og med 21. september vil ein ha mulegheit for å teste seg for Covid-19 i nye lokale ved 1. etasje på gamle sjukeheimen, på hjørnet ved siden av vaskeriet. 

I det nye lokalet har ein moglegheit for å kome inn for å ta testen, men det vil bli lagt opp til å fortsatt teste personar i bilane sine så langt det let seg gjere (spesielt dei som er dårleg til beins). 

Dersom det blir vurdert at ein treng legetilsyn, er lokalet enkelt utstyrt for undersøking. 
NB! Hugs at du må ha avtale for å teste deg for Covid-19.  

 

 

 

 

 

Vanylven kommune har ledig stilling som ingeniør ved teknisk sektor innanfor hovudansvarsområda: 

- Veg 
- Vatn
- Avløp
- Renovasjon 
- Slam
- Idrettsanlegg 
- Kyrkjegardsdrift  

  Kommunane på Søre Sunnmøre lanserer onsdag 16. september e-Torg - nettbutikk for geografiske data og byggesakstenester.

  

Vi har tilskotsmidlar til overs for 2020:

  • Drenering av jordbruksareal, 30 kr pr meter eller 2000 pr dekar.
  • SMIL-tilskot til tiltak i kulturlandskapet, inntil 30-40% av kostnad.

T.eks. rydding og inngjerding av beite, redusere ureining, ivareta kulturminne og kulturmiljø, legge til rette for ferdsel,

istandsetting av verneverdige bygg.

Søknadsfrist 1.10.2020.

  

Mobbeombudet er en ombudstjeneste som skal sikre at barn og unge i Møre og Romsdal får en trygg og god hverdag i barnehagen og på skolen.

Mobbeombudet kan svare på spørsmål, gi støtte og veiledning til barn, elever og foreldre som står i vanskelige situasjoner. I tillegg jobbar mobbeombudet med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder.

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet. Mobbeombodet har taushetsplikt.

Slik når du oss:

Tlf.:       712 80 433 / 911 40 259

E-post: mobbeombodet@mrfylke.no

 

 

 

 Kortare ventetid for deg, mindre portoutgifter for oss, lågare papirforbruk og klimagassutslepp – det er nokre av gevinstane.

Tysdag 1. september tek helsestasjonane i kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta i bruk digital post for sending av brev.

Dette inneber at føresette og barn/ungdom over 16 år i dei fleste tilfelle ikkje lengre vil få timeinnkallingar og andre brev frå helsestasjonen, skulehelsetenesta eller svangerskapsomsorga tilsendt som ordinær brevpost. 

 

Slik fungerer digital post

Dersom du brukar ei digital postkasse (Digipost eller eBoks) vil brev frå helsestasjonen leverast dit. Du vil få eit varsel på e-post eller SMS om at du har motteke eit nytt brev. 

Dersom du ikkje har digital postkasse vil brevet bli levert til Altinn. Du vil då få eit varsel på e-post eller SMS om at du har motteke eit brev i Altinn. Dersom du ikkje loggar deg på og opnar brevet innan 48 timar, vert det skrive ut og sendt til deg med ordinær brevpost. 

 

Nytt nummer eller e-postadresse?

Har du endra mobilnummer eller e-post adresse? Då bør du oppdatere kontaktinformasjonen din i kontakt- og reservasjonsregisteret slik at du får varsel om ny post frå det offentlege. 

 

Raskare fram

Digital post sparer miljøet store mengder papir, og reduserer dermed utslipp av CO2. I tillegg sparar det kommunane for portokostnadar, og du får viktig post frå det offentlege levert raskt, trygt og enkelt.

Har du ikkje digital postkasse? Då bør du vurdere å skaffe deg ei