Det vert arrangert folkemøte om klima 23. sept. frå kl.18:00 - 20:30 på Breidablik, Larsnes.

Vatnet blir ikkje stengt som vi varsla tidlegare. De kan sjå vekk ifrå denne varslinga. 

 

Her finn dykk heile valstyret sin valprotokoll for kommunevalet 2019.
Valprotokollen gir ei oversikt over alle røystekategoriane, kandidatutrekninga og korleis personrøystene og slengarane fordelte seg mellom kandidatane og partiene/listene.

Skuleåret 2018/2019 tok skulane i Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda i bruk eit nytt administrativ system – Tieto Education. Systemet gir oversikt over elevane, deira fag- og klassetilknyting og kontaktinformasjon til føresette. I tillegg nyttar lærarane løysinga til å føre fråvær og vurderingar på elevane.

Du har røysterett om du er norsk statsborgar og fyller 18 år seinast 31.desember 2019. Du har og røysterett som ikkje-norsk statsborgar om du har vore ført inn i folkeregisteret som busett i Norge dei siste tre åra før valdagen, eller er statsborgar i eit anna nordisk land og er folkeregisterført som busett i Norge seinast 30. juni 2019. Du må vere registrert i manntalet for Vanylven 30. juni 2019 

Hugs å ta med legitimasjon ! 

Jobbsjansen er ei teneste kommunen levera for unge vaksne i alderen 16 – 23 år.
Tilbodet passar for dei som ikkje har meistra skulen, ikkje fått lærlingplass, tatt pause i studie og står utan jobb, eller ikkje fått seg arbeid.

 

Måndag 19 august vart det arrangert vanylvsmesterskap i rulleløp ved helse- og omsorgssenteret.  

Gamlevegen over Eidet vert stengt for gjennomkøyring måndag 19 og tysdag 20 august grunna asfaltering. Strekninga frå bedehuset forbi gamleskulen vert asfaltert, ca 1,0km.

 

I desse dagar jobbar vi med etteroppgjer for alle bebuarar som hadde langtidsopphald i institusjon 2018. Dei dette gjeld vil om kort tid få tilsendt eit vedtak om for lite eller mykje innbetalt vederlag. 

No nærmar det seg skulestart for born og unge. Her kan du sjå oversikt over klokkeslett på dei forskjellige skulane i vår kommune.