Vanylven kommune søkjer ny rådmann/kommunedirektør 

Fullstendig søknadstekst og annonse finn du her

Arbeidsoppgåver

Ved sida av administrativ leiing, vil sentrale arbeidsoppgåver vere knytt til å utvikle ein effektiv, framtidsretta og innbyggjarorientert kommune som utviklar god kvalitet i alle tenester, og som er ein aktiv utviklingsaktør i lokalsamfunnet, med tanke på bulyst, omdømebygging og nærings- og stadsutvikling.

Kvalifikasjonar

Som rådmann/kommunedirektør bør du ha:

 • Høgare relevant utdanning og dokumenterte resultat frå tidlegare leiarstillingar
 • Erfaring frå offentleg sektor, eller anna leiarerfaring i kombinasjon med kunnskap om kommunale utfordringar.
 • Strategisk og økonomisk kompetanse
 • Evne til å bygge ein utviklingsorientert kultur
 • Evne til å vere omgjengeleg og utadvent, og flink til å skape og oppretthalde gode relasjonar.

Det er ønskeleg at du har leiarutdanning, har god samhandlingskompetanse og at du kan bidra til å skape eit godt meistringsklima.

Kjennskap til og forståing for samspelet mellom politikk/administrasjon, fag, lover og forvaltning er ein føresetnad, og stillinga krev evne til effektiv gjennomføring av politiske vedtak og eventuelle omstillingsprosessar.

Personlege eigenskapar vil verte vektlagt.

Personlege eigenskapar

Vi søkjer ein rådmann/kommunedirektør:

 • Som er trygg og tydeleg med ein motiverande og samlande leiarstil, som vil bidra til vidare utvikling av lokalsamfunnet Vanylven i dialog med folkevalde, innbyggjarar, næringsliv, medarbeidarar og deira organisasjonar.
 • Som kan sørge for god økonomistyring, mål- og resultatstyring med gode styringsverktøy for berekraftig utvikling.
 • Som bygger tillit, skapar motivasjon og arbeidslyst hos medarbeidarar, gjennom meistringsorientert leiing.   
 • Som utviklar ein framtidsretta arbeidsgjevarpolitikk i samspel med dei ulike sektorane

 

Vi tilbyr ei utfordrande og spanande leiarstilling i Vanylven sin største kompetansebedrift.  

Nærare opplysningar om stillinga vert gitt av ordførar Lena Landsverk Sande  tlf. 45 22 71 68 eller konstituert rådmann Frode Vik, 99 28 86 00.  Kortfatta søknad og CV må sendast til kommunen innan 31.01.2021.

Fullstendig søknadstekst og annonse finn du her

 Kalender for tømming av bossdunkar og infoskriv for renovasjon er oppdatert.

  

helsenorge.no si samleside for juleråd finn du masse detaljert informasjon om smittevernråd og –reglar. I Vanylven kommune følgjer vi dei nasjonale råda.

Rådet som gjeld no er at du ikkje skal ha meir enn fem gjestar på besøk heime, på hytta eller i hagen. For jula er det gjort unnatak. I løpet av juleferien kan du to gongar invitere inntil ti gjestar heime. Kvar enkelt bør ikkje delta i meir enn to selskap i løpet av perioden.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet presiserar at ein ikkje bør vere fleire enn ein husstand + 10 gjestar på dei to dagane ein kan ha 10 gjestar på besøk. Dette betyr IKKJE at dersom du har besøk av 5 stk på overnatting i fleire dagar, så kan du ha opptil 10 nye personar ilag med med dei andre 5, fordi dokke har blitt «ein kohort».

Merk også at dersom gjestane dine sovnar på sofaen, eller overnattar på anna vis, tel dette som to besøk. Du kan dermed ikkje ha opp til 10 gjestar på julafta som overnattar til første juledag , og deretter eit nytt selskap seinare i jula.

Nyttige lenkjer:


 • Besøk på omsorgssenteret kan gjennomførast på romma til bebuarane. Ein kan ikkje opphalde seg i fellesarela. Om ein kjem frå eit område med stort smittepress, vert det åpna for besøk på tilrettelagt besøksrom, då med bruk av munnbind. Ved alvorleg sjukdom hjå pasient vil vi framleis legge til rette for besøk på pasienten sitt rom.
   
 • Om ein vil ta med bebuaren heim til julefeiring, vil vi då ta ein individuell risikovurdering - med mogleg skjermingstiltak etter at ein kjem tilbake til institiusjonen, då for å hindre smitte inn i avdelinga.
   
 • Tal besøkande må avgrensast til 2 på rommene, og maks 4 på besøksrommet, pr gong.
   
 • Alle besøk skal avtalast med avdelinga (ansvarsvakt) minst eit døgn på førehand. De må seie ifrå kor mange som kjem på besøk når de ringer.
   
 • Vi fører besøksprotokoll der vi registrerer namn og telefonnummer til alle besøkande, noko som sikrar rask smittesporing dersom det vert naudsynt. Det er frivillig å oppgi personopplysningar til dette.
   
 • Alle besøkande er forplikta å melde frå til institusjonen dersom ein etter besøket får påvist smitte med Covid-19. Om ein blir definert som nærkontakt i tida etter gjennomført besøk, oppmodar vi og til at du gir oss beskjed om dette.
   
 • Dei besøkande skal vere friske, og ikkje ha teikn til luftvegsinfeksjon eller anna akutt sjukdom. Om ein har hatt slik infeksjon skal dei ha gått minst 2 døgn utan symptom før besøk. Om du nyleg har vore i utlandet bør du gi beskjed om dette.
   
 •  Besøkande skal gjennomføre handvask/spritvask før og etter besøket. Det same gjeld den som mottek besøk. Ansvarsvakt skal sjå til at dette vert utført
   
 • Det generelle rådet ved besøk er 1 m avstand.
   
 • Det er lov å ta med gåver, blomster etc
   
 •  Besøk aukar smitterisiko. For dei pasientane som ikkje sjølv har forståing for smitterisiko ved besøk, ønsker vi at andre enn næraste familie (ektefelle, barn, barnebarn), avtaler med hovudpårørande om besøk er ok.

Vanylven er i gang med planlegging av hvordan man skal gjennomføre vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på kommunens nettside, kommunens Facebook- side og her. Viktig informasjon vil også komme ut i Synste møre.

 

Måndag 14.desember vert det fyrste elektroniske skjemaet lansert der den som søkjer får automatisk vedtak.

Dette er eit framsteg for den som søkjer, i tillegg til at arbeidsprosessar i kommunen vert automatisert og effektivisert.

Kva skjema gjeld dette i første omgang?

Det fyrste skjemaet vi har automatisert er ambulerande skjenkeløyve og skjenkeløyve for einskildhøve. Grunnen til at dette skjemaet vart det fyrste er at lovverket og alkoholpolitisk plan er tydelege på kva ein kan gje løyve til.

På grunn av koronasituasjonen vil nok skjemaet ikkje verte så mykje brukt, men ligg klar til bruk når det er lov å halde arrangement igjen.

 

Kva betyr det for deg som skal søkje?

For å gjere det enklare for søkjarane er det som tidlegare var to søknadsskjema no erstatta av eit skjema. Er du usikker på om ting er søknadspliktig eller kva du skal velje av løyvetype, skal dette no kome klart fram i skjemaet.

Det er lagt inn ein del kriterium som gjer at søkjar kan få automatisk tildelt løyve. Det vil seie at du kort tid etter at søknaden er sendt inn vil få vedtak om løyve uansett kva tid på døgnet du søkjer.

Er der forhold som ikkje er oppfylt eller som ligg utanfor det som er bestemt i lovverk og alkoholpolitisk plan, vil saka gå til manuell handsaming. Sakshandsaming skjer då som tidlegare. Det vil seie at det vil ta litt tid før du får svar.

 

Vanylven kommune har inngått avtale med Rita Kvamme om at ho fråtrer stillinga som rådmann den 15.12.2020.

Frode Vik er frå dags dato konstituert som rådmann inntil 31.03.2021.

Kommunen har sendt ut brev om førehandsvarsel for endring av husleigesatsar til leigetakarar av kommunale bustadar i Vanylven kommune. 

Dessverre var det lagt ved ei liste over alle mottakarar av brevet. Det vil seie at alle som fekk brevet kunne sjå kven andre som også hadde motteke brevet. Totalt var det 55 personar på denne lista. Vi vil opplyse om at brevet ikkje inneheld personsensitive opplysningar.

Vanylven kommune ser likevel alvorleg på at opplysningar om kven som leiger kommunal bustad går til utanforståande. 

Med det same vi blei merksame på feilen vi har gjort, starta vi med å finne ut korleis kan vi unngå at dette skjer igjen. Det er avdekka av situasjonen skuldast rutinesvikt ved val av feil mal ved utsending av brevet, og vi vil ha ein gjennomgang av rutinene for å sikre at dette ikkje skjer fleire gongar.

Dei som fekk brevet, vil få informasjon frå kommunen der vi forklarar kva som har skjedd. Hendinga er også blitt registrert i avvikssystemet vårt, og i tillegg vil Datatilsynet bli informert om feilen som er gjort

 Torsdag 26. november kl 18 inviterer kommunen til digitalt folkemøte om budsjettet for 2021 og økonomiplanen til 2024.

   

Formannskapet i Vanylven vedtok i sitt møte 20.10.2020, F-sak 98/20, å leggje Kommunedelplan for kulturarven i Vanylven kommune 2020-2028 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 11-14.