Aktuelt

 Kvardagen er snudd på hovudet for dei fleste av oss. No gjeld det å både ta vare på seg sjølv og andre slik at vi kjem oss gjennom denne vanskelege tida best mogleg.

Treng du nokon å snakke med eller er du bekymra for nokon ta kontakt med:

Oddrun Kobbevik Oldeide frå kommunal oppfølgingsteneste  tlf. 414 30 710 (kl 9 -15)

 Søknadsskjemaet er no opna. Nytt i år er at alle skal søkje elektronisk. Vi håpar det gjer prosessen lettare for både oss og dykk!
Du finn meir informasjon om å søkje plass i kulturskulen, fagtilbod og prisar her.

 

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge fram til over påske, til og med 13. april 

 

 Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje kulturmidlar. Søknadsfrist er:  20.04.2020.

Frist for vedlegg er 05.05.2020.

For seint innkomne søknadar vert ikkje vurderte.

Søknaden skal innehalde desse vedlegga: Referat frå årsmøte / årsmelding og rekneskap for føregåande år.

Kjære foreldre/føresette.  
Med bakgrunn i situasjonen vi har i dag med strenge tiltak knytt til smittevern, og hindring av spreiing av COVID-19-viruset, kjem vi med ei innstendig oppmoding til dykk: 
Politiet er kontakta av tilsette i helsevesenet som uttrykkjer stor uro knytt til at barn og ungdom no samlar seg i grupper, og på denne måten eksponerer seg for smittefare.

  Sit du i karantene eller er i risikogruppe?
Manglar du ein pårørande som kan utføre praktiske ærend som handling eller matlevering, kan du ringe servicetorget på tlf 700 30 000
 

 

Har du kompetanse innan helsefag, vaskeri eller storkjøkken, men jobbar med heilt andre oppgåver idag? Då ønskjer vi at du registrerer deg: 

Registrer deg som frivillig helsepersonell her

 Grunna forebyggande tiltak for å unngå spreiing av smitte, er publikumsmottak i NAV Herøy og
Vanylven stengt.
Kontakt oss på nav.no eller via kontaktsenter på tlf: 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30.

Er du i naud? Tlf. 40 46 37 37 kl. 09.00 – 15.30

   Vanylven kommune har no teke i bruk eit nytt varslingssystem via SMS då vi ser dette nødvendig etter situasjonen vi no er i. 
Desse digitale henvendingane er hensiktsmessige der det kan vere vassavstengning, stengte vegar, evakuering, generelle servicemeldingar eller andre forhold som krever rask informasjon.

  Dette arrangementet er avlyst grunna koronavirus.