NY SØKNADSFRIST: Vanylven kommune søkjer guide til Valborgsamlinga og St. Jetmundkyrkja

 Klikk for stort bileteSt Jetmund kyrkje er ei langkyrkje i stein opphaveleg bygd i 1155. I følge sagn skal St Edmund ha stått eit stykke opp i fjellsida, ved «Jetmundsleite» og peikt ut staden for kyrkja. Valborgssamlinga er eit lite museum med ei samling av bruksting, tekstilar, klede og gardsreidskap i hovudsak frå tida 1800-1900.    

Arbeid i stillinga:

 • omvisning i Valborgssamlinga og St.Jetmund kyrkje frå 1.7-1.8.21 kl 12-17:00
 • selje billettar 
 • vask og vedlikehald på inne- og uteområde 
 • halde samlinga og kyrkja ope for gjestar

Personlege eigenskaper som blir prioritert:

 • gode engelskkunnskapar, gjerne også tysk.
 • interessert i historie
 • god på samarbeid
 • fleksibel, omgjengelig og serviceinnstilt
 • sjølvstendig og målretta
 • god munnleg formidlingsevne

Vi tilbyr arbeid på ein historisk stad samt opplæring om historia rundt St Jetmund og Valborgssamlinga

Korleis søkje? 

Du søkjer på stillinga ved å sende ein mail til: postmottak.vanylven@vanylven.kommune.no. Skriv litt om deg sjølv, svar gjerne på punkta frå "personlege eigenskapar".

Anna

Arbeidsgjevar: Vanylven kommune

Tilsettingsforhold: sommarjobb  

Ny søknadsfrist: 1.juni 2021

Har du spørsmål? 

Sølvi Erviksæter Sjåstad , mob: 997 46 440

Kst. kommunalsjef kultur og oppvekst

  

I 2021 er det val av nytt Storting og nytt Sameting.

Valgdagen er fastsett til måndag 13. september. Enkelte kommunar har val over to dagar, både søndag 12. september og måndag 13. september. I Vanylven er det val ein dag: 13. september.

 

Vanylven kommune ønskjer å avklare interesse for bustadbygging i byggjefeltet Åheimslida på Åheim og planlegging av tidspunkt for vidare utbygging av feltet. Kartlegging av interessentar til dette feltet er eit viktig grunnlag for planleggingsarbeidet, og så er det kommunestyret som vil avgjere om det skal løyvast midlar til vidar utbygging.

Vi ber om at interessentane både angir ønska tomt og planlagd byggjeår og dersom det er fleire interessentar til same tomt – så vil endeleg tildeling skje ved loddtrekning. 

Du kan melde di interesse i eige skjema her 

  

NAV Herøy og Vanylven har ikkje opent for drop-in på Fiskå i vekene 29, 30, 31 og 32

Det vil vere mulighet for avtalte møter. Ved behov for dette kontakt nav.no eller tlf 55553333

 

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Noreg. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

Tidlegare har saueskabbmidd (Psoroptes Ovis) vore utrydda. Dette er ein gruppe A-sjukdom, som er meldepliktig til Mattilsynet sidan den er veldig smittsam mellom småfe. 

Omfattande utbrot
Saueskabbmidd blei først funne i hobbyhald av geit i Trøndelag og Møre og Romsdal i januar 2021. Mattilsynet har arbeidd med å spore smitten og få oversikt, men utbrotet har vist seg å vere omfattande. Det har vore mykje kjøp og sal av geit på kryss av landet, der smitten har følgt med. Saueskabbmidd smittar ikkje over på andre dyreartar.
Saueskabbmidd er ikkje problematisk for geit, men kan gi store konsekvensar for helse, velferd og økonomi i sauehaldet. Mattilsynet går derfor breitt ut med informasjon om tiltak for å hindre smitte av sau og å redusere smitten i geitehaldet.

Smittevern viktig!
Det er risiko for alvorleg, smittsam dyresjukdom. For å unngå å bli involvert i eit sjukdomsutbrot, er det viktig at alle småfehaldarar har gode rutine for smittevern og avgrensar livdyrkontakten til få dyrehald. Dette gjeld for både sau og geit. 

For meir informasjon kan du kontakte Mattilsynet.

Når vi no skal igong med arbeidet for budsjettprosessen til neste år vil vi invitere innbyggjarane i kommunen til budsjettarbeidet. Vi er avhengige av innspel frå innbyggjarane og håpar at dette kan skape meir tillit til budsjettprosessen.

Vi håper at innbyggarane kan kome med positive innspel og idear til korleis vi kan gjere ting annleis – gjerne forslag til aktivitetar som kan skape nye inntekte.

Send inn ditt forslag i eige skjema her 

 

 

 

Måndag 14. juni tek helsestasjonen i bruk ei ny nasjonal fellesløysing for digital samhandling mellom innbyggarar og helsestasjon- og skulehelsetenesta.

Kommunane på søre Sunnmøre er fyrst ut i landet med å ta dette i bruk, etter at utprøving av løysinga i fire store kommunar vart ferdig i midten av mai.

For deg som innbyggar er no tenestene tilgjengelege på Helsenorge. Tilsvarande løysingar på Helsenorge nyttast også av spesialisthelsetenesta, kommunale pleie- og omsorgstenester og enkelte fastlegar.

 

Slik fungerer det

Helsenorge kan du, på vegne av deg sjølv eller dine barn under 16 år:

 • Sende og ta i mot meldingar til/frå helsestasjons- og skulehelsetenesta, jordmor og helsestasjon for ungdom på ein trygg måte.
 • Sjå timeavtaler og avbestille desse.
 • Få varsel om planlagde timeavtaler på tekstmelding eller e-post.

Helsenorge er alltid ope! Ta kontakt når det passar for deg, og unngå telefonkø. Når du sender ei melding til oss via Helsenorge svarar vi normalt i løpet av ein arbeidsdag.

Tenesta er sikker og gjer at du også kan sende oss sensitive opplysningar. Meldingar du sender til oss kjem rett inn i helsestasjonen sin elektroniske pasientjournal, og vert behandla her.

https://www.youtube.com/watch?v=Q7jG_EYRNd4

 

Slik kjem du i gang

For å bruke kalender og meldingar må du vere digitalt aktiv på Helsenorge.no. Det vil seie at du må ha logga inn på Helsenorge, akseptert bruksvilkåra og samtykka til å kommunisere med dine helsekontaktar via nettstaden. Du kan lese meir om dette på Helsenorge.

For å logge deg på må du ha tilgang til BankID, Buypass ID eller Commfides. I løpet av hausten 2021 vil løysinga bli utvida med pålogging via Feide for barn og ungdom mellerom 12-16 år.

  

Vanylven kommune ønskjer å avklare interesse for bustadbygging i byggjefeltet Fredsvoll på Fiskå og planlegging av tidspunkt for vidare utbygging av feltet. Kartlegging av interessentar til dette feltet er eit viktig grunnlag for planleggingsarbeidet, og så er det kommunestyret som vil avgjere om det skal løyvast midlar til vidar utbygging.

Vi ber om at interessentane både angir ønska tomt og planlagd byggjeår og dersom det er fleire interessentar til same tomt – så vil endeleg tildeling skje ved loddtrekning. 

Med di interesse i eige skjema her

 

Ordførarane på Søre Sunnmøre drøfta måndag innspelet frå Sunnmøre fotballkrets om fortolkinga av nasjonale retningslinjer for barn og unge under 20 år knytt til å spele fotballkampar mot lag i andre kommunar. Vi er kjent med dei nasjonale anbefalingane i høve felles idrettsaktivitetar på tvers av kommunegrensene, og legg til grunn at dette er anbefalingar ikkje reglar som er absolutte. Det er difor opp til kommunane og den enkelte klubb å vurdere risikoen knytt til avvikling av slike kampar.

Ut frå ei samla vurdering der ein mellom anna legg til grunn at vi har eit lågt og nokså likt smittetrykk på Søre Sunnmøre, ynskjer ordførarane å legge til rette for at lag for barn og unge under 20 år frå kommunane på Søre Sunnmøre kan møte kvarandre til treningskampar utan andre avgrensingar enn dei smittevernreglane som gjeld for arrangement elles. Denne vurderinga gjeld alle lagidrettar.

Deltakarar/trenarar som arbeider/går på skule i andre kommunar der det er strengare smittevernreglar enn lokalt, skal følgje dei reglane som er strengast.

Det er kvar klubb som har ansvaret for å følgje med på smittesituasjonen i sin kommune, og for ikkje å gjennomføre slike kampar dersom kommunen har varsla om endring i smittesituasjonen. Dersom det oppstår tvil skal klubben ta kontakt med kommuneoverlegen i sin kommune for å avklare om kampar kan gjennomførast.

Klubbane kan starte slik aktivitet frå 02.06.21 kl 00:00.

 

Bernt Brandal               Knut Erik Engh              Bjørn Prytz                     Olav Myklebust

Ordførar i Hareid         Ordførar i Ulstein         Ordførar i Herøy          Ordførar i Sande

 

Lena Landsverk Sande             Stein Aam                       Sølvi Dimmen

Ordførar i Vanylven                 Ordførar i Ørsta            Ordførar i Volda.

 

BUA Vanylven har fått midlar frå Bufdir og Gjensidigestiftelsen for å tilsette ungdom hjå BUA i sommar. Vi skal halde ope BUA utlånssentral og skape aktivitetar for barn og unge gjennom sommaren.

Vi ynskjer å tilsette ungdom i inntil 8 veker med fordelte vakter anten på BUA utlånssentral og/eller BUA aktivitetstilbod. Alle som får jobb får tilbod om vakter fordelt gjennom sommaren. Du får god opplæring og oppfylging.

Vi søkjer etter ungdom mellom 13-18 år busett i Vanylven og som har lyst til å legge til rette for aktivitet for barn og unge i Vanylven.

 

No er det tid for å søkje SMIL-tilskot og tilskot til drenering av jordbruksareal, søknadsfristen er 1.juni. 

 • Drenering av jordbruksareal, 30 kr pr meter eller 2000 pr dekar.
 • SMIL-tilskot til tiltak i kulturlandskapet, inntil 70%  av kostnad.


Søknadsfrist 1.06.2021.