Vanylven kommune ønskjer å avklare interesse for bustadbygging i byggjefeltet Fredsvoll på Fiskå og planlegging av tidspunkt for vidare utbygging av feltet. Kartlegging av interessentar til dette feltet er eit viktig grunnlag for planleggingsarbeidet, og så er det kommunestyret som vil avgjere om det skal løyvast midlar til vidar utbygging.

Vi ber om at interessentane både angir ønska tomt og planlagd byggjeår og dersom det er fleire interessentar til same tomt – så vil endeleg tildeling skje ved loddtrekning. 

Med di interesse i eige skjema her

  

I 2021 er det val av nytt Storting og nytt Sameting.

Valgdagen er fastsett til måndag 13. september. Enkelte kommunar har val over to dagar, både søndag 12. september og måndag 13. september. I Vanylven er det val ein dag: 13. september.

 

Ordførarane på Søre Sunnmøre drøfta måndag innspelet frå Sunnmøre fotballkrets om fortolkinga av nasjonale retningslinjer for barn og unge under 20 år knytt til å spele fotballkampar mot lag i andre kommunar. Vi er kjent med dei nasjonale anbefalingane i høve felles idrettsaktivitetar på tvers av kommunegrensene, og legg til grunn at dette er anbefalingar ikkje reglar som er absolutte. Det er difor opp til kommunane og den enkelte klubb å vurdere risikoen knytt til avvikling av slike kampar.

Ut frå ei samla vurdering der ein mellom anna legg til grunn at vi har eit lågt og nokså likt smittetrykk på Søre Sunnmøre, ynskjer ordførarane å legge til rette for at lag for barn og unge under 20 år frå kommunane på Søre Sunnmøre kan møte kvarandre til treningskampar utan andre avgrensingar enn dei smittevernreglane som gjeld for arrangement elles. Denne vurderinga gjeld alle lagidrettar.

Deltakarar/trenarar som arbeider/går på skule i andre kommunar der det er strengare smittevernreglar enn lokalt, skal følgje dei reglane som er strengast.

Det er kvar klubb som har ansvaret for å følgje med på smittesituasjonen i sin kommune, og for ikkje å gjennomføre slike kampar dersom kommunen har varsla om endring i smittesituasjonen. Dersom det oppstår tvil skal klubben ta kontakt med kommuneoverlegen i sin kommune for å avklare om kampar kan gjennomførast.

Klubbane kan starte slik aktivitet frå 02.06.21 kl 00:00.

 

Bernt Brandal               Knut Erik Engh              Bjørn Prytz                     Olav Myklebust

Ordførar i Hareid         Ordførar i Ulstein         Ordførar i Herøy          Ordførar i Sande

 

Lena Landsverk Sande             Stein Aam                       Sølvi Dimmen

Ordførar i Vanylven                 Ordførar i Ørsta            Ordførar i Volda.

    

Arbeid i stillinga:

 • omvisning i Valborgssamlinga og St.Jetmund kyrkje frå 1.7-1.8.21 kl 12-17:00
 • selje billettar 
 • vask og vedlikehald på inne- og uteområde 
 • halde samlinga og kyrkja ope for gjestar

Personlege eigenskaper som blir prioritert:

 • gode engelskkunnskapar, gjerne også tysk.
 • interessert i historie
 • god på samarbeid
 • fleksibel, omgjengelig og serviceinnstilt
 • sjølvstendig og målretta
 • god munnleg formidlingsevne

Vi tilbyr arbeid på ein historisk stad samt opplæring om historia rundt St Jetmund og Valborgssamlinga

Korleis søkje? 

Du søkjer på stillinga ved å sende ein mail til: postmottak.vanylven@vanylven.kommune.no. Skriv litt om deg sjølv, svar gjerne på punkta frå "personlege eigenskapar".

Anna

Arbeidsgjevar: Vanylven kommune

Tilsettingsforhold: sommarjobb  

Søknadsfrist: 13.juni 2021

Har du spørsmål? 

Sølvi Erviksæter Sjåstad , mob: 997 46 440

Kst. kommunalsjef kultur og oppvekst

   

  BUA Vanylven har fått midlar frå Bufdir og Gjensidigestiftelsen for å tilsette ungdom hjå BUA i sommar. Vi skal halde ope BUA utlånssentral og skape aktivitetar for barn og unge gjennom sommaren.

  Vi ynskjer å tilsette ungdom i inntil 8 veker med fordelte vakter anten på BUA utlånssentral og/eller BUA aktivitetstilbod. Alle som får jobb får tilbod om vakter fordelt gjennom sommaren. Du får god opplæring og oppfylging.

  Vi søkjer etter ungdom mellom 13-18 år busett i Vanylven og som har lyst til å legge til rette for aktivitet for barn og unge i Vanylven.

   

  No er det tid for å søkje SMIL-tilskot og tilskot til drenering av jordbruksareal, søknadsfristen er 1.juni. 

  • Drenering av jordbruksareal, 30 kr pr meter eller 2000 pr dekar.
  • SMIL-tilskot til tiltak i kulturlandskapet, inntil 70%  av kostnad.


  Søknadsfrist 1.06.2021.

  Min Renovasjon er ein app laga for smarttelefonar. Her har du høve til å legge inn varsling slik at du kan få melding dagen før eller på tømedag. Appen viser også tømekalender, sorteringstips, miljøstasjonen og du kan sende oss melding via appen. Appen er laga av Norkart, og inneheld fleire kommunar i Noreg, blant anna Ørsta, Volda og Vanylven.

   

   

  Oppdatert kl. 15:33 
  Arbeidet med reparasjonen av vasslekkasjen ved Fiskå Karosseri er meir omfattande en først antatt, arbeidet vil mest truleg halde fram til kl.22:00 19.mai.

  Om alt går bra, vil det sannsynleg verte ferdig tidlegare, men vi ber difor om å fortsatt avgrense vassforbruket frå Myrane (Fiskå) til og med Åheim.

  Ber om forståing for dette

   


  Vi vil stenge vatnet som forsyner: Frå Myrane og til Åheim 19.mai ca. kl.0800. Vi har høgdebasseng som vil forsyne dei som har kommunalt vatn i dei berørte områda.

  Med dette ber vi difor om at dei som bur frå Myrane(Fiskå) til og med Åheim om å begrense vassforbruket 19.mai mellom kl.0800-1600.

  Vi håpar at reparasjonen av vasslekkasjen vil vere reparert innan 19.mai kl.1600  


  Onsdag ettermiddag kl. 17:00 vil det bli arrangert digitalt folkemøte om saka om Synergiar til Stad skipstunnel.

  Det er veldig viktig at alle blir høyrd i denne saka, og dermed ser vi det nødvendig å ta dette folkemøte no, digital, slik at innspela kan kome fram før saka skal til behandling i juni. 

  Lenke til møte finn du her 

   

  Kommunen har om lag 30 000 kr som skal fordelast til skogkultur. Ved innmeldt behov kan vi få tildelt meir, så ta tidleg kontakt med kommunen om du har skogplanar. Det er tilskot til planting, ungskogpleie og markbereding. Det er også tilskot til skogsveg, der har vi fått 20 000 i 2021. I tillegg er det tilskot  til taubanedrifter, manuell felling til høgstmaskin eller skifte av treslag frå lauv til barskog.

  Det er laga nye retningsliner for bruk av midlane for perioden 2021-2024.

  Søknadsfrist er 15.10.21