TUR FOR ELDRE til Ulsteinvik,

Førestillinga «Slåttekar i himmelen» av Edvard Hoem

Torsdag 3.sept

Buss frå Eidså kl 15


Middag/lunsj på Quality Hotel Ulstein kl 16.30

«Slåttekar i himmelen», Sjøborg kl 19 , retur etter førestillinga.

Kr 500 pr pers (inkl. tur, mat og førestilling)

Corona reglar vert fulgt i høve avstand og handdesinfeksjon.

Og vi må også ta forbehald om endringar i høve slike arrangement.

 

Påmelding til Oddrun Kobbevik Oldeide,

Tlf 91791284 

Frist for påmelding 23.aug.

Kommuneoverlegen i Vanylven har no i sammarbeid med kommuneleiinga oppdatert dei nye retningslinjene frå 10.08.20. 

 

 Vi vil minne om at dersom du vil søkje om tilskot til spreiing av husdyrgjødsel i vår-/vekstsesong er siste frist for spreiing av husdyrgjødsel 10.august. 
Tilskotet utgjer ca 50 kr pr dekar.

 

 

Må ha avtale

Alle som skal ta test MÅ ha avtale.

  • Koronatelefonen på dagtid: 700 30 109
  • Ring legevakt på kveldstid:
    116 117 

 

 

Vanylven kommune har som mål å få til eit variert og nyskapande næringsliv. Vi vil skape vekst basert på bulyst og næringsutvikling. Kommunen ønskjer å legge til rette for deg som ønskjer å etablere ny verksemd eller utvide eksisterande verksemd.

Tilrettelegging av ulike typar næringsareal er difor eit satsingsområde for kommunen og vi kan tilby areal fleire stadar i kommunen.

 

Kart over ledige næringstomter finn du her 

Ta kontakt med teknisk sektor for meir informasjon. 

Jobbsjansen er ei teneste kommunen levera for unge vaksne i alderen 16 – 23 år.
Tilbodet passar for dei som ikkje har meistra skulen, ikkje fått lærlingplass, tatt pause i studie og står utan jobb, eller ikkje fått seg arbeid.

 

 Her er oversikta på ferie- og fridagar i skuleåret 2020/2021 

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.    

 

Krisepakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret.  
 

Søknadsfristen er 15. september.  

 Dersom du har blitt testa for covid-19 (koronavirus) vil du finne resultatet av prøvene her: 
https://helsenorge.no/om-min-helse/provesvar

  

Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit.

Kurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i veka.

Tema på kurskveldane:

  • Meistring og verdigheit
  • Tvang og rettigheiter
  • Behandling
  • Pårørandeorganisasjonar
  • Søsken og andre barn i familien
  • Familieperspektivet

Det er to innlegg på kvar kurskveld – eitt frå fagpersonar frå kommune eller 2.-linjetenesta og eitt frå personar som delar sine eigne erfaringar.

Kurset vert halde på Prestegården i Volda onsdagar kl.18 - 20 med oppstart 16.09.20.

For meir informasjon eller påmelding, ta kontakt innan 01.09.20:

Synnøve Takseth, tlf. 95898300   synnove.takseth@volda.kommune.no     

Marita Øye, tlf.  91246379            marita.oye@volda.kommune.no

Kari Grong, tlf. 46821748              kari.bjerkeng.grong@volda.kommune.no 

Arrangør: Volda kommune i samarbeid Ulstein, Hareid, Herøy, Vanylven, Sande og Ørsta kommunar, Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus), Ålesund behandlingssenter og DPS.