Kongeparet kjem på besøk til Vanylven kommune – Vi arrangerer folkefest på Åheim 31.august

 

Pressemelding frå Det Norske Kongehus: 
«Hans Majestet Kongen og hennar Majestet Dronninga besøkjer Møre og Romsdal i perioden 30.august til 1.september 2022. 
Fylkesbesøket startar 30.august i Fjord kommune og går deretter vidare til Sykkylven kommune. 
Onsdag føremiddag kjem Kongen og Dronninga til Vanylven kommune og avsluttar dagen med å besøkje Sande kommune.
 

Kongeskipet Norge vil bli nytta under fylkesturen»

Vi gler oss mykje til å få eit så stort og fint besøk til Vanylven kommune 31.august. 
Denne dagen vil bli ein folkefest for alle i Vanylven. 

Kongeskipet kjem inn til Åheim, så vi vil lage til eit flott arrangement ved Olivinhallen. Vanylven kommune vil kome med meir informasjon om program på eit seinare tidspunkt. 

Set av datoen, så sjåast vi :) 
 

   

Formannskapet i Vanylven vedtok i sitt møte 20.10.2020, F-sak 98/20, å leggje Kommunedelplan for kulturarven i Vanylven kommune 2020-2028 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 11-14.

   

Personer med nedsatt funksjonsevne kan ha stor nytte av velferdsteknologi, forutsatt at den er universelt utformet. I dette webinaret skal vi se på sammenhengen mellom universell utforming og bærekraftig velferdsteknologi.

Pensjonistforbundet gjennomfører nok et webinar sammen med Norwegian Smart Care Cluster. Denne gangen er Blindeforbundet med som arrangør.

Bærekraftig universell velferdsteknologi handler om å lage gode løsninger for alle. Løsninger som gjør at kommuner og samfunnet kan tilby de samme tjenestene til alle innbyggere uavhengig av funksjonsnivå. Hva betyr dette for deg og meg, og for utvikling av fremtidens løsninger? Følg med webinaret Velferdsteknologi for alle. Webinaret finner sted

 

Torsdag den 26.11 klokken 10.00

 

Webinaret streames også på Norwegian Smart Care Clusters FB -side. Program for webinaret og  påmeldingsinfo  finner du under her:

https://www.smartcarecluster.no/events/2020/11/velferdsteknologi-for-alle

 

Mvh Tone Bye

Prosjektleder velferdsteknologi Pensjonistforbundet

 I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millionar kroner til "Nasjonal tilskotsordning for å inkludere born og unge". Bufdir lyser no ut midlane med atterhald om Stortingets endelege budsjettvedtak. Inntil 20 millionar kroner er satt av til utprøving av metodar/arbeidsmodellar og koordinering av samarbeidet mellom tenester. 

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant born og ungdom.

 Ein etterlengta juleferie står etter kvart for døra. Vi gler oss til å treffe slekt og vener. Det er viktig å kunne gjenomføre dette på ein trygg smittevernmessig måte.

Vi har difor utarbeidd nokre råd som kan hjelpe til at juleferien både kan verte den høgtid og samlinga vi ønskjer, og at det vert trygt knytt til smittevern.

1. Siste veka før du reiser på juleferie sjå til at du har så få kontaktar med andre som råd er.

2. Pass på godt smittevern når du reiser.

3. Vi rår til at du tek ein test ved teststasjonane våre med det same du kjem heim. Bestill gjerne på førehand.

4. Dei 2-3 første dagane etter du kjem heim, i alle tilfelle til du har svar på ein test, så har du kontakt berre med din næraste famile der du bur. Besteforeldre og vener får vente på deg desse dagane.

5. Pass på avstand, handhygiene, og kvarandre, og ver frisk når du går i selskap!

Helsing frå kommuneoverlegane på Sunnmøre.

 

Følg med på koronaportalen vår her for meir informasjon 

 

 Rådhuset har fått tildelt vegadresse Rådhusvegen 1. 

Vidare har Combisenteret AS fått tildelt adressa, Rådhusvegen 3 , og Aktivitetssenteret, Rådhusvegen 5 

 

Frå 1. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for oppgåvene som skatteoppkrevjaren i kommunen har i dag.

Skatteetaten får eit heilskapleg ansvar for fastsetting, innkrevjing og kontroll av skattar og avgifter. Etter 1. november er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen.

Her kjem du til Skatteetaten sine nettsider.

Oppgåvene som blir overført til Skatteetaten i november er mellom anna behandling av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgivaravgift, motrekning og utleggstrekk knytte til skattekrav, skatteattestar og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Skatteetaten sine nettsider oppdaterast med informasjon om skatteoppkrevjaroppgåver 2.november. Der vil du finne svar på mange spørsmål samt moglegheit for å sende inn spørsmål, søknadar, bestilling av utskrifter, klager mm via nett.

Skatteetaten tek ikkje i mot e-post, men ved å gå inn via nettsidene kan ein sende skriftlege meldingar om alle typar spørsmål. Treng du meir hjelp må du kontakte Skatteetaten i andre kanalar. Chat, telefon 800 80 000 og Facebook er dei raskaste måtane å få tak i Skatteetaten på.

Les meir om overføringa av skatteoppkrevinga frå kommunene til Skatteetaten på regjeringen.no

  

Vanylven kommune og Sparebanken Møre deler årleg ut ein kulturpris til einskildpersonar, organisasjonar
eller andre aktørar, som gjer eller har gjort ein stor innsats for kulturlivet i kommunen.
Kandidatane skal vurderast ut frå ei vid forståing av kultur. Prisen er 5000 kr og eit kunstverk laga av ein
lokal kunstnar.

Kommunen vil gjerne ha framlegg til kandidatar sendt til inn på skjema. 

Frist er 1. november 2020.

 

Innbyggarane i Vanylven har til no samla inn 126.034 kroner! 

TV-aksjonen, har som det meste anna i år, vore prega av koronapandemien. Derfor har vi mellom anna ikkje gått rundt med bøsser på dørene. Sjølv om vi ikkje klarte å samle inn like mykje som ifjor, har vi alikavell klart å samle inn ei god støtte ! I fjor samla vi inn 162 401 kroner ! 

I år ligge vi på ein 16.plass, av alle kommunane i fylket. 

 

Sjå statistikken for Vanylven kommune her 

Her kan du samanlikne med andre kommuner

 

Petrine er ei jente på 18 år frå Syvde i Vanylven som likar å teikne. I fjor lanserte ho boka «Draumen om Mira» som har vorte ein stor suksess. Denne boka handla om akkurat det TV aksjonen støtta i år, nemleg forsøpling i havet.
Vi har tatt ein liten prat med Petrine for å høyre meir om boka hennar og det viktige temaet for TV-aksjonen i år.  

 

Dei siste åra har Vanylven kommune fått godkjent fleire søknadar som er kome inn til Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi har fått tilskot til både nærmiljøanlegg og ordinære anlegg. Våren 2020 vart det innvilga stønad til aktivitetspark på Åheim 300 000,- og fotballhall på Eidså 1 750 000,- (siste del kjem i 2021)