Gamlevegen over Eidet vert stengt for gjennomkøyring måndag 19 og tysdag 20 august grunna asfaltering. Strekninga frå bedehuset forbi gamleskulen vert asfaltert, ca 1,0km.

 

I desse dagar jobbar vi med etteroppgjer for alle bebuarar som hadde langtidsopphald i institusjon 2018. Dei dette gjeld vil om kort tid få tilsendt eit vedtak om for lite eller mykje innbetalt vederlag. 

No nærmar det seg skulestart for born og unge. Her kan du sjå oversikt over klokkeslett på dei forskjellige skulane i vår kommune. 

 

 

Vanylven kommune utarbeider i haust ein felles avfallsplan for hamner. Planen skal godkjennast av Fylkesmannen. Alle kaier og hamner skal i utgangspunktet vere med i den felles planen. Unnateke er private hamner som kun nyttast til fritidsformål, som ikkje driv komersiell aktivitet og som er knytta til eigar sin kysteigedom. 

NAV Herøy og Vanylven har tilsett ein ny prosjektleiar, Stine Sætre, i prosjektet «Samklang». Prosjektet «Samklang» - utvikling av dei sosiale tenestene i NAV er eit interkommunalt samarbeid mellom ulike tenesteytarar i Herøy og Vanylven. Målgruppene som er høgast prioritert i prosjektet er hushaldningar med born som er longtidsmottakarar av økonomisk sosialhjelp og dei som er mottakarar av fleire tenestetilbod.

Herøy og Vanylven har motteke kr. 610.000,- til prosjektet Samklang og utvikling av sosialtenester i NAV, eit interkommunalt samarbeid mellom ulike tenesteytarar i dei to kommunene. Prosjektet har eitt års varigheit med moglegheit for forlenging, om ein kan vise til gode resultat. Midlane skal gå til å tilsetje ein prosjektleiar.

Kommunen har registert at folk har fått melding via Vipps om å betale pengar til kommunen utan at kommunen har sendt ut faktura til dei det gjeld. Dette kan vere eit forsøk på svindel, og folk må vere oppmerksam på at når ein får melding om å betale noko til kommunen så skal det finnast ein faktura.

 

 

Effektane av ureina luft og nedbør på vassressursar skal no følgjast opp gjennom ei undersøking av om lag 1000 innsjøar i Noreg. 

 

 

Vår leverandør av økonomisystem, Evry, ynskjer å bidra med informasjon om eFaktura og automatisk avtalefangst:

I 2019 er det val av nytt kommunestyre og nytt fylkesting. Valgdagen er fastsett til måndag 9. september. Enkelte kommunar har val over to dagar, både søndag 8. september og måndag 9. september.  I Vanylven er det val ein dag: 9.september.