Vanylven formannskap har 30. november behandla økonomiplan for 2022-2025 med budsjett for 2022, som gav følgjande tilråing:

Formannskapet tilrår:
1. Driftsbudsjettet for 2022 med rammeløyving per sektor og investeringsbudsjett for 2022 med løyving per prosjekt og slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet, vert godkjende med slik tillegg:

Vidareføre aktivitørstilling på omsorgssenteret kr. 200.000,-. Inndekning med midlar avsett til disposisjonsfond.

2. Økonomiplanen for åra 2022-2025 med rammeløyvingar til drift per sektor og investeringar per prosjekt slik desse framgår av taldelane i budsjettdokumentet vert godkjende.

3. Samla låneopptak i 2022 vert 22.869.000 kroner, inklusiv kr 3.000.000 til vidareutlån av startlån.


Planen vert lagt ut til offentleg ettersyn ved Servicetorget på Vanylven rådhus og på kommunen si nettside etter formannskapet si behandling.
Eventuelle merknader til planen må vere komen kommunen ihende før kommunestyret si behandling av planen den 13.12.2021.

  

Appen som føresette nyttar for kommunikasjon mot skule og barnehage endrar namn frå TietoEdu til Edlevo.

Det vert tilgjengeleg ei ny oppdatering i løpet av veke 50, men det nye namnet vil kunne vise inne i applikasjonen før den tid. For nye brukarar som ønskjer å laste ned appen, vil dei kunne søke på både Tieto Education og Edlevo i seks månadar og kome til same app.  

Det nye namnet Edlevo er ein kombinasjon av Ed, som i «education», og det latinske ordet «levo», som tyder «løfte opp». Det kommuniserer visjonen om å gjere kvardagen enklare for barnehagar og skular.

Sjølve produktet vert ikkje endra. Det vil ha den samme funksjonaliteten og sjå likt ut i systemet – det einaste som vert endra er namnet og namnet sin grafiske profil. 

  

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr 25/60 m.fl. på Sylte, Vanylven kommune. Varsla planområde utgjer om lag 26,5 daa, der endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Tiltakshavar for planarbeidet er Johan Kragseth.


Hovudformål med planarbeidet er å leggje til rette for fritids- og turistføremål, samt småbåthamn.


I gjeldande kommuneplan er arealet avsett til framtidig småbåthamn og offentleg eller privat tenesteyting. I føresegna til kommunedelplan er det lagt til rette for å kunne etablere reiselivsverksemd innanfor området. Planarbeidet følgjer opp hovudtrekk og rammer i overordna plan og er vurdert å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing.


Sjå meir utfyllande informasjon på våre nettsider; www.ivestconsult.no eller hos Vanylven kommune, www.vanylven.kommune.no. Naboar/Partar vert tilskrive med eige brev.


Dei som har innspel, merknader eller spørsmål til planarbeidet kan vende seg til iVest Consult AS, innan 07.01.22
Adr: Strandgata 15, 6905 Florø. Epost: post@ivestconsult.no Tlf. 99267528.

Oddrun Anita Kobbevik Oldeide er årets vinnar av kulturprisen.

Du kan lese meir om tildelinga på nettstaden til Synste Møre

Oppdatering tysdag ettermiddag:

Arbeidet har vist seg å vere meir omfattande enn først antatt.

Det vil difor gå føre seg arbeid også imorgo 17.11. Vi beklagar ulempene som dette vil få for bebuarane. Bruk framleis gangvegen som tilkomstveg.

 

 

Grunna vedlikehald vil vi i dag 16.11.2021 kl. 11.00 grave i vegen mellom Åheimslida 6 og 8. Det vil då vere vanskeleg å passere arbeidsområdet.

Vi har opna gangvegen mellom Ospelida og Åheimslida og oppmodar dykk som bur i husstandane 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19 og 21 til å bruke gangvegen i arbeidsperioden. Vi håpar å vere ferdige med arbeidet i løpet av dagen.

  

 

TabellPublisert

Fordeling av ordinære LAM-midlar 2021

Grunnlag: Fordelinga er basert på aktivitet og medlemstal.
Idrettslag
Midlar
Fiskå IL
34 621,-
Vanylven klatre & padleklubb
12 946,-
Syvde IL
10 890,-
Vanylven TKD klubb
19 684,-
Vanylven FK|
58 349,-
Åheim IL
58 481,-
Totalt
194 971,-
TabellPublisert

Fordeling av ekstraordinære LAM-midlar 2021

Grunnlag: Støtte Idrettslaga i arbeidet med å få tilbake eksisterande og nye medlemmar tilbake til idretten.
Idrettslag
Midlar
Fiskå IL
3 866,-
Vanylven klatre & padleklubb
3 866,-
Syvde Il
3 866,-
Vanylven TKD klubb
3 866,-
Vanylven FK
3 866,-
Åheim IL
3 866,-
Totalt
23 196,-

 

 

Vanylven kommune vil oppfordre fleire til å melde seg som støttekontakt og besøksheim.

Nedanfor finn du informasjon og skjema for registrering. 

 

Informasjon angåande registrering som støttekontakt

Du kan gjennom heile året registrere deg som støttekontakt.

Arbeidet som støttekontakt kan vere for born, personar med nedsett funksjonsevne eller eldre.

Når du skal arbeide som støttekontakt må du ha politiattest. Politiattest søkjer du om her.

Når vi har behov for ein støttekontakt vil vi ta kontakt.

Registrer deg som støttekontakt

Logg inn via ID-porten

 

Informasjon angåande registrering som besøksheim

Besøksheim/avlastningsheim er eit tilbod til familiar som av forskjellige årsaker treng avlastning og born som treng å utvide nettverket sitt.

Det er krav om politiattest for besøksheim/familieavlastar som utfører oppdrag for mindreårige.

Kravet er heimla i:
• Barnehageloven § 19
• Barnevernloven § 6-10
• Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
• Opplæringslova § 10-9

Det vert krevd attest for alle som bur i heimen.

 

Registrer besøksheim

Logg inn via ID-porten

Frå 1. januar vert samarbeidet om barneverntenesta mellom Herøy og Vanylven avvikla.

 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar OSE AS med dette at det vert starta arbeid med privat reguleringsplan for akvakultur på land på Sighaug. Planid: 202104. Varslingsområdet er vist med stipla strek på kartutsnittet. MOWI ASA står som forslagsstillar og OSE AS står for planarbeidet.

Det aktuelle området ligg på gbnr. 5/12 m. fl, og er på omlag 46 daa. Det vart halde oppstartsmøte med Vanylven kommune 28.10.2021. Formålet med planarbeidet er å regulere for:

  • Utvide areal til eksisterande akvakulturanlegg med RAS-teknologi (resirkulering av vatn)
  • Leggje til rette for betre kai
  • Vidareføre tilkomst til området frå fylkesvegen

Det er konkludert med at reguleringsplanen ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing eller planprogram.

Orientering om saka kan ein få ved å vende seg til OSE AS tlf. 974 89 987 eller e-post: plan@oseing.no. Varslingsdokument for meir utfyllande informasjon ligg på nettsidene til Vanylven kommune og OSE AS under kunngjeringar.

Den som har opplysningar av betyding for planarbeidet vert beden om å sende desse skriftleg til OSE AS, per e-post til plan@oseing.no eller Vikeøyrane 7, 6150 Ørsta innan 03.11.2021. Naboar/grunneigarar/partar/offentleg mynde vert varsla med brev.

                                                                                    

 

No er det mogleg for idrettslag å søke om Lokale aktivitetsmidlar (LAM). Ordninga gjeld for idrettslag tilslutta NIF og midlane skal brukast til arbeid for barn 6-12 år og/eller ungdom 13-19 år. 

Vanylven kommune har fått følgjande midlar som skal fordelast: 

1. Ordinære LAM-midlar: kr 194 971 – tildelingskriteriene vedtatt på Årsmøte.

2. Ekstraordinære LAM-midlar: kr 23 000 – vert tildelt av styret etter kriterium frå NIF.

Frist: 1. november 2021

Søknadskjema kan du laste ned her (DOC, 36 kB)

 

Les meir om ordninga på nettstaden til Norges Idrettsforbund