Kongeparet kjem på besøk til Vanylven kommune – Vi arrangerer folkefest på Åheim 31.august

 

Pressemelding frå Det Norske Kongehus: 
«Hans Majestet Kongen og hennar Majestet Dronninga besøkjer Møre og Romsdal i perioden 30.august til 1.september 2022. 
Fylkesbesøket startar 30.august i Fjord kommune og går deretter vidare til Sykkylven kommune. 
Onsdag føremiddag kjem Kongen og Dronninga til Vanylven kommune og avsluttar dagen med å besøkje Sande kommune.
 

Kongeskipet Norge vil bli nytta under fylkesturen»

Vi gler oss mykje til å få eit så stort og fint besøk til Vanylven kommune 31.august. 
Denne dagen vil bli ein folkefest for alle i Vanylven. 

Kongeskipet kjem inn til Åheim, så vi vil lage til eit flott arrangement ved Olivinhallen. Vanylven kommune vil kome med meir informasjon om program på eit seinare tidspunkt. 

Set av datoen, så sjåast vi :) 
 

Vanylven kommune og Sparebanken Møre deler årleg ut ein kulturpris til einskildpersonar, organisasjonar eller andre aktørar som gjer eller har gjort ein stor innsats for kulturlivet i kommunen. Kandidatane skal vurderast ut frå ei vid forståing av kultur. Prisen er 5000 kr og eit kunstverk laga av ein ung lokal kunstnar. 

Kommunen vil gjerne ha framlegg til kandidatar levert/sendt til Vanylven kommune, Kultur- og oppvekstsektoren, 6143 Fiskå.

Ein kan også sende inn forslag på e-post: postmottak@vanylven.kommune.no

Frist er 30. oktober 2022. 

 

  

   Frå 1.1.2021 endra yrkestittelen seg frå feiar til brannforebygger, dette for å dekke meir arbeidsoppgavene til brannforebyggaren, som består av mykje meir enn berre feiing av skorsteinar. Dette er ei viktig oppgåve for å forebygge brann, men også å kunne veilede om ulike fyringsmetodar og korleis redusere forureining og sotdanning. Brannforebyggeren har god kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og kan berekne korleis eldstad, skorstein og ventilasjon fungerer saman. Brannforebyggaren er ekspert på fyringsanlegg og brannsikkerheit i bustadar.

 Kom
 Kom
ande fredag og laurdag vil det verte haldt røykdykkarkurs på Fiskå. Dette blir mellom 08-18 på fredag, og 09-15 på laurdag. 
Innbyggjarane kan forvente seg mange brannbilar i sentrum då det er fleire brann og redningslag som besøkjer Vanylven. Det vil bli haldt øvelsar på fleire bygningar i sentrum der dei vil nytte kvit røyk.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pårørandetreff innan psykisk helse/rus vert arrangert første tysdag i kvar mnd. frå kl. 18.30 til kl. 20.30. Treffet vil vere på Vårsolstova ved gamle sjukeheimen på Fiskå.

Alle er hjerteleg velkomne! 

 

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine. Gruppene som nå får tilbudet er personer som er 65 år og eldre, samt alle i risikogrupper mellom 12-65 år. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått koronainfeksjon til ny oppfriskningsdose må være minimum 3 uker, men de nye anbefalingene er på 3-4 mnd.

 

Frå 15. april til 15. september er det generelt bålforbod i Noreg. I denne perioden er det, grunna fare for skog-, gras- og lyngbrannar, ikkje tillate å tenne bål i eller i nærleiken av skog og utmark utan løyve frå brannsjefen. Alle bål skal gjennom heile året meldast inn i eige skjema til kommunen.

Sjølv om det er generelt bålforbod har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikkje kan starte ein større brann. Dette kan for eksempel vere viss det ligg snø på bakken eller at det har regna i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand frå skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Du kan grille i din eigen hage, sjølv om det er generelt bålforbod. Hagar reknast som innmark og omfattar ikkje av forbodet. 

 

Kommunane Stad, Vanylven og Kinn kommune viser til at i Nasjonal transportplan for (NTP) 2022 – 2026, er Stad skipstunnel eit samferdselsprosjekt som skal realiserast. Det er Kystverket som har fått i oppdrag med å realisere prosjektet. Kystverket har planlagt utlysinga av prosjektet i 1. kvartal 2023 med byggestart innan 1. kvartal 2024.

 

For oss i Vest kontroll handlar kvardagen like mykje om å byggje kompetanse som å avdekkja feil. Difor arbeider vi tett saman med kontrollutvala, revisorane, kommunestyra og administrasjonane med høg fokus på god og riktig rådgjeving. Vi tek hand om det praktiske arbeidet for kontrollutvala, det vere seg alt frå: førebu saker til behandling i kontrollutvala, utarbeide planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, arrangere kurs for kontrollutvala og de samareidande kommunane, i tillegg driv vi kontinulerig rådgjeving og fyl opp kontrollutvala sine saker. Vi tilby òg tilleggstjenester i grensesnittet mellom sekretariatsfunksjoner og revisjon.

 

Vanylven kommune ved teknisk sektor vil informere om at dunkane for hytterenovasjon er kun til restavfall. Det skal ikkje kastast byggavfall, plenklipparar, tv`ar, grillar, syklar, vindu, stolar eller takpapp. 

Dersom du har behov for å kaste slike ting, kan du kvitte deg med dette gratis på Miljøstasjonen på Lilleeide som er open kvar tysdag. 

 

 

Vanylven kommune inviterer potensielle utbyggjarar og entreprenørar i kommunen til fagdag som vil handle om bustadutvikling i Vanylven.

Vi ynskje å sjå på moglegheitene for utbygging av bustadar i kommunen – der både Husbanken og kommunen kan vere bidragsytarar. 

8. september, kl. 11:00 , Vanylven rådhus, kommunestyresalen

Dersom du vil vere med på samlinga kan du melde deg på ved å sende epost til  Marte.saure@vanylven.kommune.no innan tysdag 6. september.