Kongeparet kjem på besøk til Vanylven kommune – Vi arrangerer folkefest på Åheim 31.august

 

Pressemelding frå Det Norske Kongehus: 
«Hans Majestet Kongen og hennar Majestet Dronninga besøkjer Møre og Romsdal i perioden 30.august til 1.september 2022. 
Fylkesbesøket startar 30.august i Fjord kommune og går deretter vidare til Sykkylven kommune. 
Onsdag føremiddag kjem Kongen og Dronninga til Vanylven kommune og avsluttar dagen med å besøkje Sande kommune.
 

Kongeskipet Norge vil bli nytta under fylkesturen»

Vi gler oss mykje til å få eit så stort og fint besøk til Vanylven kommune 31.august. 
Denne dagen vil bli ein folkefest for alle i Vanylven. 

Kongeskipet kjem inn til Åheim, så vi vil lage til eit flott arrangement ved Olivinhallen. Vanylven kommune vil kome med meir informasjon om program på eit seinare tidspunkt. 

Set av datoen, så sjåast vi :) 
 

  

Møre og Romsdal fylkeskommune søker no etter ein tannhelsesekretær i fast, 100% stilling med arbeidsstad for på Fiskå i Vanylven 

Kunne du tenkje deg å jobbe ilag med ein triveleg gjeng på combisenteret ? 

Søknadsannonse finn du her 

 

No er vi fleire som nyttar munnbind, både privat og i arbeid. Her kjem difor ei oppfrisking i korrekt bruk av munnbind.

Vi oppmodar også bedrifter der tilsette nyttar munnbind i løpet av arbeidsdagen om å ta ein ekstra sjekk på om rutinene er gode nok.

Det er viktig at vi hugsar på at munnbind ikkje skal nyttast i staden for avstand og god hygiene, men i tillegg til andre smitteverntiltak. Vi må alle framleis halde avstand, redusere tal nærkontaktar, ha god hand- og hostehygiene og halde oss heime dersom vi ikkje kjenner oss friske. For kommunar med lokalt eller regionalt tiltaksnivå kan det gjelde andre råd og reglar enn dei som er lista opp her.

 

Det nederlandske lastefartøyet "Eemslift Hendrika" sende 2. påskedag ut naudmelding. Lasteskipet er utan motorkraft og har vore i drift sidan mandag kveld. Skipet er no utanfor Stadlandet. Bergingsmannskap vert i kveld fira ned på lasteskipet, opplyser Hovudredningssentralen. Det er sett i verk ein statleg aksjon, i frykt for at skipet kan drive på land i løpet av natta. Vi har lokale redningsarbeidarar som er mobilisert, og dei viser til at vi har oljevernberedskap i området, i godt samarbeid med redningslag både sør for og nord for Stad. Kystverket har per no god kontroll på situasjonen. 

  

 

Link til møtet finn du her  

           Møterommet opnar ikkje før kl. 16:00

Ope møte 24.03.21, kl.17:00 for å presentere og å få innspel til tiltak for å sikre stabilt folketal i kommunen i framtida

Eit offentleg oppnemnt utval leia av Victor Normann har levert ei utgreiing om demografiutfordringar i distrikta. Utvalet meiner det er stort behov for nytenking i distriktspolitikken og foreslår utprøving av fleire nye tiltak. NOU 2020:15 "Det handlar om Norge" er sendt på høyring til departement, offentlege instansar deriblant kommunane, organisasjonar og andre som ynskjer å kommentere forslaget. Utvalet oppfordrar høyringsinstansar til å spele inn forslag til andre tiltak som ikkje er inkludert i deira liste. På den måten kan høyringsrunda bidra som ein virkemiddeldugnad for framtidig distriktspolitikk. Alle som er interessert kan sende høyringsuttale.

Demografiutvalet vurderer framskrivingane til SSB slik at det er mogleg å oppnå stabilitet i folketalet i distrikta framover, men at ei slik utvikling ikkje vil skje av seg sjølv, og utvalet har lagt fram følgjande forslag til tiltak:

 

–forsøk med gratis barnehage og SFO for å auke familieetablering i og tilflytting til distriktskommunar

–forsøk med bygrensa førerkort for 16-åringar for å gjere ungdom i distrikta meir mobile

–forsøk med skattefritak for å stimulere markedet for utleigebustader i distrikta

–forsøk med saneringsstøtte for å motvirke fysisk forslumming

–forsøk med fleire desentraliserte einingar i statlege verksemder for å auke den statlege sysselsettinga i distrikta

Ordføraren vil på det digitale møte 24.03.21, kl.17:00 presentere demografiutvalets rapport, og dei aktuelle tiltaka utvalet meiner kan vere nødvendig for å oppnå stabilitet i folketalet i distrikta framover. Vi håper at innbyggjarane våre vil delta på det digitale møte og såleis delta på dugnaden for å kome med forslag til tiltak, som kan bidra til å skape stabilt folketalet i vår kommune i framtida.

Vi håper at mange under møte vil kome med forslag til tiltak. Innspel til tiltak frå våre innbyggjarar vil bli vidaresendt til departementet innan høyringsfristen, som er 26.mars 2021

 

Link til møtet finn du her  

           Møterommet opnar ikkje før kl. 16:00

 

Kommunalt- og Moderniseringsdepartementet har sett av midlar  (ca. 500 MNOK) til kommunar som har arbeidsløyse over gjennomstnittet for å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg ramma av lokale eller nasjonale smittverntiltak. Vanylven kommune har fått tildelt 285 863 kr.

 Regjeringa har varsla nye nasjonale tiltak som trer i kraft fra midnatt – natt til torsdag 25. mars.

 

Av omsyn til dei som arbeider på miljøstasjonen minner vi om dette:

  • Dersom du skal på miljøstasjonen for å kaste avfall må du hugse å halde avstand til andre og dei som jobbar der.
  • Oppmodar alle til bruk av munnbind.
  • Ikkje meir enn 2 bilar i hallen samtidig.

 

Er du i karantene eller har symptom på Covid-19 du ikkje vere på Miljøstasjonen, brot på dette blir rapportert.

  

Kommunestyremøtet som skulle vere mandag 22.03.21 er utsett grunna koronasituasjonen. Dette er bestemt av ordføraren og dei politiske partia i samråd, etter auka smitte i Stad kommune. 

 
På grunn av smittesituasjonen i nabokommunen vår har vi sett oss nøydde til å utføre folkemøtet digitalt. 

Vi vil oppmode folk som er usikre på påkobling om å vere tidleg ute. Hugs å bruke Chroome som nettlesar.


Link til møtet finn du her 

 

- Dersom du ikkje kjem deg inn via Webex , strøymer vi direktesending frå Facebook også ! 

 

Som dei fleste har fått med seg, er det eit pågåande utbrot i nabokommunen vår. Ettersom det er same bu- og arbeidsområde er det ekstra viktig at vi er flinke til å teste oss ved symptom på luftvegsinfeksjon, halde avstand, og vere bevisst på god håndhygiene. Det er også fint om ein prøver å begrense unødvendig reising over kommunegrensene. Kommuneoverlegen har per no ikkje mottatt melding om at nokon busatt i kommunen vår er direkte berørt av det aktuelle utbrotet, og heller ikkje aktuelt å bli satt i karantene eller isolasjon.