I Norge er det et generelt bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbod å tenne opp bål og grill (også eingongsgrill) i eller i nærleiken av skog, kystområder og annan utmark (utmark er det meste av innsjøar og vatn, strender, myr, skog og fjell i Norge).

 Kvardagen er snudd på hovudet for dei fleste av oss. No gjeld det å både ta vare på seg sjølv og andre slik at vi kjem oss gjennom denne vanskelege tida best mogleg.

Treng du nokon å snakke med eller er du bekymra for nokon ta kontakt med:

Oddrun Kobbevik Oldeide frå kommunal oppfølgingsteneste  tlf. 414 30 710 (kl 9 -15)

  Sit du i karantene eller er i risikogruppe?
Manglar du ein pårørande som kan utføre praktiske ærend som handling eller matlevering, kan du ringe servicetorget på tlf 700 30 000
 

   Vanylven kommune har no teke i bruk eit nytt varslingssystem via SMS då vi ser dette nødvendig etter situasjonen vi no er i. 
Desse digitale henvendingane er hensiktsmessige der det kan vere vassavstengning, stengte vegar, evakuering, generelle servicemeldingar eller andre forhold som krever rask informasjon.

 Dei fire utmarkslaga har rapportert inn fellingsresultata frå hjortejakta 2019. Det vart felt 633 hjort i Vanylven. Det er 38 meir enn året før. Størst auke er det på felling av eldre hodyr

Det er svært mykje hjort i Vanylven, så auka avskyting er ønskjeleg, spesielt av eldre koller.

Utmarkslaga gjer ein god jobb med å utarbeide bestandsplaner, og fordele fellingskvoter til dei ulike jaktfelta. Resultatet er god forvaltning av hjortestammen i området.
Kommunen minner om at jegerar og utmarkslaga skal registrere fellingane hjorteviltregisteret under heile jakta.

 No kan du finne renovasjonskalenderen for 2020 både på våre heimeside og i papir. 

Dersom du ikkje har fått den i postkassa di, kan du kome innom servicetorget på rådhuset å få der. 

 Under kommunestyremøtet mandag 16.12.19 var det kåring av kulturprisvinnar, Ann-Kristin Aaland. 

Lure du på kva kommunen skal bruke pengar på dei komande fire åra?

Vanylven formannskap sitt framlegg til budsjett og økonomiplan (budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023) for Vanylven kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44.4 og 45.3 i kommunelova.