I desse dagar jobbar vi med etteroppgjer for alle bebuarar som hadde langtidsopphald i institusjon 2018. Dei dette gjeld vil om kort tid få tilsendt eit vedtak om for lite eller mykje innbetalt vederlag. 

No nærmar det seg skulestart for born og unge. Her kan du sjå oversikt over klokkeslett på dei forskjellige skulane i vår kommune. 

 

 

Vanylven kommune utarbeider i haust ein felles avfallsplan for hamner. Planen skal godkjennast av Fylkesmannen. Alle kaier og hamner skal i utgangspunktet vere med i den felles planen. Unnateke er private hamner som kun nyttast til fritidsformål, som ikkje driv komersiell aktivitet og som er knytta til eigar sin kysteigedom. 

NAV Herøy og Vanylven har tilsett ein ny prosjektleiar, Stine Sætre, i prosjektet «Samklang». Prosjektet «Samklang» - utvikling av dei sosiale tenestene i NAV er eit interkommunalt samarbeid mellom ulike tenesteytarar i Herøy og Vanylven. Målgruppene som er høgast prioritert i prosjektet er hushaldningar med born som er longtidsmottakarar av økonomisk sosialhjelp og dei som er mottakarar av fleire tenestetilbod.

Herøy og Vanylven har motteke kr. 610.000,- til prosjektet Samklang og utvikling av sosialtenester i NAV, eit interkommunalt samarbeid mellom ulike tenesteytarar i dei to kommunene. Prosjektet har eitt års varigheit med moglegheit for forlenging, om ein kan vise til gode resultat. Midlane skal gå til å tilsetje ein prosjektleiar.

 

 

Vår leverandør av økonomisystem, Evry, ynskjer å bidra med informasjon om eFaktura og automatisk avtalefangst:

 

Arbeidet med å samle inn objekter til kulturminneplanen går mot slutten. Siste frist for å sende inn skjema er 15. juli 2019.

Her finn du skuleruta 2019-2020.

I dag 2. mai er det Vanylven kommune som bemannar sentralbordet for alle 7 kommunane på Søre Sunnmøre. 
 

Det var eit samrøystes kommunestyre som tilrådde tilsetting av Rita Kvamme som ny rådmann i Vanylven kommune.