Informasjon om prosjektet «Reetablering av familie- og læringssenteret»

Informasjon om prosjektet «Reetablering av familie- og læringssenteret»

01.09.2023 starta prosjektet «Reetablering av familie- og læringssenteret». Prosjektet ser på det tverrfaglege samarbeidet rundt barn og unge i kommunen, organisering av tenestene og eventuell reetablering av familie- og læringssenteret.

Pixabay.com

Prosjektet varer pr. no til 01.10.24. Solveig Menes er prosjektleiar og ho har med seg ei tverrfagleg samansett prosjektgruppe med representantar frå skule/barnehage, helsestasjonen og andre sentrale einingar som jobbar med barn og unge i kommunen.

Prosjektet arbeidar med:   

 •  Har etablert tverrfagleg team (BTS-team: Betre tverrfagleg samarbeid) på alle skulane. Barnehagane skal startast opp hausten-24.I saker der det er behov for tverrfagleg samarbeid skal skulen/barnehagen innhente samtykke til å drøfte saka i teamet. Føresette kan og ta kontakt og få drøfta saka si her.
 • Innhenta Informasjon om korleis andre kommunar organiserar tenestene
 • Tverrfagleg samarbeid i høve ny ungdomsklubb på Vårsol
 •  Arbeid med organisering av nytt, lovpålagt psykisk helsetilbod for barn og unge i kommunen
 • Innhente erfaringar frå ungdom, foreldre/familiar som bruker/har brukt tenestene  
 • Framtidig organisering av tenestene 
 • Starte opp tverrfagleg samarbeid på systemnivå

 Framover vil prosjektet arbeide med:

 •  Følgje opp aktivitetar som har starta 
 •  Sikre samarbeid med spesialisthelsetenesta
 •  Lage ROS-analyse av tverrfagleg samarbeid
 •  Vere med å utarbeide Plan for førebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer
 • Skrive sluttrapport

 

Dersom de har spørsmål eller innspel til arbeidet i prosjektet, ta gjerne kontakt med underteikna.

 

Ynskjer alle ein god dag. 

Mvh

Solveig Menes

Prosjektleiar «Reetablering av familie- og læringssenteret»    

solveig.menes@vanylven.kommune.no

Ttlf. 90 62 59 52