Familie- og læringssenteret

I Familie- og læringssenteret (FLS)  samlar vi alle dei vanlegaste tenestene for barn, unge og familiar under same «paraply». Vi ynskjer med dette å sikre eit heilskapleg tenestetilbod der vi er meir tett på og tidleg inn.

Vi starta opp dette tilbodet frå 01.08.20.

Helsestasjon, skulehelseteneste og jordmor
Leiande helsesjukepleiar: Gry Bringsvor
Helsesjukepleiar: Agnethe Fagerhol Sandvik
Jordmor: Irene Kjerstad
Helsestasjonslege, fysioterapeut og familieterapeut

Pedagogisk rettleiingsteneste 
Judith Brandal Kragseth 
Wivi-Ann Koppen 
Ine Flister
Nina Refsnes 

Barn, unge og fritid
Karina Longva (Ungdomslos)

Ambulerande støtteteam 
Dette er ei teneste som er fleksibel utifrå dei behova som trengst. 
Tilbodet kan vere både til barn, unge, familiar, barnehagar og skular. 
Teamet har tilknytt kommunepsykolog i 20%.

Koordinerande eining for barn og unge under 18 år
Koordinerande eining skal bidra til å sikre heilskapleg tilbod til barn og unge med med behov for langvarige og koordinerte tenester. Eininga sitt ansvar for individuell plan og koordinator er sentralt. 
Behov for støttekontakt og avlasting kan også vere aktuelt.

 

De kan nå oss gjennom: 

-Helsestasjonen, skulehelsetenesta og jordmor (helsestasjonsportalen)

-Pedagogisk rettleiingsteneste

-Barnehagane og skulane

-Ungdomslos