Støttekontakt

Støttekontakt

Støttekontakta/fritidskontakt skal hjelpe brukaren til ei meiningsfull fritid i sosialt samver med andre. Støttekontakt blir tildelt personar som treng hjelp til sosial trening, nettverksbygging og til førebygging av isolasjon, ved å få gode opplevelsar i felleskap med andre.

Støttekontakta tilbyr også følgje til ulike fritidsaktivitetar. Fritidstilbodet skal baserast på dine ønske, behov og forutsetningar. Praktiske gjeremål og transport er ikkje primære oppgåver for støttekontakta. 

Støttekontaktene må skrive under på at dei har teieplikt. Teieplikta gjeld også etter at støttekontaktperioden er avslutta.

Kven kan få støttekontakt?

Støttekontakt vert tildelt personar og familiar som har behov for dette på grunn av nedsett funksjonsnivå, alder eller sosiale problem. Støttekontakt kan også tildelast dei som treng personleg hjelp for å ha eit sosialt og aktivt liv.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis. Satsane for køyregodtgjersle tek utgangspunkt i kvar du bur i kommunen. Dette får du meir informasjon om når du får tildelt teneste.

Korleis søkjer du? 

Du søkjer ved hjelp av søknadsskjemaet som du finn her : Skjema støttekontakt/fritidskontakt/avlastning.

For barn og unge under 18 år

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker

 

Kontaktperson:

Agnethe Fagerhol Sandvik

Tlf: 70030137

Mob: 90365272

E-post: agnethe.fagerhol.sandvik@vanylven.kommune.no