Kongeparet kjem på besøk til Vanylven kommune – Vi arrangerer folkefest på Åheim 31.august

 

Pressemelding frå Det Norske Kongehus: 
«Hans Majestet Kongen og hennar Majestet Dronninga besøkjer Møre og Romsdal i perioden 30.august til 1.september 2022. 
Fylkesbesøket startar 30.august i Fjord kommune og går deretter vidare til Sykkylven kommune. 
Onsdag føremiddag kjem Kongen og Dronninga til Vanylven kommune og avsluttar dagen med å besøkje Sande kommune.
 

Kongeskipet Norge vil bli nytta under fylkesturen»

Vi gler oss mykje til å få eit så stort og fint besøk til Vanylven kommune 31.august. 
Denne dagen vil bli ein folkefest for alle i Vanylven. 

Kongeskipet kjem inn til Åheim, så vi vil lage til eit flott arrangement ved Olivinhallen. Vanylven kommune vil kome med meir informasjon om program på eit seinare tidspunkt. 

Set av datoen, så sjåast vi :) 
 

  

Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit.

Kurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i veka.

Tema på kurskveldane:

  • Meistring og verdigheit
  • Tvang og rettigheiter
  • Behandling
  • Pårørandeorganisasjonar
  • Søsken og andre barn i familien
  • Familieperspektivet

Det er to innlegg på kvar kurskveld – eitt frå fagpersonar frå kommune eller 2.-linjetenesta og eitt frå personar som delar sine eigne erfaringar.

Kurset vert halde på Prestegården i Volda onsdagar kl.18 - 20 med oppstart 16.09.20.

For meir informasjon eller påmelding, ta kontakt innan 01.09.20:

Synnøve Takseth, tlf. 95898300   synnove.takseth@volda.kommune.no     

Marita Øye, tlf.  91246379            marita.oye@volda.kommune.no

Kari Grong, tlf. 46821748              kari.bjerkeng.grong@volda.kommune.no 

Arrangør: Volda kommune i samarbeid Ulstein, Hareid, Herøy, Vanylven, Sande og Ørsta kommunar, Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus), Ålesund behandlingssenter og DPS.

  

Vi er inne i ei tid der hekkar og busker veks fort og det er mykje lauv på trea. Du som eig eller er brukar av ein eigedom er ansvarleg for at vegetasjonen ikkje skaper trafikkfarlege situasjonar (Veglova §34 og §43).

Det betyr at du må klippe hekk, busker og tre slik at alle trafikantar har god sikt. God sikt er avgjerande for eit trafikksikkert lokalmiljø. Spesielt viktig er det å klippe ned vegetasjon om du bur nær eit vegkryss.

Her finn du informasjon om korleis du skal klippe:

 

Pianoelevane spelte konsert i Vanylven kyrkje tysdag 16. juni. Under finn du lenkje med opptak av konserten!


 

I sommar fram til 10.august vil ikkje NAV kontoret vere ope for besøk. Du kan kun nå dei via nødtelefon eller via kontaktsenteret 55 55 33 33

Etter 10.august vil det vere opent for drop-in.
Opningstid etter 10.august: 10:00 -12:00

  

Hei alle treningsglade.
Som mange sikkert har fått med seg har mange av landet sine treningssenter opna frå 15. juni.
Vi må likevel dessverre medele at treningsrommet på helse og omsorgssenteret på Fiskå foreløpig ikkje vil opne for bruk på ettermiddag, kveld og helg. Dette fordi vi som lite ubemannet treningsrom ikkje har muligheit for å tilpasse rommet til bransjestandarden i forhold til krav om avstand, reinhald og kontroll på antallet personar som oppheld seg i rommet til kvar tid.

Vi beklager ulempene dette medfører og vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi veit noko om kva tid vi kan opne igjen.

  Norsk kulturarv tilbyr no skular, barnehagar og idrettslag stipend for å rydde og gjere det fint rundt eit kulturminne i Vanylven kommune. 

Dersom dette høyrest fristandes ut kan du lese nedanfor om korleis du går fram. 

Regjeringa kom 27. mai med ny rettleiar for besøk i helse- 
og omsorgsinstitusjonar. Den overordna målsettinga er framleis å unngå at det kjem smitte med SARS-Cov-2 inn i på institusjonane. Med bakgrunn i denne og i lokal smittesituasjon er det utarbeidd lokale presiseringar for besøk i sjukeheim. 

Til frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal, 

Møre og Romsdal fylkeskommune og Frivillighet Norge ynskjer å invitere til eit kompetansehevande kurs for frivillige lag og organisasjonar. 

Tematikken er mellom anna korona og konsekvensar for frivilligheita, korleis vere synleg og drive kommunikasjon, med meir.

Tidspunkt: Torsdag 11.juni frå 10.00-13.00, på den digitale plattforma Zoom. 

 Fredag 22 mai innførast det system for SMS timebestilling ved Vanylven helsestasjon. Tenesta gjeld helsestasjon 0-5 år og svangerskapsomsorg. 

 Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.