Veit du at at pasientar ikkje skal betale eigendel ved undersøkingar på grunn av mistanke om smitte av covid-19?

Miljøstasjonen på Lilleeide har vore ope kvar tysdag sidan 21. april, og vi har med dette gjort oss nokre erfaringar på korleis vi kan ivareta smittevernomsyn samtidig som innbyggjarane får effektivt kvitta seg med avfall.

 Sjølv om vi no gradvis skal opne opp nokre delar av samfunnet, skal vi halde att på andre. Målet er å halde smittetallet under 1. Kommuneoverlegen minnar om at dugnaden på langt nær er over. Det vi no skal inn i vil kreve like mykje, om ikkje meir, av kvar enkelt innbyggjar. Vi må framleis mobilisere til fellesdugnad for å få dette til.

Vanylven er ein landbrukskommune med mykje nysatsing. Her er 85 gardsbruk med storfe, sau og geit. Inseminering på storfe inngår i praksisen. I tillegg er det lagt til rette for smådyrpraksis. Vanylven er eit enkelt vaktdistrikt, med berre 50 minutts køyring mellom ytterpunkta.

Vi har ledig praksis for veterinær frå 01.07.2020.

  Medan biblioteket framleis er stengt, så har vi oppretta ei «takeaway»-ordning for utlån av bøker og anna materiell. Det betyr at ein kan bestille bøker og så hente dei på ei avtalt tid.

  Det er eit samla styre i Vanylven Eigedom AS som no er nøgd med å lande dette salet med eit seriøst firma, som er opptatt av å rekruttere lokal arbeidskraft.

 Idag kan du følge kommunestyret sitt møte på nett frå kl. 10:00. 


 

 Her kan du lese om kva Lars Jonasmo er opptatt av og korleis han vil tre inn i den nye stillinga som rektor på Åheim skule. 

  Vanylven kommune tok i bruk digital innbyggardialog hausten 2019 for tenestene praktisk bistand og matombering. No utvidar kommunen tilbodet til å gjelde helsetenester i heim (heimesjukepleie). 

 Private barnehagar skal motta kompensasjon for inntektstapet dei har i forbindelse med  foreldrebetaling i perioden barnehagen må halde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.