70 deltakarar frå skjenkestadar i regionen var måndag samla til kurs i Ulsteinvik om alkohollova, konflikthandtering med meir. 

8 søkjarar har meldt si interesse for rådmannsstillinga i Vanylven kommune. 

Kommunane Herøy, Ulstein og Vanylven har frå 1. januar 2019 etablert eit felles skatteoppkrevjarkontor, Søre Sunnmøre kemnerkontor.

Ansvarleg vertskap er et kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad med bevilling til å skjenke alkohol. Kurset gjev deg opplæring i kva alkohollova krev, og kunnskap om kva som skjer med kroppen når det vert konsumert alkohol, både fysisk og psykisk.

Ønskjer du å TA TAK?
TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit

I samband med Sparebanken Møre sitt 175-års jubileum har dei gitt 175.000 kr til formål i Vanylven kommune.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har 292 millionar kroner til fordeling til tiltak til inkludering av barn i låginntektsfamiliar.
Søknadsfrist er 10. desember 2018

Lure du på kva kommunen skal bruke pengar på dei komande fire åra?

Vanylven formannskap sitt framlegg til budsjett og økonomiplan (budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022) for Vanylven kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44.4 og 45.3 i kommunelova.

 

Det er fleire ledige næringsareal i Vanylven kommune. 

Er du engasjert i det som går føre seg i sjøområda på Søre Sunnmøre? Då rår vi til at du kjem på eit av møta om bruk av sjøareala.