Innbyggjarundersøking 2019

Klikk for stort bilete Vanylven kommune skal i 2019 gjere ei ny innbyggjarundersøking, og denne blir sendt ut til alle husstandane. Resultatet frå undersøkinga i 2015 og 2017 ligg på nettsida vår.

Vi ynskjer alltid å gjere det vi kan for å tilby best mogleg tenester til innbyggjarane våre. Ei slik undersøking vil kunne avdekke ting de som innbyggjarar er fornøgde med, og ting de meiner ein kan verte betre på. Innhaldet i undersøkinga har mange tema, frå lokaldemokrati, vegstandard, korleis ein vert møtt i kontakt med kommunen og så bortetter.

I utsendingsbrevet fylgjer passord til undersøkinga og vi ynskjer at flest mogleg registrerer svara sine på internett på http://svar.bedrekommune.no. Der fyller du inn passordet, og svarer på spørsmåla.

Dersom flest mogleg svarar elektronisk, vil ein spare tid på å føre inn størstedelen av resultata manuelt, og faren for feilføringar vert mindre. Gjennomføringa av undersøkinga tek mellom fem og ti minutt.

Dersom det bur to vaksne over 18 år i husstanden, ber vi om at begge svarar med kvart sitt passord. De kan bruke både passord i dette skrivet og passordet som står øvst på vedlagt skjema.

Vi voner, og ynskjer, at flest mogleg vil ta seg tid til å svare. Informasjonen er heilt anonym, og det vil vere umogleg å lese undersøkinga tilbake til enkeltpersonar.

Svarfristen på undersøkinga er 31. mars 2019 og undersøkinga vil bli lagt fram for kommunestyret i møte den 7. mai 2019