Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel utarbeidast etter bestemmelsane i §11-2 - § 11-4 i plan- og bygningsloven. Samfunnsdelen er verktøyet for kommunane si heilskaplege planlegging.

Kommuneplanens samfunnsdel skal gi overordna mål for sektorane si planlegging og retningsliner for korleis kommunane sine eigne mål og strategiar skal gjennomførast i den kommunale verksemda.

 

Vanylven kommunestyre gjorde den 09.05.2023 vedtak i sak 36/23 om å godkjenne den reviderte samfunnsdelen til kommuneplanen.

 

Samfunnsdel 2022-2040 (PDF, 2 MB)

Kort om kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen har to hovudinnretningar:

 • Kommunesamfunnet som heilskap
 • Kommunen som organisasjon

 

Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringar knytt til samfunnsutvikling og synleggjere dei strategiske vala kommunen tek.

I samfunnsdelen skal det takast strategiske val for utviklinga av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er difor eit godt verktøy for strategisk overordna styring.

Samfunnsdelen til kommuneplanen kan bidra til å styrke medverknad i kommunens planarbeid og bidra til ei betre politisk styring. Ved at ein i samfunnsdelen klargjer kva planområde og satsingsområde ein vektlegg kan den ønska utvikling i kommunene få ei politisk retning.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ha ein handlingsdel som viser korleis planen skal følgjast opp dei fire påfølgjande åra eller meir, og om den skal reviderast/rullerast årleg. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjere kommuneplanens handlingsdel, jf kommunelova § 14-4. 

 

Vanylven kommune har slik visjon

“Vanylven skal vere blant Norges fremste miljøkommunar i vidaste forstand, med fokus på trivsel, vekst, berekraftig utvikling. Vi skal legge til rette for nytenking og innovasjon i næringslivet, eit bumiljø som skapar trivsel og samhald, kompakte og trygge tettstadar, infrastruktur for eit aktivt kulturliv og friluftsliv, og eit tilfredsstillande og effektiv tenestetilbod”.

 

Med visjonen for Vanylven som utgangspunkt er det valt tre satsingsområde for samfunnsplanen: 

 1. Utviklingskraft og berekraft 
 2. Folkehelse og livsmeistring
 3. Demokrati og medborgarskap

 

 

Litt om dei tre satsingsområda til kommunen

 

1.Utviklingskraft og berekraft

Mål - slik vil vi ha det:  

Vanylven kommune skal vere aktiv og imøtekomande for vekst og utvikling som er miljømessig, sosialt og økonomisk berekraftig.

Strategiar - slik kjem vi dit:

 • Utvikle gode lokalsamfunn med attraktivt og variert bustadtilbod og gode vekstvilkår for ny og eksisterande aktivitet innanfor naturen si tolegrense, og med lave klimagassutslepp. 
 • Utvikle eit tenestetilbod der strukturar og omfang er tilpassa tilgjengelege ressursar, samtidig som kvaliteten på tenestene er god. Det skal særleg arbeidast med å behalde, rekruttere og auke fagkompetanse innanfor tenesteområda. 
 • Arbeide for sambruk av kompetanse og fellesbruk av ressursar mellom ulike sektorar, næringsliv og frivilligheita, og dra nytte av eldre som ein ressurs. 
 • Bruke velferdsteknologi i tenestene for å gi innbyggarane auka livskvalitet og for å auke kommunen sin omsorgskapasitet.
 • Legge til rette for bustadar nær omsorgsbasar, med gangavstand til møteplassar og det ein treng i kvardagen. 
 • Arbeide for ein godt fungerande bustadmarknad, med tilgang på attraktive bustadar til utleige og sal. 
 • Legge til rette for eit aldersvenleg og demensvenleg samfunn. 
 • Aktivere strandsona som ein ressurs for utvikling av kommunen gjennom bruk og vern. • Vidareutvikle eksisterande næringsområde og legge til rette for utvikling av nye næringsareal, i samarbeid med næringsaktørane. 
 • Arbeide for god teknisk infrastruktur i heile kommunen; digital, transport og VA. 
 • Arbeide for betre tilrettelegging for pendling til tilgrensande arbeidsregionar (Ulstein, Ørsta/Volda og Måløy). 
 • Bidra til ei grøn og berekraftig reiselivsnæring. 
 • Sikre gode rammer for utvikling av landbruksnæringa, gjennom å unngå nedbygging av verdifull dyrka mark og følgje opp driftsavtalar for landbruksareal med driveplikt. 
 • Forvalte naturareala på land og i sjø på ein føreseieleg og berekraftig måte. 
 • Vurdere klimarisiko og behovet for klimatilpassing i all planlegging 
 • La barn og unge vere aktive og utforskande produsentar på ein slik måte at dei er med på å planlegge og gjennomføre innhaldet i dagen, samtidig som dei får øving i sjølvregulering i samhandling med andre.

 

 

2.Folkehelse og livsmeistring

Mål - slik vil vi ha det:

Vanylven kommune er ein trygg og inkluderande plass å vekse opp og bu. der alle uavhengig av kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn har tilgang på møteplassar og mogelegheit til fysisk aktivitet.

Strategiar - slik kjem vi dit:

 • Vi skal legge folkehelseperspektivet til grunn i all planlegging. 
 • Vi skal gi born og unge eit oppveksttilbod der meistring og trivsel er vektlagt, med mål om å utvikle lærelyst og eit godt sosialt fellesskapet i læringsmiljøet. 
 • Vi skal arbeide for å gjere barn og unge i stand til å kunne forstå og å kunne påverke faktorar som har betyding for å meistre eigne liv. 
 • Vi skal arbeide for ein felles ungdomsskule i kommunen. 
 • Vi skal bidra til å utjamne levekår og sosiale og helsemessige forskjellar. 
 • Vi skal arbeide for etablering og vidareføring av arenaer for sosiale aktivitetar som skapar fellesskap og kan førebygge einsemd og isolasjon. 
 • Vi skal legge til rette for eit godt bustadtilbod for alle livsfasar. 
 • Vi skal legge til rette for attraktive møteplassar i alle bygdesentra. 
 • Vi skal arbeide for eit aldersvenleg samfunn der universell utforming er lagt til grunn. 
 • Vi skal arbeide for eit demensvenleg samfunn, der personar med demens får den hjelpa dei treng, og blir møtt med forståing, respekt og støtte slik at dei i kan delta i aktivitetar og på sosiale arenaer. 
 • Vi skal aktivt leite etter tiltak som kan stimulere til auka kvardagsaktivitet. 
 • Vi skal legge til rette for attraktive turstiar og friluftsmoglegheiter, tilrettelagt slik at alle kan bruke dei. 
 • Vi skal legge til rette for ferdsel i regionale tur- og utfartsområde med skilting, parkering og avfallshandtering.

 

 

3.Demokrati og medborgarskap

Mål - slik vil vi ha det:

Vanylven er eit samfunn der innbyggjarane opplever reell medverknad i avgjerdsprosessar, får likeverdig rett på tenester og likeverdige mogelegheiter til å bidra i samfunnet.

Strategiar - slik kjem vi dit

 • Vi skal utvikle løysingar i fellesskap. 
 • Vi skal mobilisere krefter og ressursar i lokalsamfunnet, slik at kommunen kan samskape med privatpersonar, frivillige organisasjonar og næringsliv. 
 • Vi skal legge til rette for at innbyggarane kan delta i planlegginga av kommunen og eige lokalmiljø. 
 • Vi skal nytte aktiv og tidleg involvering for å sikre at løysingar treff behova best mogleg innanfor tilgjengelege ressursar og realistiske rammer, samtidig som avgjerdsgrunnlaget blir kjend og forstått. 
 • Vi skal utvikle eit større tilbod av sjølvbeteningsløysingar. 
 • Vi skal samarbeide med brukarorganisasjonane og med frivillig sektor om utvikling av tenestene. 
 • Brukarane sine behov skal vere i fokus når ein tilbyr tenester. (Kva er viktig for deg) Det skal bli satsa på ein meir heilskapleg tenking, der ein skal jobbe meir på tvers av tenestene. 
 • Vi skal auke samarbeidet mellom brukar/pasient, pårørande og verje, gjennom brukar-/ pårørandesamtalar, felles pårørandemøte, brukarundersøkingar og brukarråd i institusjon. 
 • Vi skal arbeide for eit samla Vanylven, der dei ulike delane av kommunen samarbeider og utfyller kvarandre.  
 • Vi skal samarbeide med tilgrensande kommunar og regionar, med mål om effektiv ressursutnytting og utvikling av gode og heilskaplege løysingar på overordna nivå. 
 • Barn og unge skal få oppleve å bidra og medverke i kvardagen gjennom demokratisk deltaking, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklege ferdigheiter. Barn og unge sine synspunkt skal leggast vekt på i samsvar med alder og modning. Barn og unge skal ikkje ha ansvar dei ikkje er rusta til å ta. 
 • Vi skal gi barn og ungdom kunnskap og ferdigheit til å møte utfordringar i tråd med demokratiske prinsipp. Dei skal forstå dilemma som ligg i det å godta fleirtalet sin rett og mindretalet sin rett. Barn og ungdom skal øve opp evna til å tenke kritisk, lære seg å handtere meiningsbryting og respektere ueinigheit. Gjennom dette arbeidet skal barn og ungdom lære kvifor demokratiet ikkje kan takast for gitt, og at det må utviklast og vedlikehaldast.

 

 

Kunnskapsgrunnlag:


Kunnskapsgrunnlag til samfunnsdelen 2022-2040 (PDF, 2 MB)