Strategi

Informasjon frå interkommunal gjeldsrågjevar

01.04.2015

Vanlegvis er det ikkje noko god løysing å ta opp ny kredittgjeld for å betale gammal kredittgjeld. Du må i alle fall forsikre deg om at rentesatsen og omkostningane gir deg lågare månadsutgift.

Forside reitebakken 2.jpg

Høyring - Reguleringsplan Fiskåbygd - Endring "Reitebakken"

30.03.2015

Kommunen ønskjer å opne "Reitebakken" på Fiskå for gjennomkøyring, med nytt kryss mot fylkesveg og fortau/gangveg langs strekninga frå banken til fylkesvegen retning aust.

Nurse

Helse- og omsorgsektoren treng ferievikarar sommaren 2015

30.03.2015

Ny søknadsfrist! Helse- og omsorgssektoren i Vanylven kommune har behov for ferievikarar følgjande stader: Avdeling Bu- og avlastning – herunder verna bustader, avlastning og aktivitetssenteret.

Born1

Ledig stilling som miljøterapeut

30.03.2015

Vanylven kommune har ledig 90 % stilling som miljøterapeut ved avdeling Førebygging og rehabilitering – Fjordblikk. Stillinga er ledig frå d.d. Stillinga har f.t. nordsjøturnus, dvs. arbeidsperioder med lange vakter og lange friperioder. Arbeidet er f.t. i omsorgsbustadar.

omsorg1.JPG

Ledig stilling som hjelpepleiar

30.03.2015

Det er ledig 30 % stilling ( utan helg ) som hjelpepleiar/ omsorgsarbeidar/ helsefagarbeidar ved Sone Nord/ Syvdetun. Stillinga er ledig frå 01.04.15.

Nurse

Ledig stilling som sjukepleiar

30.03.2015

Vanylven kommune har ledig 50 % stilling som sjukepleiar ved Sone Nord/ Syvdetun. Arbeid kvar tredje helg. Stillinga er ledig frå d.d.

kokk.jpg

Mellombels stilling som miljøarbeidar

30.03.2015

Vanylven kommune har ledig 100 % mellombels stilling som miljøarbeidar ved avdeling Bu- og avlastning. Komprimert turnus med lange vakter og arbeid kvar fjerde helg. Stillingane er ledig frå 15. juni 2015.

kontor4.JPG

Mellombels stilling som miljøterapeut

30.03.2015

Vanylven kommune har ledig 100 % mellombels tilsetting med moglegheiter for fast tilsetting som miljøterapeut ved avdeling Bu- og avlastning frå 15. juni 2015. Komprimert turnus med arbeid kvar fjerde helg.

padlock