Registrer laget ditt!

Innbyggjar-undersøking 2015

26.02.2015

Kva tykkjer du kommunen er god på? Og kva tykkjer du vi kunne gjort betre? Vanylven kommune sender i veke 7 ut innbyggjarundersøking til alle husstandar i kommunen.

Picture1.jpg

Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi - høyring og offentleg ettersyn

26.02.2015

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok i møte den 23.02.2015, sak FU-14/15, med heimel i Plan- og bygningslova §§ 5-2 og 8-3 å legge framlegg til Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi til andre gongs høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfristen er sett til 15.april 2015.

Nurse

Helse- og omsorgsektoren treng ferievikarar sommaren 2015

22.02.2015

Helse- og omsorgssektoren i Vanylven kommune har behov for ferievikarar følgjande stader: Avdeling Bu- og avlastning – herunder verna bustader, avlastning og aktivitetssenteret.

Veglys.jpg

Meld feil på gatelys via kart

19.02.2015

No kan du gå inn på kart og melde feil på gatelys. Dette er ei ny teneste frå Mørenett.

Ny rådmann Andreas Nørve

Andreas Chr. Nørve tilsett som ny rådmann

17.02.2015

Kommunestyret gav i dag Andreas Chr. Nørve tilllit som ny rådmann i Vanylven.

MH900442177.JPG

Første møte i nemnd for kommunereform

12.02.2015

Torsdag 12.02.2015 skal ein ha det første møtet i nemnda som skal drive arbeidet med kommunereforma framover.

file0001373490682[1].jpg

Ledig vikariat som miljøterapeut

09.02.2015

Vanylven kommune har ledig 60 % vikariat innan oppfølgingstenesta som miljøterapeut. Oppfølgingstenesta arbeider innan fagområda rus, psykiske helse og bustadsosialt. Vikariatet er ledig frå d.d. og ut året. Vikariatet inneber f.t. ikkje arbeid på helg.

Uten navn.png

Radon i utleigebustadar, skular og barnehagar

06.02.2015

1. januar 2014 var frist for eigarar av utleigebustadar - både private og offentlege, å kunne dokumentere at radonnivået i utleigebustadane oppfyller krava i ny strålevernforskrift. Kravet gjeld og alle skular og barnehagar.

padlock