komm_ref_profilelement.gif

Ope folkemøte om kommunereforma

15.04.2015

Gode lokalsamfunn og gode tenester i ein storkommune? Kvar er moglegheitene og kva er utfordringane?Vi ynskjer innbyggjarane sine innspel rundt kommunereforma! Vi inviterer difor til ope folkemøte 16.april, 17.00 på Eidsåtun

Avløpsrør.jpg

Høyring - utbygging av fiber til heimen i Vanylven kommune

14.04.2015

Vanylven kommune vil søkje om tilskot til utbygging av breiband i kommunen den 15. mai 2015. Eitt av krava i søknaden er at planen for utbygging skal vere til høyring i ein månad.

Feiar.jpg

Feiaren kjem!

13.04.2015

Feiaren startar opp med branntilsyn i søre delar av kommunen. Deretter blir det feiing i nordre del.

file0001373490682[1].jpg

Ledig stilling som ungdomskontakt

13.04.2015

for oppsøkjande miljøarbeid retta mot ungdom mellom 13-18 (20) år.

Registrer laget ditt!

Det skal lagast folkehelseoversikt i Vanylven - Frist for innspel 14.5.

10.04.2015

Kommunen varslar no at den første skriftlege statusrapporten over helsetilstanden i Vanylven kommune etter folkehelseloven av 1.januar 2012, er i gong.

Strategi

Informasjon frå interkommunal gjeldsrågjevar

01.04.2015

Vanlegvis er det ikkje noko god løysing å ta opp ny kredittgjeld for å betale gammal kredittgjeld. Du må i alle fall forsikre deg om at rentesatsen og omkostningane gir deg lågare månadsutgift.

Forside reitebakken 2.jpg

Høyring - Reguleringsplan Fiskåbygd - Endring "Reitebakken"

30.03.2015

Kommunen ønskjer å opne "Reitebakken" på Fiskå for gjennomkøyring, med nytt kryss mot fylkesveg og fortau/gangveg langs strekninga frå banken til fylkesvegen retning aust.

Nurse

Helse- og omsorgsektoren treng ferievikarar sommaren 2015

30.03.2015

Ny søknadsfrist! Helse- og omsorgssektoren i Vanylven kommune har behov for ferievikarar følgjande stader: Avdeling Bu- og avlastning – herunder verna bustader, avlastning og aktivitetssenteret.

padlock