Høyringar

Her finn du oversikt på planar som ligg ute til høyring.

 Oversending av søknad frå Sunnmøre Torsk AS om løyve til akvakultur av matfisk av torsk (Gadus Morhua) på ny lokalitet Syvdsnesstranda i Vanylven kommune. 
Vedlagt ligg søknad frå Sunnmøre Torsk AS om løyve til akvakultur av matfisk av torsk (Gadus Morhua) på ny lokalitet Syvdsnesstranda (62° 10,491¹ N 5° 41,999¹ Ø (Euref89/WGS84)) i Vanylven kommune. Det blir søkt om ein MTB på 1560 tonn.

 Formannskapet i Vanylven vedtok i sitt møte 20.10.2020, F-sak 98/20, å leggje Kommunedelplan for kulturarven i Vanylven kommune 2020-2028 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 11-14.

Formannskapet i Vanylven gjorde i f-sak 55/20 vedtak om å starte opp arbeidet med kommunen sin planstrategi for 2020-2023, jf plan- og bygningslova § 10-1

I arbeidet med planstrategien skal kommunen hente inn synspunkt frå statlige og regionale organ, samt frå nabokommunar. Vanylven kommune inviterer med dette nemnte partar til å kome med innspel på dei utfordringane som krev planlegging på tvers av forvaltningsnivå og kommunegrenser, evt andre innspel relatert til arbeidet med kommunal planstrategi.

Til vårt arbeid med planstrategien har vi lagt til grunn følgande kunnskapsgrunnlag:

 

 

Vi ber om at evt innspel vert sendt til Vanylven kommune innan 18. desember 2020.

Vald i nære relasjonar er eit omfattande samfunns- og folkehelseproblem.

I november 2018 vedtok styringsgruppa for krisesenteret på Sunnmøre å søkje midlar til utarbeiding av ein lokal handlingsplan mot vald i nære relasjonar. Krisesenteret søkte midlar, og i oktober 2019 innvilga Fylkesmannen midlar til prosjektet. Kommunale representantar kom saman til eit oppstartmøte i februar 2020, og arbeidet med planen vart starta. Grunna covid-19 vart det nedsett ei mindre arbeidsgruppe, som har fått bistand frå representantar frå alle sunnmørskommunane.
 

 Varsel om oppstart av detaljregulering for Slagnes, E40 i Vanylven kommune. PlanID: 1511-2020002.  
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av gbnr.42/2 i Vanylven kommune. Namn på planen er «Detaljregulering for Slagnes, E40 i Vanylven kommune.