Høyringar

Her finn du oversikt på planar som ligg ute til høyring.

Formannskapet handsama i møte den 05.11.2018 – sak 152/2018. Følgjande vedtak vart fatta:

  1.  I samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) § 11-12 og vedteken planstrategi varslar Vanylven kommune oppstart av arbeid med ny kommuneplan, samfunnsdel.
  2. Framlegg til planprogram vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med pbl. §§ 4-1, 5-2 og 11-13. Høyringsfrist vert satt til 6 veker.
Vegnamn

Formannskapet har i sak 133/2018 vedteke forslag til vegnamn. Saka skal endeleg godkjennast av kommunestyret. Men først skal namna ligge ute til offentleg ettersyn i 3 veker.