Høyringar

Her finn du oversikt på planar som ligg ute til høyring.

KO- 112/22 Vedtak
Forslaget om felles ungdomsskule i det videregåande skulebygget i Syvde vert lagt ut på høyring i 6 veker.

 

Du kan sende høyringssvar i digitalt skjema , eller til postmottak@vanylven.kommune.no. 

Vedtak i formannskapssak 141/22 Økonomiplan 2023-2026 med budsjett for 2023

Formannskapet tilrår:

1. Driftsbudsjettet for 2023 med rammeløyving per sektor og investeringsbudsjett for 2023 med løyving per prosjekt og slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet, vert godkjende 

 2. Økonomiplanen for åra 2023-2026 med rammeløyvingar til drift per sektor og investeringar per prosjekt slik desse framgår av taldelane i budsjettdokumentet vert godkjende. 

 3. Samla låneopptak i 2023 vert 28.821.000 kroner, inklusiv kr 3.000.000 til vidareutlån av startlån.

4. Formannskapet går inn for å få ei ny sak over nyttår når vi ser årsresultatet for 2022:

  • 20 % stillingsauke i dagtilbodet demente for å få inn 4 dagar.
  • Støtte til ny bil på Stenbakken
  • Coworktilskot til Vanylven Utvikling med kr. 100.00,-
  • Kr. 300.000,- i prosjektmidlar til 4 G og naudnett på Øverberg - Rota og fylkesveg 61 Maurstadeidet.

Har ein uttale til planen, skal den sendast digitalt i dette skjemaet , eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 12. desember 2022.

Formannskapet i Vanylven kommune har den 05.04.2022 vedteke i sak 42/22 å legge Reguleringsplan Åheim sentrum (ID 1511-201802) ut til 2 gangs høyring.

Norconsult har på vegne av Vanylven kommune utarbeidd ein revidert reguleringsplan for Åheim sentrum. Reguleringsplanen skal sikre ein meir framtidsretta infrastruktur for fylkesvegane på Åheim og særleg der tre fylkesvegar møtast i eit «skeivt» X-kryss som utgjer eit vesentleg faremoment med omsyn til trafikktryggleik og tryggleik for mjuke trafikantar. Sekundært skal planen legge opp til ei meir langsiktig utvikling av Åheim både med sentrumsutbygging, næringsverksemd, fritid og turisme samt fleire bustadar. Det er planlagt ei rundkøyring på fylkesvegen som oppfyller krava i SVV handbok og som vil forbetre trafikkbiletet og auke trafikktryggleiken betrakteleg.

Formannskapet i Vanylven kommune vedtok den 30.08.2022 i sak 100/22 at 
Detaljreguleringsplan Breivika småbåthamn skal leggast ut på offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-10.

Høyringsfrist vert sett til 6 veker.
Planforslaga består av plankart, føresegner, planomtale og andre vurderingar. 

Har ein uttale til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 25 november 2022.

Formannskapet i Vanylven kommune vedtok den 20.09.2022 at Detaljreguleringsplan for Klovningen Hamn skulle ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-10. 

Høyringsfrist blir satt til 6 veker. 

Planforslaga består av plankart, føresegner, planomtale og andre vurderingar. 
Har ein uttale til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 25. november 2022