Høyringar

Her finn du oversikt på planar som ligg ute til høyring.

Vanylven formannskap vedtok i formannskapssak 40/21 den 16 mars:
I medhald av plan-og bygningslova § 4-1 og 4-2 vert planprogram for Rovdefjordsambandet datert 01.09.2021 lagt ut til offentleg høyring i 6 veker.


Kommunane Sande og Vanylven arbeider i lag med Rovdefjordbrua AS om å etablere eit brusamband over Rovdefjorden. Etter godkjent kommunedelplan for Rovdefjordsambandet i 2016 har prosjektet vore gjennom ein KS1 analyse i 2017, som konkludera med at prosjektet ikkje vil vere sjølvfinansierande eller samfunnsøkonomisk lønnsam. Det er derfor eit behov for å finne alternative kryssningsløysningar som har ein lågare kostnad. Revidert planprogram ser blant anna på dette.


Det føreligger 4 ulike løysingsforslag i planprogrammet. Felles for alle forslaga er:
Flytebru med lengde cirka 1500 meter frå Koparnes over Bjørlykkeskjæret til Saudeholmen. Cirka 230 meter flytande rørbru mellom Saudeholmen og Storeneset. Segledjupne 14 meter.
Dei fire alternativa er ulike på strekninga frå Storeneset og mot fylkesvei 61 i Sande kommune. Konsulent har vurdert konsekvensar ved dei ulike tiltaka i planprogrammet.

Frist for merknader vert sett til 15 oktober 2021.
Merknader kan sendast til Vanylven kommune, Rådhusvegen 1, 6143 Fiskå, eller til
postmottak@vanylven.kommune.no

 Kommunen ba om namnesak i samband med vegadresser.  Kartverket vedtok i sak 2020/132 at namnet skal skrivast Oppsal for gardsnummer 80 i Vanylven. Vedtaket vart påklaga av alle grunneigarane. Saka må derfor på ny høyring. Det gjeld namna:

Oppsal – Opsal, gard, gnr 80

Oppsal – Opsal, bruk, bnr 80/1, 80/2, 80/3.

Op(p)salvika, vik i sjø

Op(p)salberget, li

Op(p)salstøylane, gammal busettingsplass

 

Saka vert behandla etter stadnamnlova. Eigar har rett til å uttale seg om gardsnamn og bruksnamn. Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg. Lokal uttale og gjeldande rettskrivingsprinsipp er viktig.

 

Merknad kan sendast til Vanylven kommune, Rådhusvegen 1, 6143 Fiskå, eller e-post til postmottak@vanylven.kommune.no innan 18.februar 2021. Merk med saksnummer 20/722.

 

   Oversending av søknad frå Sunnmøre Torsk AS om løyve til akvakultur av matfisk av torsk (Gadus Morhua) på ny lokalitet Syvdsnesstranda i Vanylven kommune. 
Vedlagt ligg søknad frå Sunnmøre Torsk AS om løyve til akvakultur av matfisk av torsk (Gadus Morhua) på ny lokalitet Syvdsnesstranda (62° 10,491¹ N 5° 41,999¹ Ø (Euref89/WGS84)) i Vanylven kommune. Det blir søkt om ein MTB på 1560 tonn.

  

 

Vanylven formannskap vil i møte 1. desember behandle økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021.
Planen vert lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget på Vanylven rådhus og på kommunen si nettside etter formannskapet si behandling.