Høyringar

Her finn du oversikt på planar som ligg ute til høyring.

I høve arbeidet med ny alkoholpolitisk handlingsplan for Vanylven kommune, er eit forslag no utarbeida og vert sendt ut til offentleg høyring. Frist for innspel er 27.januar.

Trafikktryggingsplanen i Vanylven er formelt behandla som ein kommunedelplan. Vanylven formannskap er overordna planutval og dermed styringsgruppe for delplanen. 

Formannskapet har utnemnd ei administrativ prosjektgruppe med ansvar for å førebu og utarbeide utkast til trafikktryggingsplan i Vanylven i samsvar med dei krava som var sette frå sentrale styresmakter.