Høyringar

Her finn du oversikt på planar som ligg ute til høyring.

Trafikktryggingsplanen i Vanylven er formelt behandla som ein kommunedelplan. Vanylven formannskap er overordna planutval og dermed styringsgruppe for delplanen. 

Formannskapet har utnemnd ei administrativ prosjektgruppe med ansvar for å førebu og utarbeide utkast til trafikktryggingsplan i Vanylven i samsvar med dei krava som var sette frå sentrale styresmakter.