Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag

Kort om kommunen sitt kunnskapsgrunnlag

Kommunen sine planar vert utarbeida basert på eit vidt spekter av kunnskapsgrunnlag som skal sikre at planane er kunnskapsbaserte, og relevante for kommunen. Kunnskapsgrunnlaget sikrer at kommunens planar er oppnåelege.

Eit viktig krav i kunnskapsgrunnlaget finn vi i plan- og bygningslova § 2-1 der det vert stilt krav til kartgrunnlaget.  Det offentlege kartgrunnlaget er ein viktig del av kunnskapsgrunnlaget for plan- og byggesaksbehandling.  Kommunane skal sørgje for at det ligg føre eit oppdatert offentleg kartgrunnlag, i tillegg stiller staten nasjonale kartdata til disposisjon for alle kommuner. Sjå meir om dette i kommunens “Planarkiv” og "kommuneplanen i kart" på neettsida.

 

Kunnskapsgrunnlaget omfattar gjerne informasjon og data om følgjande områder:

  • Demografi: omhandlar mellom anna befolkningstrendar og befolkningsutvikling, alderssamansetjing, tilflytting og utflytting
  • Økonomi: Omhandlar data om mellom anna arbeidsmarknaden, inntektsnivå, skattenivå, informasjon om næringslivet.
  • Miljø: Omfattar informasjon om klima, luft-og vasskvalitet, naturressursar, verna naturområder m.m.
  • Infrastruktur: Data som seier noko om veg-, vatn- og avløpssystem
  • Lover og rettar: herunder lokale, regionale og nasjonale føringar, lover og forskrifter.

 

 

Grunnlagsdata:

Delegasjon frå kommunedirektøren (PDF, 116 kB)

Statistisk sentralbyrå (ssb.no)

Kommunefakta – SSB

KOSTRA – SSB

Fylkesstatistikk 2023 - Møre og Romsdal (mrfylke.no)

Kommunestatistikk - Møre og Romsdal fylkeskommune

Regional analyse 2022 

Ressursanalyse Telemarksforskning (2017)

Demenskartet – Aldring og helse

Miljødirektoratet - utslipp av klimagassar

Folkehelseprofil/oppvekstprofil - Folkehelseinstituttet

Lovdata: forskrift om endring i avfallsforskriften

https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/

Folkehelseoversikt Vanylven kommune (vanylven-kommune.no)

Kommunedelplan for anlegg, idrett og friluftsliv

Plan for frivilligpolitikk

Aldersvenleg lokalsamfunn 2020_ Husbanken og Høgskulen i Volda

FNs berekraftsmål 11 (2021) av Møre og Romsdal fylkeskommune og Vanylven kommune

Kommunekompasset 2018 av KS

Kommunekompasset 2023

Kommunebarometeret 2021 - av Kommunal Rapport

Innbyggjarundersøkjinga 2021

Klimarekneskap 2021

Tillitsmåling Telemarksforskning 2021

Trendanalyse 2018 av Zync og KS