Høyring - Kvalitetsplan for barn og unge 0-24 år

Høyring - Kvalitetsplan for barn og unge 0-24 år

Kvalitetsplan for barn og unge er eit styringsdokument mellom nasjonale føringar, kommuneplan og einingane sine verksemdsplanar, samt andre planar som rettar seg mot målgruppa barn og unge. 

Kvalitetsplanen skal peike på kva for retning tenestene for barn og unge skal bevege seg i. Planen skal sørgje for at tenestene våre støtter opp under at barn og unge opplever livsmeistring både no og seinare i liva sine. Kvalitetsplanen er eit levande arbeidsdokument som skal nyttast på alle nivå i oppvekstsektoren.

Plan for barn og unge (PDF, 2 MB)

 

Høyringsfrist 11.juli 2024

Høyringssvar skal sendast til postmottak@vanylven.kommune.no merk då med namn.