Siste nytt om koronaviruset

Fullstendig oversikt på koronasituasjonen i Vanylven finn du her

Det er ingen nye smittetilfeller i Vanylven kommune, men vi ser at smitten aukar i nabokommunene våre.  Vi minner difor alle om å være heime dersom de har luftvegssymptom og å då la seg teste. Elles halde avstand og vaske hender. 

Du kan enkelt bestille testing på c19.no eller på koronatelefonen: 70030109. 

Takk for at du bidreg i kampen om å stoppe smitta!

Koronavirus

Koronaviruset: Status for Vanylven kommune

Vi har foreløpig ein roleg smittesituasjon vedrørende korona i Vanylven, og også i Møre og Romsdal. Det mest viktige tiltaket for å klare å halde smitten nede er den såkalte TISK-strategien. Dette står for testing - isolering - smittesporing og karantenesetting. 

Dei siste vekene har vi testa ca 1,5 % av befolkningen kvar veke. Generelt er der meir smitte hjå innbyggjarane av årleg haustforkjøling, og det har vore ei auke av nærkontakter av koronasmittede også her i kommunen, då etter kontakt med smitta i andre regioner i Norge, utan at dette har medført smitte her lokalt. Vi ser særleg ein auke i Bergen, Viken og Osloregionen, og ved reiser i disse områdene er det viktig at de er ekstra obs om det skulle oppstå luftveissymptomer i etterkant. Då er det viktig at de tek kontakt for testing.

Trafikklysmodellen og smittevernrettleiarar

Folkehelseinstituttet har laga ein trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser kva smitteverntiltak kommunane skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjer nivået som skal fylgjast. Avhengig av smittesituasjonen kan vi her lokalt bestemme at tiltaksnivået skal øke, men lokale helsemyndigheter kan foreløpig ikke bestemme at nivået skal ligge under landsnivået. Per 23.09.20 er vi på gult tiltaksnivå. Dersom vi her lokalt skulle få et utbrudd, kan vi bli nødt til å øke til rødt tiltaksnivå, men vi kan ikke, ved liten eller ingen lokal smitte, gå til grønt tiltaksnivå så lenge det nasjonale nivået ligger på gult tiltaksnivå.

Felles for alle nivåene i trafikklysmodellen er at alle skal halde seg heime dersom dei er sjuke og hugse god hand- og hostehygiene.

 

 

Oppdatert 27. august

Der er eit nytt smittetilfelle i kommunen. Den smitta er knytta til dei to andre smittetilfella, og er allereie isolert.

 

Oppdatert 26. august

To personar som nyleg kom til Vanylven har fått påvist smitte. Personane kom i eit reisefylgje, og alle har vore i karantenen i tida etter ankomst. Dei smitta er isolerte og reisefylgje er satt i vidare karantene.  Smittesituasjonen vil bli kontinuerleg oppdatert. 
Vi minnar samtidig om at ein skal ta kontakt for testing  dersom ein mistenkjer smitte. 

 

Oppdatert 10.august 

Kommuneoverlegen i Vanylven har no i samarbeid med kommuneleiinga oppdatert dei nye retningslinjene frå 10.08.20. 

Ved mistanke om covid-19, bør ein teste seg.

Ved akutt luftvegsinfeksjon eller andre symptom på covid-19, bør ein ikkje vere saman med andre på jobb eller i sosiale samanhengar.

Alle som kan ha blitt smitta med covid-19, anten som nærkontakt eller etter reise i raudt eller gult land dei siste 10 dagane. 

Ring koronatelefonen på tlf: 700 30 109, for å avtale tid og stad for testing.

 

Vanylven helse- og omsorgssenter: 

 • Besøk på sjukeheim kan gjennomførast på eige tilrettelagt besøksrom. Vi oppmodar om flest mogleg besøk ute. Ved alvorleg sjukdom hjå pasient vil ein vi framleis legge til rette for besøk på pasienten sitt rom.
 • Tal besøkande bør avgrensast til 1-4 pr gong. Dei næraste vært prioritert.
 • Alle besøk skal avtalast med avdelinga (ansvarsvakt) i god tid på førehand. De må seie ifrå kor mange som kjem på besøk når de ringer.
 • Vi fører besøksprotokoll der vi registrerer namn og telefonnummer til alle besøkande, noko som sikrar rask smittesporing dersom det vert naudsynt. Det er frivillig å oppgi personopplysningar til dette.
 • Alle besøkande er forplikta å melde frå til institusjonen dersom ein etter besøket får påvist smitte med Covid-19. Om ein blir definert som nærkontakt i tida etter gjennomført besøk, oppmodar vi og til at du gir oss beskjed om dette.
 • Dei besøkande skal vere friske, og ikkje ha teikn til luftvegsinfeksjon eller anna akutt sjukdom. Om ein har hatt slik infeksjon skal dei ha gått minst 2 døgn utan symptom før besøk. Om du nyleg har vore i utlandet bør du gi beskjed om dette.
 • Besøkande skal gjennomføre handvask/spritvask før og etter besøket. Det same gjeld den som mottek besøk. Ansvarsvakt skal sjå til at dette vert utført.
 • Det generelle rådet ved besøk er 1 m avstand.
 • Det er lov å ta med gåver, blomster etc.
 • Besøk aukar smitterisiko. For dei pasientane som ikkje sjølv har forståing for smitterisiko ved besøk, ønsker vi at andre enn næraste familie (ektefelle, barn, barnebarn), avtaler med hovudpårørande om besøk er ok.

Legekontor:

 • Dersom du vil ha time, resept eller skal ta blodprøve MÅ du ringe først. Du kan nå legekontoret på tlf: 70030100
 • Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og skal testast for Covid-19, ber vi deg om å ringe koronatelefonen på tlf: 700 30 109

Les meir om testing av covid-19 i Vanylven kommune sine nettsider

Helsestasjonen:

Helsestasjonen med jordmorteneste, helsekonsultasjonar, skulehelseteneste og helsestasjon for ungdom har vanleg drift.  Vi følger smittevernreglane om at både vaksne og barn må vere friske når ein møter. Har ein symptom som sår hals, hoste og rennande nase sjølv om ein ikkje har feber, eller magesmerter, skal ein ikkje møte. Kontakt oss via legesenteret på tlf. 70030100, eller bruk vår sms-teneste som de finn på kommunen si heimeside under «helsestasjon».

For å minske faren for smitte ber ein om at det helst er berre ein vaksen som følgjer barnet til konsultasjon. Søsken skal ikkje vere med. Det er også fint om ein har med litt leike til barnet, då dette er tatt bort frå våre lokale.

Ta kontakt i forkant av timen om det er noko som er vanskeleg i høve oppmøte.

Hovudbibliotek i Syvde: 

 • Opnar opp igjen 17. august med vanlege opningstider og med gult smittevern-nivå - slik som det var i juni.

Barnehagane , skule og  SFO:

 • Startar opp i gul sone.  Det blir sendt ut informasjon til føresette kva gul sone vil seie i praksis på barnehagane, skule og SFO.

Kulturskulen:

 • Kulturskulen vil undervise i tråd med smittevernrettleiaren for kulturskulen. Skulle smittesituasjonen i kommunen endre seg kan vi måtte organisere skulekvardagen annleis, i dialog med kommuneoverlege. Det vil bli gitt informasjon til føresette og elevar om praksis.

Nyttige lenkjer: 

 

Oppdatert 28.juli 

Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

 

 

 

Testgruppa for korona, har fått litt spørsmål om kvar folk skal teste seg.

Tidligare har det våre eit raudt telt utanfor døra, men det er no tatt  ned. Istaden har vi satt opp ein raud dunk, merka "korona test", utanfor brannstasjonen. 

Sjå bilde: 
Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatering 29. mai

 

Retningslinjer for besøk på omsorgssenteret er oppdatert og presisert.

 

Oppdatering 25. mai

Der er ikkje påvist fleire smittetilfelle i Vanylven kommune.

Når det gjeld smittevern så er skule og barnehagar er godt i gong, no blir det arbeida med helse og omsorg. Kommunen må førebu seg på auka testing til hausten.

Teknisk sektor melder om at tilrettelegginga på miljøstasjon går greitt unna. Det blir arbeida med opning av aktivitetar i Olivinhallen.

Helse- og omsorgssektoren ser at det er tilnærma «normal» drift. Det er opna litt opp for besøk på institusjon. Etter møte med omliggande kommunar så er vi nok rausare, enkelte kommunar opna for mykje opp og måtte då stenge meir fordi der ikkje er kapasitet til å følge opp. Rutinene for slike besøk er viktig å halde fast på, vi er i ein svært sårbar situasjon dersom vi får smitte inn på omsorgssenteret.

Vi ventar på rettleiar for dagtilbod.

Kultur- og oppvekstsektoren melder om ein god overgong til ny kvardag i barnehage/skule. Leiinga vil få i gong dialogmøte med Åheim, i forbindelse med skulebruksplan.

Det var meldt om problem med busstransport, der ein buss var overfylt. Dette er no løyst og føresette har fått melding om løysing. Kulturskulen er opna for 1. - 4. klasse og 5. klasse + startar denne veka. Der er vel og merke eit tilbod som ein ikkje har fått eit tilpassa opplegg, der er særleg omsyn som må takast når der er grupper av elevar som kjem frå fleire skular og at ein då blandar etablerte grupper.

Det vert arbeida med tilbud for ungdomsklubb, på dei ulike skulane. Biblioteket opnar og opp, og har ein eigen smittevernrettleiar.

 

Oppdatert 25.mai 

Kulturskulen opnar for alle elevar. 
"Vi er no klare til å opne også for 5.-10. klasse, og takkar for tolmodige elevar og foreldre i tida med videoundervisning. Kulturskulen vart stengd 12.mars, og vi er veldig glade for å vere tilbake i klasseromma med først dei yngste, og no dei eldste elevane." Les meir her 

Oppdatert 13. mai

Vanylven helse- og omsorgssenter opnar for besøkande - med tydelege omsyn. Les meir om smitteverntiltaka for besøkande her.

 

Oppdatering 10. mai kl 17:20

Det er i dag stadfesta eit nytt smittetilfelle av Covid-19 i Vanylven kommune. Kommuneoverlegen arbeidar med smittesporing, og alle nærkontakter vil bli kontakta.

 

Oppdatering 08.mai 

 

KULTURSKULEN OPNAR IGJEN
Kulturskulen er no klare til å gjenopne i Vanylven frå veke 20. Opninga vil skje gradvis, etter modell frå grunnskulen, og vil i fyrste omgang opne for 2.-4.klasse. Dette for å sikre at reinhald og smittevern blir teke i vare.
Reglane for grunnskulen knytt til smittevern er sjølvsagt gjeldande også i kulturskulen. Norsk kulturskuleråd har bygd på denne laga ein eigen smittevernrettleiar for kulturskulen, den kan du lese her: https://kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole#kap52

Alt personale er kursa av kommuneoverlegen om korona-pandemien og gode råd angåande smittevern, på lik linje med personalet i grunnskulen. Vidare har den einskilde lærar laga ein smittevernrutine for sine individuelle instrument, undervisningsplanane er tilpassa regelverket og alle rom er utstyrt med nødvendig utstyr.

 

Det er mange omsyn å ta no når vi får alle elevane tilbake til grunnskulen, og vi vil halde oss til dei fem grunnpilarane i smittevernrettleiaren for å bremse smittespreiing i kulturskule:

1. Sjuke personar skal ikkje vere på kulturskulen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personar

4. Ingen sambruk av instrument, utstyr, kostymar, m.m.

5. Undervisnings-/øvingslokalet må vere eigna.

Les gjerne meir om desse fem punkta i smittevernrettleiaren.

 

Alle skal vaske hendene sine før dei reiser heimanfrå. Vi ynskjer ikkje at elevane kjem til kulturskulen før akkurat når timen startar, dette for å unngå trengsel i gangen.

Timen startar med at eleven vaskar hendene sine. I musikkbingen og på kommunestyresalen, der det ikkje er vask, vil det henge handsprit. Elevane skal sitje på stolen sin heile undervisningstimen, og ikkje røre utstyret til læraren eller andre elevar. Messingblåsarar skal ikkje tøme instrumentet for spytt inne på timen viss det kan unngås. Sameleis skal flis byttast heime, og elevane skal sjølv stemme gitaren under rettleiing frå lærar. Er det naudsynt å gjere dette med hjelp, vil lærar ha hanskar tilgjengeleg, og kan unntaksvis hjelpe eleven. Ved undervisning i piano/keyboard vil læraren reingjere tangentane mellom kvar elev.

Meir informasjon vil bli gitt direkte frå rektor og lærarar.

Lærarane i kulturskulen gler seg til gjenopning og er klare til å ta imot elevane.
Velkomen tilbake!»

Oppdatering 08. mai 


I veke 20 opnar skulane i Vanylven kommune 5. - 10. trinn.

For å sikre ei mest mogleg kontrollert opning vil 5, 7 og 10 trinn starte opp tysdag 12. mai, medan 6, 8 og 9 trinn startar opp onsdag 13. mai. Elevar frå og med 1. klasse til og med 4. klasse og SFO har starta opp tidlegare og vil ha tilbod som før på skulen.

Lenkje til dei nasjonale rettleiarane finn du her:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
Utdanningsdirektoratet sin informasjon til føresette finn du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/
Det er i samråd med kommuneoverlegen at vi no kan seie at vi er klare til opning, og at vi kan seie at elevar, tilsette og foreldre kan kjenne seg trygge på at vi stettar dei krava som er sette til smittevern. Basert på dei nasjonale veiledarane i smittevern er det lagt ned eit svært godt arbeid på skulane i samarbeid med kommuneoverlegen vår.
Dei tilsette har fått god opplæring i smittvern basert på rettleiaren og sett seg godt inn i krava som er sette for opning. Elevane er delte inn i faste grupper på skulen og det vert lagt opp til ei vesentleg forsterking av reinhaldet.


Har barnet/ungdommen ditt symptom på luftvegsinfeksjon, også milde symptom, skal det ikkje møte på skulen. No er det ekstra viktig at barnet er heime i minst eit døgn etter at dei er symptomfri. Det vil være dei same strenge reglane for dei tilsette i skulane. Har føresette symptom på luftvegsinfeksjon eller fått påvist koronavirus skal de ikkje møte på skulen. Kommunelegen vil ha kontakt inn i familien med mistenkt/påvist smitte med koronavirus.


For å unngå trengsel oppmodar kommunen til at skuleskyss og offentlig transport bør unngåast dersom det er mulig. Dersom elevane har skuleskyss må dei huske å holde god avstand, både medan dei venter på bussen og i bussen. Også her skal ein halde 1-metersregelen for avstand.


Lokal informasjon er under utarbeiding og vil bli sendt ut direkte til føresette frå den enkelte skule. De kan også ta kontakt med den enkelte skule om det har spørsmål rundt opninga.

Dei tilsette ved skulane i Vanylven gler seg til opning og er klare til å ta imot elevane.
Velkommen tilbake!

 

Oppdatering 30. april 

 

Der er ikkje påvist fleire smitta i Vanylven.

For å lykkast med gjenopning utan auke i smittetall, er det viktig at alle som er sjuke held seg heime. Dersom du har luftvegssymptom og kjem inn under ei av desse gruppene, ber vi om at du tek kontakt med legekontoret for vurdering for testing: 

 • Pasient med behov for innleggelse 
 • Pasient/bebuar i sjukeheim eller annan helseinstitusjon 
 • Tilsett i helsetjenesten med pasientnært arbeid (etter 1-2 dager) 
 • Vaksen eller eldre person (over 65 år) som har alvorlig, underliggande sjukdom
 • Person som er i karantene på grunn av nærkontakt til eit stadfesta tilfelle av covid-19, eller etter reise
 • Tilsette, born eller elev i gjenopna barnehage, skule eller skulefritidsordning (Vert også testa ved mildare akutte luftvegssymptom som har vart over 2 døgn)
 • Medlemmar i same husstand som barn som til dagleg møter i barnehage eller på skulen.  (Vert også testa ved mildare akutte luftvegssymptom som har vart over 2 døgn)

Kriterieriane vert jamnleg oppdatert, ta kontakt med legekontoret dersom du er i tvil.

 

Vi reknar med at mange ryddar og styrer no i desse vårdagane - om du planlegg eit tur på miljøstasjonen på Lilleeide vil vi difor minne om:

 • berre to bilar inne på området i gongen, tilsette vil styre trafikken ved bommen.
 • dersom du har med deg meir avfall enn det du klarer å lesse av aleine, må du ha med deg nokon som kan hjelpe deg (frå same husstand).
 • sorter avfallet best mogleg når du lastar opp bil/hengar - dette sparer tid både for deg og dei ventande i køa. 
 • ta med deg noko å drikke og kanskje litt lesestoff? Fine vårdagar inspirerar til våronn og mange ynskjer å levere avfall - ver difor budd på kø og ventetid. 

 

 

Oppdatert 24. april kl 19:00

Det er ikkje meldt om fleire smitta i Vanylven kommune.

Den siste veka har det vore arbeida mykje med førebuing av barnehagane og skulane. Sjølv om vi no gradvis skal opne opp nokre delar av samfunnet, skal vi halde att på andre. Målet er å halde smittetallet under 1.  

Kommuneoverlegen vil minne om at dugnaden på langt nær er over. Det vi no skal inn i vil kreve like mykje, om ikkje meir, av kvar enkelt innbyggjar. Vi må mobilisere til fellesdugnad for å få dette til.  

Lytt til helsemyndigheitene sine råd: 

 • unngå reising som ikkje er strengt naudsynt, 
 • ha auka fokus på hand- og hostehygiene, 
 • hald avstand, 
 • unngå kontakt i større grupper enn på 5 personar, 
 • hald deg heime om du er sjuk, 
 • ha heimekontor om det er mogleg, 
 • unngå å besøke mennesker i risikogrupper.

Kommuneoverlegen og medarbeidarar i helsetenesten vil prioritere testing, smittesporing og smittevern i barnehage/skule og i bransjane med ein-til-ein-kontakt i kommunen vår. Hugs at om du har born i barnehage eller i 1. - 4. klasse vil dei no bli prioritert for testing etter to dagar med sjukdom, sjølv ved milde symptom. Det same gjeld dei som bur i same husstand.

 

Oppdatert 24.04 kl 08:30

Artiklar med informasjon om opning av barnehagane og om korleis skule og SFO førebur seg på opning er oppdaterte.

 

Oppdatert 21. april kl 19:30

Artiklar med informasjon om gradvis opning av barnehagane og om korleis skule og SFO førebur seg på opning er lagt ut.

 

Oppdatert 17. april kl 17:00

Det er pr 17.04 ikkje meldt om fleire smittetilfelle. Kommunen har lite sjukdom generelt, og testkapasiteten er auka i forhold til alle som er omfatta av samfunnskritiske funksjonar og barn i barnehage og småskule. 

Sjølv om der er ei gradvis opning av barnehage og skule framover, vil alle andre smittevernomsyn halde fram. Rådhuset er framleis stengt, der er forventingar om at dette vil halde fram minimum ut april. Dersom innbyggjarar har behov for å kontakte sakshandsamar kan de finne direkte kontaktinformasjon på kommunen si nettside, eller ta kontakt med sentralbordet. Det er også mogleg å avtale videomøte med sakshandsamar dersom det er behov for det.  

I dag, fredag, vert det gjeve meir informasjon om nasjonale føringar for gjennomføring av 17. mai-arrangement i pressekonferanse frå regjeringa. Ordføraren er elles budd på at der vert ei god markering av 8. mai. 

Kommunen vil oppmode om at smittesporingsappen vert lasta ned av alle som har høve til det. Via appen vil smittesporing kunne gjerast svært effektivt. Data som vert lagra i «Smittestopp», som appen heiter, vert sletta etter 30 dagar, og ein kan sjølv slette alle personopplysningar om seg sjølv ved å slette innhald i appen eller å slette sjølve appen frå telefonen din. Appen vil bli sletta i sin heilskap når smittesituasjonen er avslutta. 

Folkehelseinstituttet og det statlege selskapet Simula har samarbeida om å utvikle Smittestopp-appen. Både informasjonssikkerheit for opplysningane og personvern for brukarane har hatt høg prioritet i utviklinga. Dine data er ikkje tilgjengeleg for andre enn autorisert personale, og kun dersom du vert registrert som nærkontakt til ein som er smitta med koronaviruset. Dersom du blir smitta med koronaviruset, vil ikkje dine nærkontakter få vite at det er du som er smittet, men det kan heller ikkje utelukkast at dei vil forstå at du er smittet. Dei får berre vite kva dag nærkontakta skjedde.

 

Oppdatert 16. april kl 16:45

Gradvis opning av barnehage og skule i Vanylven kommune. 

Barnehagane 
I samråd med kommuneoverlege Cecilie Lillejord Oppedal vil Vanylven kommune opne barnehagane torsdag 23.04.20. Det vil i ei periode bli reduserte opningstider for at alle barna skal få eit tilbod. Vi vil kome tilbake med dei konkrete opningstidene seinast måndag 20.04.20. 
Barnehagane arbeider no saman med kommuneoverlegen for å sikre at opninga skjer kontrollert og innanfor rammene til den nasjonale rettleiaren. 
Lenkje til den nasjonale rettleiaren finn du her.
Utdanningsdirektoratet sin informasjon til føresette finn du her.
Lokal informasjon er under utarbeiding og vil bli sendt ut direkte til føresette frå den enkelte barnehage 

Skule

Frå 27. april opnar skulane frå 1. – 4. klasse og SFO. Her vil vi kome tilbake med informasjon når den nasjonale rettleiaren er klar. 
Elevar frå og med 5. klasse til og med 10. klasse skal framleis få eit opplæringstilbod heime. 
Vi vil framleis sørge for å gje eit tilbod på skulen til utsette barn og unge og barn som har foreldre med kritiske samfunnsfunksjonar 

 

Oppdatert 08.april kl 21:10

 

Testing av covid-19 i påska: Av omsyn til sending av prøver er der sett av dagar til testing, det blir torsdag og laurdag. Dei som har spørsmål omkring testing og må henvende seg til legevakta.

 

Oppdatert 08. april kl.12:00

Per 8. april er det ikkje stadfesta fleire smitta i Vanylven kommune.

Kommunen førebur seg på opne barnehagane 20. april og småskulen 27. april. Det er forventa at der kjem nasjonale føringar for korleis opninga vil føregå og kommunen er budd på å starte arbeidet med dette 14. april.

Det vert ellers vist til den detaljerte oversikta frå regjeringa, på korleis landet gradvis vert opna: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/

 

Informasjon om kompensasjonsordning for kulturliv og frivillighet

Les meir om ordninga her.

 

Oppdatert 06. april 

Det er per 06.04 ikkje påvist fleire smitta i Vanylven kommune. Den personen som var meldt smitta tidlegare, er no friskmeldt.

Kommunen har fått ein del spørsmål knytt til aktivitetane til lag og organisasjonar. 

I føresegn frå 27.03.20, om smitteverntiltak ved koronautbrot, står det at der er forbod mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utandørs der personer møtast fysisk. Dette forbodet gjeld framleis.

Der har vore eit behov for ei presisering, der er difor kome ein rettleiar frå Helsedirektoratet. Der er det presisert at all type aktivitet må gjerast på ein måte som sikrar at Helsedirektoratet sine tilrådingar om samling av personar og samling i gruppe vert overhald. Der bør ikkje vere meir enn 5 personar samla i ei gruppe, dette gjeld ikkje personar som lever saman til vanleg. Når ein er saman andre enn dei ein lever saman med til vanleg, bør ein halde ein fysisk avstand på minst 2 meter. Det skal heller ikkje nyttast garderober og toalett på idrettsanlegg eller dele utstyr.

Les meir om rettleiinga og råd frå idrettsforbundet her
 

Oppdatert 03. april 

Der er per 03.04 ikkje påvist fleire smitta i Vanylven kommune.æ

 

Oppdatert 01. april kl. 15:10

Der er per 01.04 ikkje påvist fleire smitta i Vanylven kommune. Det er testa totalt 37 personar hittil.

 

Oppdatert 31. mars kl. 10:18

Der er per 30.03 ikkje påvist fleire smitta i Vanylven kommune, sjølv om vi no har auka testkapasiteten, og fleire vert sjekka.

Vi merkar oss at det er auka arbeid med smittesporing i kommunane rundt om, der ein ikkje finn kilde til smitte. Vi forventar no når vi er over i fase 2 av pandemiutviklinga, at det vil vere smitte ute i befolkninga, og vi må difor vere budde på at fleire tilfelle snart vert registrert.

Det vert arbeidd med å finne gode digitale løysingar som gjer det mogleg å halde politiske møte. SSIKT testar ut ei løysing som gjer det mogleg for media/publikum å koble seg på som tilskodarar. Vonaleg vil ein ha funne ein god framgongsmåte på dette før påske.

Nettbrett på helse- og omsorgssenteret har vorte svært godt motteke, og kommunen vil søkje samarbeidspartnarar som kan hjelpe oss med å skaffe fleire nettbrett.
Vi nærmar oss påskeveka og det er no fleire som har fremja spørsmål om dei kan reise på hytta/gardsbruket/huset dei har i Vanylven. I føresegna frå regjeringa er det tydeleg at det er forbod mot overnatting på fritidseigedom, og der er ikkje rom for dispensasjon.

Vanylven les ut av det kommunale gebyrregulativet kven som har fritidsbustad og kven som har huset registrert som ordinær bustad. Det er mogleg å søkje reduksjon i avgiftene, dersom ein oppheld seg på eigedomen mindre enn 6 månadar om året. Dei som såleis har registrert bustaden som fritidsbustad er dermed omtala i forskrifta frå regjeringa.

Samtidig er der ei problemstilling knytt til at folk gjerne vil besøke slekt og vener i påska. Det er tidlegare tydeleggjort at ein bør unngå alle reiser som ikkje er naudsynte. Alle vil ha ein eige ansvar for å vurdere om ein risikerer å ta med seg smitte når ein reiser på besøk. Ein kan vere smittebærande sjølv om ein ikkje har symptom, og vil risikere å utsetje andre for smitte.

Er det smitte i området du bur i, kan du ta med smitte til kommunen vår når de kjem på besøk. Hugs at det kjem ei tid etter dette, der vi meir enn gjerne vil sjå mange besøkjande i kommunen vår - men akkurat no må alle ta omsyn, og bidra til å avgrense smitterisikoen

Oppdatert 30.03.20 kl.14:05 

Stortinget har vedteke § 5 i forskrift 15.03.2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Regelen seier:

«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

Det er ikkje mogleg å gje dispensasjon frå regelen. Dette er avklart med Fylkesmannen i Møre og Romsdal og nasjonale myndigheiter. Vanylven kommune handsamar difor ikkje førespurnadar om dispensasjon frå regelen. Dette gjeld uavhengig av kva grunnlag ein har for søkje unntak.

 • Regelen gjeld uansett type fritidseigedom, og dermed all eigedom utover folkeregistrert adresse.
 • Det er lov til å ta ein dagstur til fritidseigedomen. Det vil seie at ein reiser til og frå fritidseigedomen same dagen, og ikkje overnattar der
 • Det er lov til å overnatte på fritidseigedomen dersom person(ar) i husstanden din er stadfesta smitta av koronavirus, så lenge den/dei smitta skal opphalde seg i isolering.
 • Framtidige søknadar om dispensasjon frå forskrifta § 5 vil verte svara ut med lenkje til desse opplysningane.

 

Oppdatert 27. mars kl. 15:35 

Der er per 27. mars ikkje påvist fleire smitta i Vanylven kommune. 

 

Oppdatert 25. mars

Det er per 25. mars ikkje påvist fleire smitta i Vanylven kommune.

15. mars vedtok Vanylven kommune karantene for dei som kom frå visse fylke i landet, der det var påvist smitte i større grad enn i vårt geografiske område.

 Slike lokalt fatta vedtak er gyldige i 7 dagar, det er difor ikkje no vedtak om karantene for tilreisande til Vanylven kommune, utover det som er vedteke nasjonalt. I statsministeren si pressekonferanse 24. mars vart dei tiltaka som regjeringa har iverksatt vidareført til 14. april, samtidig som det vart understreka behov for auka fysisk avstand mellom menneske, for å bremse spreiing av covid-19. Vanylven kommune sine skular og barnehagar vil såleis halde stengt til 14. april. I dag kom det i tillegg ei nasjonal beslutning om at alle skriftlege eksamenar i grunnskulen og i vidaregåande skule er avlyst. 

I tråd med nasjonale føringar vil kommunen understreke at alle bør unngå reiser som ikkje er naudsynte. Dette kan vere vanskeleg å forhalde seg til når vi no nærmar oss påskeveka. Vanylven kommune oppmodar alle om å vurdere om reiser, som t.d. besøk av familie i andre delar av landet, kan utsetjast til smittefaren er redusert. All reise på tvers av kommune- og fylkesgrenser vil medføre fare for å spreie smitte, og ein bør vurdere om slike reiser er naudsynte. Hugs at den dugnaden vi no alle deltek i handlar om å beskytte eldre og andre med underliggande sjukdom, mot eit virus som kan vere dødeleg. Dess betre desse retningslinjene vert oppretthaldt, dess flatare vert kurva over smitta, slik at vi hindrar ei overbelastning av helsesektoren.

Dei generelle råda til befolkninga er at dei ein bur saman med kan ein omgå som normalt, dersom du ikkje er i heimekarantene/har luftvegsinfeksjon/heimeisolering kan du ha besøk – men få om gongen.

Hald avstand til andre når du er ute. Friske barn kan vere saman i små grupper. Hugs god hand- og hostehygiene! Unngå handhelsing og klemming utanfor heimen, unngå stigmatisering og utestenging. For deg som tilhøyrer ei risikogruppe er desse råda særleg viktige.

12. mars vart mange omfattande restriksjonar iverksett i Norge. Vanylven kommune stengde tidleg av omsorgssenteret for besøkjande, for å hindre smitte blant dei mest sårbare. Avdelingsleiar på Vanylven helse- og omsorgssenter, avd. 3,  Rose-Mari Thunem Nygård, merka at det å ikkje få besøk av sine nærmaste har vore tungt for bebuarane. Men i dag kom det på plass eitt nettbrett på kvar avdeling på omsorgssenteret - alle sett opp med ein skype-konto slik at bebuarane og pårørande kan halde kontakt. Allereie første timane var det fleire som fekk kobla seg på og det ser ut som om det var svært kjærkome!

 

Oppdatering 25.03 kl.10:00

Regjeringa vidarefører alle tiltak som er iverksatt - Hald avstand for å hindre smitte

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge fram til over påske, til og med 13. april 

Auka fysisk avstand mellom menneske bremsar spreiing av covid-19, men det kan vere vanskelig å få oversikt over råda som vert gitt ulike grupper.

Folkehelseinstituttet har utarbeida ein plakat for å forenkle og tydeliggjere desse råda. Det er ulike råd til befolkninga generelt, risikogrupper, dei som er satt i karantene, dei som har luftvegsinfeksjon utan påvist covid-19 og dei som er satt i heimeisolasjon.

 

Oppdatering 23. mars kl.15:20

Per 23. mars er der ikkje stadfesta fleire smitta i Vanylven kommune. Sidan vi starta å teste 3. mars, har 16 personar vorte testa for covid-19, og berre ein har testa positivt (19.mars).

 

Oppdatering 23. mars kl. 12:05 

 

Kjære foreldre/føresette

Med bakgrunn i situasjonen vi har i dag med strenge tiltak knytt til smittevern, og hindring av spreiing av COVID-19-viruset, kjem vi med ei innstendig oppmoding til dykk: 
Politiet er kontakta av tilsette i helsevesenet som uttrykkjer stor uro knytt til at barn og ungdom no samlar seg i grupper, og på denne måten eksponerer seg for smittefare.

Tilbakemeldingar vi har motteke, syner at t.d. kjøpesenter no er samlingsstadar for større grupper med barn og ungdom.  
Om tiltaka som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har sett i verk skal fungere, er det svært viktig at ALLE innbyggjarar rettar seg etter desse. Skal tiltaket med stengde skular fungere som tenkt, MÅ ein halde seg til oppmodingane frå Folkehelseinstituttet.  
Situasjonen no er at ungdommar samlast, og dette aukar smittefaren for dei rundt seg. Dette kompliserer sporing av smitte for kommunelegane. Konsekvensen kan vere at smitta personar går glipp av viktig varsling og karantenetiltak – noko som kan føre til ytterligare spreiing av viruset.  
COVID-19 er definert som ein pandemi. Tiltaka for smittevern og hindring av spreiing er omfattande. Heile verda innfører strenge restriksjonar i den hensikt at ein felles innsats skal hindre at menneskeliv går tapt. Kommunane har ansvar for tiltak overfor sine innbyggjarar, slik at kommunelegane skal kunne foreta sporing av smitte. Folk er oppmoda om å halde seg heime og unngå samlingar av folk. No er det ikkje riktig tid for barn og ungdom å "henge" på t.d. kjøpesenter! 
Politiet ber dykk om å gå føre som gode rollemodellar for barn og ungdom. Snakk saman om kvifor det er ekstra viktig med god handhygiene, og det å unngå større samlingar av folk. Det er også svært viktig å halde god avstand til dei som er rundt ein. 
Pass godt på kvarandre! Smittevern tiltaka påverkar oss alle, og hugs at dette er ein felles internasjonal dugnad for å hindre tap av menneskeliv.  
 
 
Vennleg helsing politiet på Søre Sunnmøre

 

Oppdatering 20. mars kl.16:20 

Der er pr 20.03 ikkje meldt om fleire smittetilfelle. 

På Vanylven kommune si nettside er det no oppdatert informasjon retta mot barn og unge, ungdomsarbeidar Veslemøy og utekontakt Annette er tilgjengeleg både på telefon og via andre kanalar. 

Kommunen vise også til distrikstannklinikken sitt akuttilbod. Sjølv om den offentlege tannhelsetenesten er stengt, er der eit tilbod om akutt tannbehandling. Oversikta på kvar beredskapsklinikkane er finn ein via kommunen si nettside. 

Kommunen vil oppmode alle butikkane til å understreke og synleggjere dei smitteverntiltaka de har oppretta. Det er viktig at alle kundar overheld desse tiltaka for at vi skal forhindre smitte. Alle må bruke desinfeksjonsmiddel ved inngang til butikken. Ta berre på varer du skal kjøpe, bruk sprit før du tek i frukt/grønt, bruk kontantlaus betaling om mogleg. Hald avstand til kvarande og vis omsyn. Og ikkje minst, dersom du er i pålagt karantene skal du ikkje gå på butikken sjølv. Få ein slektning, nabo eller ven til å gjere praktiske ærend. Dersom du ikkje har nokon som kan hjelpe deg kan du ta kontakt med kommunen sitt servicetorg. 

Oppdatering 19. mars

Kriseleiinga har dagleg møte der det vert arbeida for å fylgje opp og førebu organisasjonen på utviklinga av smitte av covid-19. Kriseleiinga er leia av ordføraren, og har brei representasjon frå alle sektorane saman med kommuneoverlegen. Vi arbeider mykje med kontinuitetsplanlegging, for å sikre at kommunen greier å oppretthalde kritiske funksjonar i tida som kjem. Det er forventa at smitte og karantenereglar vil påverke arbeidsstokken og medføre eit høgt fråvær. Som fylgje av permitteringar i ulike bransjar, er det mange som no er utan arbeid, og kommunen vil trenge folk som har helsefagleg bakgrunn, erfaring frå storkjøkken, eller vaskeri. Desse vert oppmoda om å registrere seg gjennom skjema på kommunen si nettside. 

Det vert også lagt til rette for å omdisponere tilsette der det er mogleg, då vi treng fleire hender til helsesektoren. Dette i dialog med tillitsvalde.

Kommunen har fått på plass eit godt lager for smittevernutstyr. Vi har litt avgrensa tilgang på munnbind/maske, men har her fått bistand frå lokalt næringsliv. Det er vi svært takksame for. Om det er flere som kan bistå her, oppfordrar vi til å ta kontakt. 

Det sit personale på legekontoret, som i samråd med kommuneoverlegen avgjer kven som skal testast. Det er klare føringar som ligg til grunn for kven som kvalifiserer til slik testing, då dette er ein knapp ressurs no. Fleire har blitt testa, og den første stadfesta smitta fekk vi i går, 18. mars. Vi arbeidar med å kartlegge kvar smitten kjem i frå. Alle nærkontakter er spora opp, og kommuneoverlegen og sporingsgruppa har vore i kontakt med desse.

Vi minner elles om at legekontoret er fysisk avstengd for å minimere smitterisiko, og for å sikre liv og helse. Dersom ein av legane våre kjem i kontakt med nokon som er smitta, vil legen bli satt i karantene. Vi kan difor ikkje risikere å få redusert personale på legekontoret. Alle vil bli sikra forsvarleg helsehjelp. Vi har bemanna opp telefonen vår ved legekontoret, og sikrar legehjelp gjennom telefon og e-kommunikasjon.

Kommuneleiinga er i dialog med omliggande kommunar for å sikre bistand, i tilfelle vi på eit punkt ikkje har nok ledige legeressursar sjølve. 

Ordføraren har vore i kontakt med Vanylven Utvikling AS, som vil ta ei runde med næringslivet for å kartlegge kva behov dei har. Dette vil bli meldt inn i til kriseleiinga, slik at ein kan fange opp det som er mogleg å legge til rette for lokalt.

Næringsverksemder kan ta direkte kontakt med Vanylven Utvikling på mob. 95 47 04 52

 

Oppdatering 18. mars kl. 18:05

Vanylven har no fått påvist eitt smittetilfelle av covid-19. Kommunelegen stadfestar at det vert arbeida med smittesporing, og personar som er aktuelle for karantene vil bli kontakta.

Vi ber alle om å halde seg oppdatert på nasjonale og lokale reglar og råd for å førebygge smitte.

 

Oppdatering 18. mars kl. 11:17 

 

Har du helsefagleg kompetanse? – Vi håper du kan registrere deg!

Har du helsefagleg utdanning, kompetanse eller erfaring, men jobbar med heilt andre oppgåver i dag? Då ønskjer vi at du registrerer deg: 

Registrer deg som frivillig helsepersonell her

 

Oppdatering 16. mars kl. 11.00

Legekontoret er no avstengt fysisk for å minimere smitterisiko og for å sikre liv og helse.

Dersom ein av legane våre kjem i kontakt med ein som er smitta, vil legen bli satt i karantene. Vi kan difor ikkje risikere å få redusert personale på legekontoret.
Det vert arbeidar med å få på plass e-konsultasjon og berre naudsynt oppfølging av pasientar vert følgt opp.

Har du symptom på forkjølelse skal du halde deg heime inntil eit par dagar etter at du kjenner deg frisk.

Ved øyeblikkeleg hjelp ta kontakt på 700 30 100 i legekontoret si opningstid eller 116 117.

 

Oppdatering 15. mars kl 21:50

 

Vedtak om karantene for Vanylven kommune (utgått frå 22.03.20)

For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å halde i hevd nødvendige helse- og omsorgstenester gjer kommuneoverlegen i Vanylven søndag 15.03.2020 følgjande vedtak etter smittevernlova § 4-1 femte ledd.

Vedtak:

1) Alle som har vore på opphald i områda som vist i punkt 3, vert pålagde heimekarantene i 14 dagar etter at dei kjem til Vanylven kommune.

2) For personar som utviklar sjukdom eller symptom i karanteneperioden, gjeld dei til ei kvar tid gjeldande føringane til styresmaktene for konvertering av karantene til isolasjon.

3) Vedtaket gjeld per 15.03.2020 reisande frå følgjande område: Fylka Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og dei geografiske områda som svarar til tidlegare Hordaland fylke og tidlegare Sør-Trøndelag fylke.

Transittopphald på flyplass i desse områda og heimreise direkte i egen bil frå flyplass, vert ikkje rekna som opphald i området.

Reisande som ikkje har symptom, kan reise til planlagd opphaldsstad, men skal under reisa så langt det let seg gjere halde avstand til andre.

Reisande med symptom skal straks i isolering, og dei kan ikkje nytte offentleg transport.

Leiing av verksemder som er lista etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjonar vert gitt løyve til å gjere unntak for eige symptomfritt nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å oppretthalde forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar. Vedtaket gjeld frå 15.03.2020 og gjeld inntil nytt vedtak er fatta.

Rettsleg grunnlag

Smittevernlova § 4-1 femte ledd gjev kommuneoverlegen, i kommunestyret sin stad, heimel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker når det er nødvendig for å førebygge ein allmennfarleg smittsam sjukdom eller motverke at den vert overført i befolkninga. Aktuelle tiltak går fram av bestemminga sitt første ledd - bokstavane a til e.

Grunnleggande krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 går fram av smittevernlova  §1-5: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Til grunn ligg også Helse og omsorgsdepartementet sitt vedtak av 13.03.20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.

Grunngjeving

Covid-19 er erklært som eit alvorleg utbrot av allmennfarleg smittsam sjukdom som kan få alvorlege helsekonsekvensar for mange menneske. Sjukdomen er og erklært som ein pandemi og ei alvorlig hending av betyding for internasjonal folkehelse av WHO.

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattande tiltak for å hindre spreiing av Covid-19 og for å bidra til å halde ved lag naudsynte helse- og omsorgstenester.

Helsedirektoratet tilrår mellom anna:

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.”

Covid-19-epidemien har i dag ulikt omfang i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien no har gått over i ein ny fase der ein ikkje har klart å identifisere smittekjeda for alle som vert sjuke. Dette inneber at ikkje alle nye smittetilfelle lenger let seg spore til utlandet.

Vi har ikkje påvist smitte i Vanylven kommune så langt. Med dei nye retningslinjene for testing som no er innført, risikerer vi raskt å miste denne kontrollen om vi ikkje få regulert smittepresset frå utsida av regionen. Det vert vurdert som avgjerande å redusere denne risikoen gjennom dette vedtaket. Kommunen generelt, og helse og omsorgstenestene spesielt, har avgrensa kapasitet. 

Dette vedtaket vert sett på som ei naturleg følgje av Folkehelseinstituttet sine tilrådingar, og Helsedirektoratet sitt nasjonale vedtak.

I den noverande situasjonen er det nødvendig å førebygge og motverke spreiing av covid-19, og det er avgjerande å få sett i verk tiltak raskt. Tiltaket er nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å halde ved lag naudsynt kapasitet i helsetenesta.

Påbodet gjeld for Vanylven kommune med mindre anna særskilt vert bestemt.

Kommuneoverlegen si vurdering

Kommuneoverlegen si vurdering er at smitteverntiltaket har ei medisinskfagleg grunngjeving, er nødvendig av omsyn til smittevernet og for å halde ved lag tilstrekkeleg kapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstenesta lokalt og regionalt. På bakgrunn av dette vert tiltaket vurdert som forholdsmessig og tenleg ut ifrå ei heilskapsvurdering.

Den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket er klart større enn den belastninga og ulempa det medfører for dei tiltaket gjeld. Frivillig medverknad er vektlagd i vurderinga.

15.03.2020

Cecilie Oppedal

Kommuneoverlege Vanylven kommune

Oppdatering 15. mars kl. 13:13 

I morgon, og dei komande dagane, er det tid for bosshenting (restavfall) rundt om i kommunen. For å oppretthalde avfallshandteringa er det viktig at våre medarbeidarar unngår smitte. Då treng vi hjelp frå dykk!

Ta ein grundig handvask før du trillar fram dunken og etter at du har trilla den tilbake. Desinfiser gjerne både handtak og lok.

Vi ber også om at innbyggjarane ikkje tek direkte kontakt med renovatørane som er ute å tøme dunkar.

Rådhuset er stengt, men dersom du treng sekkar til plastavfall så send oss ei melding her på Facebook så skal vi finne ei løysing for å levere dei ut.

 

Oppdatering 15. mars kl 09:45

 

Kva gjer du dersom du mistenker at du er sjuk med det nye koronaviruset?

Dersom du føle deg sjuk, bør du halde deg heime. Vi er no ei fase der vi veit det er spredning i samfunnet. Eit viktig tiltak no for å hindre vidare spredning, er at alle som er sjuke med luftvegssymptom, held seg heime for å unngå smitte til andre. Slik kan vi beskytte dei mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftsvegssymptom, bør du halde deg heime inntil ein dag etter at du føler deg frisk. Du treng ikkje å kontakte helsevesenet for testing. Dette for å avgrense bruk av testing og ressursar til fordel for alvorleg sjuke og sårbare grupper. 

Dersom du får meir alvorlege symptomer, kan du ringe fastlegen din. Dersom du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117. 

Informer legen om du har vore i minst ein av fylgjande situasjonar:

- har vore i land som er omfatta av karantenebestemmelsane dei siste 14 dagane (pr i dag gjeld dette alle land med unntak av Sverige og Finland)

- har hatt nærkontakt med ein person som er stadfesta sjuk med covid-19 i løpet av dei siste 14 dagane. 

 

Oppdatert 13. mars kl.13:40

VI MÅ STÅ SAMAN OM Å HALDE AVSTAND

Vanylven kommune har no ein person i isolasjon utan påvist smitte, og dei som har vore i nærkontakt med vedkomande er sett i karantene. Vi arbeider etter føre var-prinsippet og etter retningslinjene frå Folkehelseinstituttet.

Kommunelegen understrekar at det ikkje er påvist smitte i Vanylven kommune pr 13.03.20, kl 13.00.

Der er eit apparat rundt kommuneoverlegen som kontinuerleg vurderer kven som eventuelt som skal setjast i karantene, utover dei som FHI har stadfesta skal gå i heimekarantene. Aktuelle kandidatar vil bli kontakta av kommunen si helseteneste.

Vi opprettheld barnehagetilbod og tilbod for barn i småskulen, som har foreldre med kritiske samfunnsposisjonar. Desse vert kartlagt i samarbeid barnehagane og skulane. Gjer merksam på at denne retten gjeld til barn av personell som jobbar i kritiske samfunnsfunksjonar, der begge føresette eller der eineforsørgjar har eit slikt arbeid. Det vert elles vist til oppdaterte reglar på NAV.no for omsorgspengar. 

Elles har kommunen gjort desse grepa lokalt:

 • Tynnaknuten, Stenbakken, aktivitetssenteret, frisklivssentralen og trimromet er stengt.
 • Rådhuset er stengt. Dersom innbyggjarar har behov for å ta kontakt med tilsette, ta kontakt enten via sentralbord, på e-post til postmottak@vanylven.kommune.no eller finn direkte kontaktinformasjon på den tilsette på kommunen si nettside.
 • Frisørar og aktørar som driv med kroppspleie skal stenge, etter restriksjonar frå helsemyndighetene.
 • Miljøstasjonen vert stengt så lenge denne situasjonen pågår.
 • Skular, barnehagar, kulturskulen, vaksenopplæringar og biblioteka er stengt.
 • På grunn av denne situasjonen er kommuneoverlegen midlertidig tilsett i 100 % stilling, oppfølging av pasientar vil bli utført av dei andre legane ved legekontoret.

Oppmodningar frå kommunen

 • Hugs køkultur – om du må handle på butikken så hald avstand. Sprit hendene før du tek på varer. Vask frukt og grønt godt. Det er ingen grunn til å hamstre.
 • Vis omsyn til andre!
 • Kommunen oppmodar alle om å orientere seg på dei restriksjonane som vert oppdatert frå sentrale helsemyndighete.
 • Hald dykk heime, alle krisetiltaka som er satt inn no har eit formål om å avgrense smitte. Ved å reise på hytta kan du risikere å spreie smitte som kan ligge i andre geografiske område. Alle reise og ærend som ikkje er kritiske bør utsetjast.
 • Ikkje ring legevakt eller legekontoret om du er frisk.
 • Om du har koronaspørsmål, ta deg tid til å lese på www.vanylven.kommune.no, www.fhi.no og www.helsedirektoratet.no som gir nasjonale reglar til oss alle saman.
 • Har du framleis spørsmål, kan du fylle opp tanken med tolmod og kaffikoppen og ringe koronatelefonen på 815 55 015.
 • Om du mistenker at du kan vere smitta, ring fastlegen eller legevakt på tlf 116 117
 • Er du i karantene, bli heime! Ikkje gå på butikken, finn nokon som kan hjelpe deg med å skaffe det du treng for å halde karantene. Om du ikkje har nokon som kan hjelpe deg, ta kontakt med kommunen for bistand.
 • Vask hender, grundig og lenge med såpe. Så ofte huda di toler det. Ha antibac på lomma og host i papir som du kastar etterpå.

 

Hald hovudet kaldt og hjartet varmt. Ver den rolege vaksne som barn (og urolege vaksne) kan vere trygg hjå. Ikkje ver den som belastar samfunnet med SINTE ORD, fordømmingar og krav om ØYEBLIKKELEGE SVAR. Det er krise no.

Hjarteleg takk for at de bidreg til dugnad!

 

Oppdatering fredag 13. mars kl. 12:00 


Etter stor pågang på folkehelseinstituttet sine sider, fhi.no har dei fleire gangar i løpet av dagen våre ute av drift. Dette vil mest sannsynleg skje opp til fleire gongar i løpet av framtida. 

Per dags dato er det mange land som er råka av smitta. Her kan du sjå ei oversikt; 

 • Kina - 80,814
 • Italia - 15,113 
 • Sør Korea - 7,979
 • Spania - 3,779
 • Frankrike - 2,876 
 • Tyskland - 2,750 
 • USA - 1,762 
 • Norge - 825
 • Danmark - 785 
 • Sverige - 688

Har du korona-spørsmål, ta deg tid til å lese på våre heimesider, www.fhi.no, som er Folkehelseinstituttets nettsider og www.helsedirektoratet.no/, som gir nasjonale reglar til oss alle saman.

 

Vanylven kommune har innført nye koronasmitterestriksjonar frå 12. mars. Statlege føringar går føre kommunale avgjerder.

 

For å førebygge og avgrense smitte, og beskytte sårbare grupper har Vanylven kommune v/ kriseleiinga, med heimel i smittevernloven § 4-1 fatta følgjande vedtak som gjeld fram til påske, dersom ikkje anna er spesifisert:

 • Alle skular og barnehagar vert stengt frå kl 18.00 i ettermiddag. Dvs frå og med i fredags morgon.
 • All aktivitet i idrettshallar, svømmehallar, treningsenter, og tilsvarande anlegg vert kansellert. Dette gjeld også innandørs kroppsøving i skule. 
 • Tilsvarande gjeld alle former for kulturarrangement og liknande aktivitet i kommunal regi, som ungdomsklubbar, kulturskule, bibliotek og liknande. 
 • Lag, organisasjonar og private arrangørar vert med dette oppmoda om å vurdere same tiltak.
 • Kommunen gjennomfører ikkje seminar, kurs og møter, dette gjeld også politiske møter. Alternative møteformer som skype og telefonmøter kan haldast. Møter som gjeld liv og helse må haldast. Det påpeikast at omsynet til tenestene og leiinga  av kommunen skal vurderast slik at kommunens drift sikrast på forsvarlig nivå. 
 • Bedrifter med muligheiter for dette bør vurdere heimekontor.  
 • Unngå kollektivtransport som ikkje er heilt nødvendig. Ver obs på td. ferjekort, bruk desinfeksjonsmiddel.
 • Ta med matpakke, et åleine eller i mindre grupper.
 • Unngå utanlandsreiser.  
 • Unngå unødvendige reiser til områder i Norge med fleire smitta.  
 • Unngå unødvendige flyreiser innanlands. 
 • Unngå større sosiale samankomstar (familietreff, bursdagar, russetreff mv.)     
 • Helse- og omsorgssenteret er stengt for å forhindre smitte, ved behov ring avdelinga der du har pårørande.
 • Arrangement (idrettsarrangement, kino, teater, konsertar, festar, kyrkjelege samankomster mm, med meir enn 10-15 (inkludert publikum) bør ikkje haldast. 
 • Gå inn på kyrkja.no/vanylven for meir informasjon om kyrkjelege samankomstar

Arrangementet skal risikovurderast etter FHI’s retningslinje. Kommuneoverlegen er med i denne risikovurderinga.

Tiltaka og oppmodinga gjeld frå no av og inntil vidare. Vanylven kommune følgjer utviklinga og vil på kort varsel nedskalere eller oppskalere tiltaka etter behov. Med bakgrunn i erfaringane frå andre land, må ein bu seg på ei oppskalering av tiltaka.

Korleis førebygger du smitte? 

Generelt: Ha god hand- og hostehygiene

Ikkje besøk sjukeheimen , omsorgsbustadane eller bustadane med brukarstyrt personleg assistent dersom du har teikn på luftvegsinfeksjon (sår hals, hoste, nysing og/eller feber). Barn og foreldre skal vere friske når dei kjem på helsestasjonen. 

Etter reise til utlandet: Hald deg heime i 14 dagar dersom du har har vore i eit område med vedvarande spreiing av viruset, uavhengig av om du har symptom eller ikkje. 

Før reise til utlandet: Sjå råda om smittevern ved reiser

Les meir om kva koronaviruset er og sjå alle nasjonale råd til innbyggarane frå Folkehelseinstituttet. 

 

I kva tilfelle skal du kontakte lege?

Ring dersom du

 • har symptom som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevanskar og 

 • har vore i eit område med vedvarande spreiing av koronaviruset eller hatt nærkontakt med ein person som er bekrefta sjuk med viruset i løpet av dei siste 14 dagene 

 

Kvar skal du ringe?

Vanylven legesenter har nummeret 70 03 01 00 og tek telefonen mellom kl. 8 og 16 på kvardagane. 

Elles på døgnet og i helgene ringer du legevakta på nummeret 116 117.