Koronavirus

Koronaviruset: Status for Vanylven kommune

Oppdatert 27.03.20 kl. 15:35 

 

Pressemelding

Der er per 27. mars ikkje påvist fleire smitta i Vanylven kommune. 

 

Pressemelding 

Det er per 25. mars ikkje påvist fleire smitta i Vanylven kommune.

15. mars vedtok Vanylven kommune karantene for dei som kom frå visse fylke i landet, der det var påvist smitte i større grad enn i vårt geografiske område.

 Slike lokalt fatta vedtak er gyldige i 7 dagar, det er difor ikkje no vedtak om karantene for tilreisande til Vanylven kommune, utover det som er vedteke nasjonalt. I statsministeren si pressekonferanse 24. mars vart dei tiltaka som regjeringa har iverksatt vidareført til 14. april, samtidig som det vart understreka behov for auka fysisk avstand mellom menneske, for å bremse spreiing av covid-19. Vanylven kommune sine skular og barnehagar vil såleis halde stengt til 14. april. I dag kom det i tillegg ei nasjonal beslutning om at alle skriftlege eksamenar i grunnskulen og i vidaregåande skule er avlyst. 

I tråd med nasjonale føringar vil kommunen understreke at alle bør unngå reiser som ikkje er naudsynte. Dette kan vere vanskeleg å forhalde seg til når vi no nærmar oss påskeveka. Vanylven kommune oppmodar alle om å vurdere om reiser, som t.d. besøk av familie i andre delar av landet, kan utsetjast til smittefaren er redusert. All reise på tvers av kommune- og fylkesgrenser vil medføre fare for å spreie smitte, og ein bør vurdere om slike reiser er naudsynte. Hugs at den dugnaden vi no alle deltek i handlar om å beskytte eldre og andre med underliggande sjukdom, mot eit virus som kan vere dødeleg. Dess betre desse retningslinjene vert oppretthaldt, dess flatare vert kurva over smitta, slik at vi hindrar ei overbelastning av helsesektoren.

Dei generelle råda til befolkninga er at dei ein bur saman med kan ein omgå som normalt, dersom du ikkje er i heimekarantene/har luftvegsinfeksjon/heimeisolering kan du ha besøk – men få om gongen.

Hald avstand til andre når du er ute. Friske barn kan vere saman i små grupper. Hugs god hand- og hostehygiene! Unngå handhelsing og klemming utanfor heimen, unngå stigmatisering og utestenging. For deg som tilhøyrer ei risikogruppe er desse råda særleg viktige.

12. mars vart mange omfattande restriksjonar iverksett i Norge. Vanylven kommune stengde tidleg av omsorgssenteret for besøkjande, for å hindre smitte blant dei mest sårbare. Avdelingsleiar på Vanylven helse- og omsorgssenter, avd. 3,  Rose-Mari Thunem Nygård, merka at det å ikkje få besøk av sine nærmaste har vore tungt for bebuarane. Men i dag kom det på plass eitt nettbrett på kvar avdeling på omsorgssenteret - alle sett opp med ein skype-konto slik at bebuarane og pårørande kan halde kontakt. Allereie første timane var det fleire som fekk kobla seg på og det ser ut som om det var svært kjærkome!

Klikk for stort bilete

Klikk for stort bilete  

Oppdatering 25.03.20 kl.10:00

 

  Regjeringa vidarefører alle tiltak som er iverksatt - Hald avstand for å hindre smitte

 

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge fram til over påske, til og med 13. april 

 

Auka fysisk avstand mellom menneske bremsar spreiing av covid-19, men det kan vere vanskelig å få oversikt over råda som vert gitt ulike grupper.

Folkehelseinstituttet har utarbeida ein plakat for å forenkle og tydeliggjere desse råda. Det er ulike råd til befolkninga generelt, risikogrupper, dei som er satt i karantene, dei som har luftvegsinfeksjon utan påvist covid-19 og dei som er satt i heimeisolasjon.

 

Oppdatering 23.03.20 kl.15:20

Per 23. mars er der ikkje stadfesta fleire smitta i Vanylven kommune. Sidan vi starta å teste 3. mars, har 16 personar vorte testa for covid-19, og berre ein har testa positivt (19.mars).

Oppdatering 23.03.20 kl. 12:05 

 

Kjære foreldre/føresette

Med bakgrunn i situasjonen vi har i dag med strenge tiltak knytt til smittevern, og hindring av spreiing av COVID-19-viruset, kjem vi med ei innstendig oppmoding til dykk: 
Politiet er kontakta av tilsette i helsevesenet som uttrykkjer stor uro knytt til at barn og ungdom no samlar seg i grupper, og på denne måten eksponerer seg for smittefare.

Tilbakemeldingar vi har motteke, syner at t.d. kjøpesenter no er samlingsstadar for større grupper med barn og ungdom.  
Om tiltaka som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har sett i verk skal fungere, er det svært viktig at ALLE innbyggjarar rettar seg etter desse. Skal tiltaket med stengde skular fungere som tenkt, MÅ ein halde seg til oppmodingane frå Folkehelseinstituttet.  
Situasjonen no er at ungdommar samlast, og dette aukar smittefaren for dei rundt seg. Dette kompliserer sporing av smitte for kommunelegane. Konsekvensen kan vere at smitta personar går glipp av viktig varsling og karantenetiltak – noko som kan føre til ytterligare spreiing av viruset.  
COVID-19 er definert som ein pandemi. Tiltaka for smittevern og hindring av spreiing er omfattande. Heile verda innfører strenge restriksjonar i den hensikt at ein felles innsats skal hindre at menneskeliv går tapt. Kommunane har ansvar for tiltak overfor sine innbyggjarar, slik at kommunelegane skal kunne foreta sporing av smitte. Folk er oppmoda om å halde seg heime og unngå samlingar av folk. No er det ikkje riktig tid for barn og ungdom å "henge" på t.d. kjøpesenter! 
Politiet ber dykk om å gå føre som gode rollemodellar for barn og ungdom. Snakk saman om kvifor det er ekstra viktig med god handhygiene, og det å unngå større samlingar av folk. Det er også svært viktig å halde god avstand til dei som er rundt ein. 
Pass godt på kvarandre! Smittevern tiltaka påverkar oss alle, og hugs at dette er ein felles internasjonal dugnad for å hindre tap av menneskeliv.  
 
 
Vennleg helsing politiet på Søre Sunnmøre

Oppdatering 20.03.20 kl.16:20 


Pressemelding 20.03.20

Der er pr 20.03 ikkje meldt om fleire smittetilfelle. 

På Vanylven kommune si nettside er det no oppdatert informasjon retta mot barn og unge, ungdomsarbeidar Veslemøy og utekontakt Annette er tilgjengeleg både på telefon og via andre kanalar. 

Kommunen vise også til distrikstannklinikken sitt akuttilbod. Sjølv om den offentlege tannhelsetenesten er stengt, er der eit tilbod om akutt tannbehandling. Oversikta på kvar beredskapsklinikkane er finn ein via kommunen si nettside. 

Kommunen vil oppmode alle butikkane til å understreke og synleggjere dei smitteverntiltaka de har oppretta. Det er viktig at alle kundar overheld desse tiltaka for at vi skal forhindre smitte. Alle må bruke desinfeksjonsmiddel ved inngang til butikken. Ta berre på varer du skal kjøpe, bruk sprit før du tek i frukt/grønt, bruk kontantlaus betaling om mogleg. Hald avstand til kvarande og vis omsyn. Og ikkje minst, dersom du er i pålagt karantene skal du ikkje gå på butikken sjølv. Få ein slektning, nabo eller ven til å gjere praktiske ærend. Dersom du ikkje har nokon som kan hjelpe deg kan du ta kontakt med kommunen sitt servicetorg. 

Oppdatering 19.03.20 

Kriseleiinga har dagleg møte der det vert arbeida for å fylgje opp og førebu organisasjonen på utviklinga av smitte av covid-19. Kriseleiinga er leia av ordføraren, og har brei representasjon frå alle sektorane saman med kommuneoverlegen. Vi arbeider mykje med kontinuitetsplanlegging, for å sikre at kommunen greier å oppretthalde kritiske funksjonar i tida som kjem. Det er forventa at smitte og karantenereglar vil påverke arbeidsstokken og medføre eit høgt fråvær. Som fylgje av permitteringar i ulike bransjar, er det mange som no er utan arbeid, og kommunen vil trenge folk som har helsefagleg bakgrunn, erfaring frå storkjøkken, eller vaskeri. Desse vert oppmoda om å registrere seg gjennom skjema på kommunen si nettside. 

Det vert også lagt til rette for å omdisponere tilsette der det er mogleg, då vi treng fleire hender til helsesektoren. Dette i dialog med tillitsvalde.

Kommunen har fått på plass eit godt lager for smittevernutstyr. Vi har litt avgrensa tilgang på munnbind/maske, men har her fått bistand frå lokalt næringsliv. Det er vi svært takksame for. Om det er flere som kan bistå her, oppfordrar vi til å ta kontakt. 

Det sit personale på legekontoret, som i samråd med kommuneoverlegen avgjer kven som skal testast. Det er klare føringar som ligg til grunn for kven som kvalifiserer til slik testing, då dette er ein knapp ressurs no. Fleire har blitt testa, og den første stadfesta smitta fekk vi i går, 18. mars. Vi arbeidar med å kartlegge kvar smitten kjem i frå. Alle nærkontakter er spora opp, og kommuneoverlegen og sporingsgruppa har vore i kontakt med desse.

Vi minner elles om at legekontoret er fysisk avstengd for å minimere smitterisiko, og for å sikre liv og helse. Dersom ein av legane våre kjem i kontakt med nokon som er smitta, vil legen bli satt i karantene. Vi kan difor ikkje risikere å få redusert personale på legekontoret. Alle vil bli sikra forsvarleg helsehjelp. Vi har bemanna opp telefonen vår ved legekontoret, og sikrar legehjelp gjennom telefon og e-kommunikasjon.

Kommuneleiinga er i dialog med omliggande kommunar for å sikre bistand, i tilfelle vi på eit punkt ikkje har nok ledige legeressursar sjølve. 

Ordføraren har vore i kontakt med Vanylven Utvikling AS, som vil ta ei runde med næringslivet for å kartlegge kva behov dei har. Dette vil bli meldt inn i til kriseleiinga, slik at ein kan fange opp det som er mogleg å legge til rette for lokalt.

Næringsverksemder kan ta direkte kontakt med Vanylven Utvikling på mob. 95 47 04 52

Oppdatering 18.03.20 kl. 18:05

Vanylven har no fått påvist eitt smittetilfelle av covid-19. Kommunelegen stadfestar at det vert arbeida med smittesporing, og personar som er aktuelle for karantene vil bli kontakta.

Vi ber alle om å halde seg oppdatert på nasjonale og lokale reglar og råd for å førebygge smitte.

Oppdatering 18.03.20 kl. 11:17 

Har du helsefagleg kompetanse? – Vi håper du kan registrere deg!

Har du helsefagleg utdanning, kompetanse eller erfaring, men jobbar med heilt andre oppgåver i dag? Då ønskjer vi at du registrerer deg: 

Registrer deg som frivillig helsepersonell her

Oppdatering 16.03.20 kl. 11.00

Legekontoret er no avstengt fysisk for å minimere smitterisiko og for å sikre liv og helse.

Dersom ein av legane våre kjem i kontakt med ein som er smitta, vil legen bli satt i karantene. Vi kan difor ikkje risikere å få redusert personale på legekontoret.
Det vert arbeidar med å få på plass e-konsultasjon og berre naudsynt oppfølging av pasientar vert følgt opp.

Har du symptom på forkjølelse skal du halde deg heime inntil eit par dagar etter at du kjenner deg frisk.

Ved øyeblikkeleg hjelp ta kontakt på 700 30 100 i legekontoret si opningstid eller 116 117.

Oppdatering 15.03.20 kl 21:50

 

Vedtak om karantene for Vanylven kommune (utgått frå 22.03.20)

For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å halde i hevd nødvendige helse- og omsorgstenester gjer kommuneoverlegen i Vanylven søndag 15.03.2020 følgjande vedtak etter smittevernlova § 4-1 femte ledd.

Vedtak:

1) Alle som har vore på opphald i områda som vist i punkt 3, vert pålagde heimekarantene i 14 dagar etter at dei kjem til Vanylven kommune.

2) For personar som utviklar sjukdom eller symptom i karanteneperioden, gjeld dei til ei kvar tid gjeldande føringane til styresmaktene for konvertering av karantene til isolasjon.

3) Vedtaket gjeld per 15.03.2020 reisande frå følgjande område: Fylka Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og dei geografiske områda som svarar til tidlegare Hordaland fylke og tidlegare Sør-Trøndelag fylke.

Transittopphald på flyplass i desse områda og heimreise direkte i egen bil frå flyplass, vert ikkje rekna som opphald i området.

Reisande som ikkje har symptom, kan reise til planlagd opphaldsstad, men skal under reisa så langt det let seg gjere halde avstand til andre.

Reisande med symptom skal straks i isolering, og dei kan ikkje nytte offentleg transport.

Leiing av verksemder som er lista etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjonar vert gitt løyve til å gjere unntak for eige symptomfritt nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å oppretthalde forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar. Vedtaket gjeld frå 15.03.2020 og gjeld inntil nytt vedtak er fatta.

Rettsleg grunnlag

Smittevernlova § 4-1 femte ledd gjev kommuneoverlegen, i kommunestyret sin stad, heimel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker når det er nødvendig for å førebygge ein allmennfarleg smittsam sjukdom eller motverke at den vert overført i befolkninga. Aktuelle tiltak går fram av bestemminga sitt første ledd - bokstavane a til e.

Grunnleggande krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 går fram av smittevernlova  §1-5: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Til grunn ligg også Helse og omsorgsdepartementet sitt vedtak av 13.03.20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.

Grunngjeving

Covid-19 er erklært som eit alvorleg utbrot av allmennfarleg smittsam sjukdom som kan få alvorlege helsekonsekvensar for mange menneske. Sjukdomen er og erklært som ein pandemi og ei alvorlig hending av betyding for internasjonal folkehelse av WHO.

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattande tiltak for å hindre spreiing av Covid-19 og for å bidra til å halde ved lag naudsynte helse- og omsorgstenester.

Helsedirektoratet tilrår mellom anna:

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.”

Covid-19-epidemien har i dag ulikt omfang i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien no har gått over i ein ny fase der ein ikkje har klart å identifisere smittekjeda for alle som vert sjuke. Dette inneber at ikkje alle nye smittetilfelle lenger let seg spore til utlandet.

Vi har ikkje påvist smitte i Vanylven kommune så langt. Med dei nye retningslinjene for testing som no er innført, risikerer vi raskt å miste denne kontrollen om vi ikkje få regulert smittepresset frå utsida av regionen. Det vert vurdert som avgjerande å redusere denne risikoen gjennom dette vedtaket. Kommunen generelt, og helse og omsorgstenestene spesielt, har avgrensa kapasitet. 

Dette vedtaket vert sett på som ei naturleg følgje av Folkehelseinstituttet sine tilrådingar, og Helsedirektoratet sitt nasjonale vedtak.

I den noverande situasjonen er det nødvendig å førebygge og motverke spreiing av covid-19, og det er avgjerande å få sett i verk tiltak raskt. Tiltaket er nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å halde ved lag naudsynt kapasitet i helsetenesta.

Påbodet gjeld for Vanylven kommune med mindre anna særskilt vert bestemt.

Kommuneoverlegen si vurdering

Kommuneoverlegen si vurdering er at smitteverntiltaket har ei medisinskfagleg grunngjeving, er nødvendig av omsyn til smittevernet og for å halde ved lag tilstrekkeleg kapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstenesta lokalt og regionalt. På bakgrunn av dette vert tiltaket vurdert som forholdsmessig og tenleg ut ifrå ei heilskapsvurdering.

Den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket er klart større enn den belastninga og ulempa det medfører for dei tiltaket gjeld. Frivillig medverknad er vektlagd i vurderinga.

15.03.2020

Cecilie Oppedal

Kommuneoverlege Vanylven kommune

Oppdatering 15.03.20 kl. 13:13 

I morgon, og dei komande dagane, er det tid for bosshenting (restavfall) rundt om i kommunen. For å oppretthalde avfallshandteringa er det viktig at våre medarbeidarar unngår smitte. Då treng vi hjelp frå dykk!

Ta ein grundig handvask før du trillar fram dunken og etter at du har trilla den tilbake. Desinfiser gjerne både handtak og lok.

Vi ber også om at innbyggjarane ikkje tek direkte kontakt med renovatørane som er ute å tøme dunkar.

Rådhuset er stengt, men dersom du treng sekkar til plastavfall så send oss ei melding her på Facebook så skal vi finne ei løysing for å levere dei ut.

Oppdatering 15.03.20 kl 09:45

 

Kva gjer du dersom du mistenker at du er sjuk med det nye koronaviruset?

 

Dersom du føle deg sjuk, bør du halde deg heime. Vi er no ei fase der vi veit det er spredning i samfunnet. Eit viktig tiltak no for å hindre vidare spredning, er at alle som er sjuke med luftvegssymptom, held seg heime for å unngå smitte til andre. Slik kan vi beskytte dei mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftsvegssymptom, bør du halde deg heime inntil ein dag etter at du føler deg frisk. Du treng ikkje å kontakte helsevesenet for testing. Dette for å avgrense bruk av testing og ressursar til fordel for alvorleg sjuke og sårbare grupper. 

Dersom du får meir alvorlege symptomer, kan du ringe fastlegen din. Dersom du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117. 

Informer legen om du har vore i minst ein av fylgjande situasjonar:

- har vore i land som er omfatta av karantenebestemmelsane dei siste 14 dagane (pr i dag gjeld dette alle land med unntak av Sverige og Finland)

- har hatt nærkontakt med ein person som er stadfesta sjuk med covid-19 i løpet av dei siste 14 dagane. 

 

PRESSEMELDING FREDAG 13.03.20 kl.13:40

 

VI MÅ STÅ SAMAN OM Å HALDE AVSTAND

Vanylven kommune har no ein person i isolasjon utan påvist smitte, og dei som har vore i nærkontakt med vedkomande er sett i karantene. Vi arbeider etter føre var-prinsippet og etter retningslinjene frå Folkehelseinstituttet.

Kommunelegen understrekar at det ikkje er påvist smitte i Vanylven kommune pr 13.03.20, kl 13.00.

Der er eit apparat rundt kommuneoverlegen som kontinuerleg vurderer kven som eventuelt som skal setjast i karantene, utover dei som FHI har stadfesta skal gå i heimekarantene. Aktuelle kandidatar vil bli kontakta av kommunen si helseteneste.

Vi opprettheld barnehagetilbod og tilbod for barn i småskulen, som har foreldre med kritiske samfunnsposisjonar. Desse vert kartlagt i samarbeid barnehagane og skulane. Gjer merksam på at denne retten gjeld til barn av personell som jobbar i kritiske samfunnsfunksjonar, der begge føresette eller der eineforsørgjar har eit slikt arbeid. Det vert elles vist til oppdaterte reglar på NAV.no for omsorgspengar. 

Elles har kommunen gjort desse grepa lokalt:

 • Tynnaknuten, Stenbakken, aktivitetssenteret, frisklivssentralen og trimromet er stengt.
 • Rådhuset er stengt. Dersom innbyggjarar har behov for å ta kontakt med tilsette, ta kontakt enten via sentralbord, på e-post til postmottak@vanylven.kommune.no eller finn direkte kontaktinformasjon på den tilsette på kommunen si nettside.
 • Frisørar og aktørar som driv med kroppspleie skal stenge, etter restriksjonar frå helsemyndighetene.
 • Miljøstasjonen vert stengt så lenge denne situasjonen pågår.
 • Skular, barnehagar, kulturskulen, vaksenopplæringar og biblioteka er stengt.
 • På grunn av denne situasjonen er kommuneoverlegen midlertidig tilsett i 100 % stilling, oppfølging av pasientar vil bli utført av dei andre legane ved legekontoret.

Oppmodningar frå kommunen

 • Hugs køkultur – om du må handle på butikken så hald avstand. Sprit hendene før du tek på varer. Vask frukt og grønt godt. Det er ingen grunn til å hamstre.
 • Vis omsyn til andre!
 • Kommunen oppmodar alle om å orientere seg på dei restriksjonane som vert oppdatert frå sentrale helsemyndighete.
 • Hald dykk heime, alle krisetiltaka som er satt inn no har eit formål om å avgrense smitte. Ved å reise på hytta kan du risikere å spreie smitte som kan ligge i andre geografiske område. Alle reise og ærend som ikkje er kritiske bør utsetjast.
 • Ikkje ring legevakt eller legekontoret om du er frisk.
 • Om du har koronaspørsmål, ta deg tid til å lese på www.vanylven.kommune.no, www.fhi.no og www.helsedirektoratet.no som gir nasjonale reglar til oss alle saman.
 • Har du framleis spørsmål, kan du fylle opp tanken med tolmod og kaffikoppen og ringe koronatelefonen på 815 55 015.
 • Om du mistenker at du kan vere smitta, ring fastlegen eller legevakt på tlf 116 117
 • Er du i karantene, bli heime! Ikkje gå på butikken, finn nokon som kan hjelpe deg med å skaffe det du treng for å halde karantene. Om du ikkje har nokon som kan hjelpe deg, ta kontakt med kommunen for bistand.
 • Vask hender, grundig og lenge med såpe. Så ofte huda di toler det. Ha antibac på lomma og host i papir som du kastar etterpå.

 

Hald hovudet kaldt og hjartet varmt. Ver den rolege vaksne som barn (og urolege vaksne) kan vere trygg hjå. Ikkje ver den som belastar samfunnet med SINTE ORD, fordømmingar og krav om ØYEBLIKKELEGE SVAR. Det er krise no.

Hjarteleg takk for at de bidreg til dugnad!

 

 

Oppdatering fredag 13.03.20 kl. 12:00 


Etter stor pågang på folkehelseinstituttet sine sider, fhi.no har dei fleire gangar i løpet av dagen våre ute av drift. Dette vil mest sannsynleg skje opp til fleire gongar i løpet av framtida. 

Per dags dato er det mange land som er råka av smitta. Her kan du sjå ei oversikt; 

 • Kina - 80,814
 • Italia - 15,113 
 • Sør Korea - 7,979
 • Spania - 3,779
 • Frankrike - 2,876 
 • Tyskland - 2,750 
 • USA - 1,762 
 • Norge - 825
 • Danmark - 785 
 • Sverige - 688

Har du korona-spørsmål, ta deg tid til å lese på våre heimesider, www.fhi.no, som er Folkehelseinstituttets nettsider og www.helsedirektoratet.no/, som gir nasjonale reglar til oss alle saman.

 

Vanylven kommune har innført nye koronasmitterestriksjonar frå 12. mars. Statlege føringar går føre kommunale avgjerder.

 

For å førebygge og avgrense smitte, og beskytte sårbare grupper har Vanylven kommune v/ kriseleiinga, med heimel i smittevernloven § 4-1 fatta følgjande vedtak som gjeld fram til påske, dersom ikkje anna er spesifisert:

 • Alle skular og barnehagar vert stengt frå kl 18.00 i ettermiddag. Dvs frå og med i fredags morgon.
 • All aktivitet i idrettshallar, svømmehallar, treningsenter, og tilsvarande anlegg vert kansellert. Dette gjeld også innandørs kroppsøving i skule. 
 • Tilsvarande gjeld alle former for kulturarrangement og liknande aktivitet i kommunal regi, som ungdomsklubbar, kulturskule, bibliotek og liknande. 
 • Lag, organisasjonar og private arrangørar vert med dette oppmoda om å vurdere same tiltak.
 • Kommunen gjennomfører ikkje seminar, kurs og møter, dette gjeld også politiske møter. Alternative møteformer som skype og telefonmøter kan haldast. Møter som gjeld liv og helse må haldast. Det påpeikast at omsynet til tenestene og leiinga  av kommunen skal vurderast slik at kommunens drift sikrast på forsvarlig nivå. 
 • Bedrifter med muligheiter for dette bør vurdere heimekontor.  
 • Unngå kollektivtransport som ikkje er heilt nødvendig. Ver obs på td. ferjekort, bruk desinfeksjonsmiddel.
 • Ta med matpakke, et åleine eller i mindre grupper.
 • Unngå utanlandsreiser.  
 • Unngå unødvendige reiser til områder i Norge med fleire smitta.  
 • Unngå unødvendige flyreiser innanlands. 
 • Unngå større sosiale samankomstar (familietreff, bursdagar, russetreff mv.)     
 • Helse- og omsorgssenteret er stengt for å forhindre smitte, ved behov ring avdelinga der du har pårørande.
 • Arrangement (idrettsarrangement, kino, teater, konsertar, festar, kyrkjelege samankomster mm, med meir enn 10-15 (inkludert publikum) bør ikkje haldast. 
 • Gå inn på kyrkja.no/vanylven for meir informasjon om kyrkjelege samankomstar

Arrangementet skal risikovurderast etter FHI’s retningslinje. Kommuneoverlegen er med i denne risikovurderinga.

Tiltaka og oppmodinga gjeld frå no av og inntil vidare. Vanylven kommune følgjer utviklinga og vil på kort varsel nedskalere eller oppskalere tiltaka etter behov. Med bakgrunn i erfaringane frå andre land, må ein bu seg på ei oppskalering av tiltaka.

Korleis førebygger du smitte? 

Generelt: Ha god hand- og hostehygiene

Ikkje besøk sjukeheimen , omsorgsbustadane eller bustadane med brukarstyrt personleg assistent dersom du har teikn på luftvegsinfeksjon (sår hals, hoste, nysing og/eller feber). Barn og foreldre skal vere friske når dei kjem på helsestasjonen. 

Etter reise til utlandet: Hald deg heime i 14 dagar dersom du har har vore i eit område med vedvarande spreiing av viruset, uavhengig av om du har symptom eller ikkje. 

Før reise til utlandet: Sjå råda om smittevern ved reiser

Les meir om kva koronaviruset er og sjå alle nasjonale råd til innbyggarane frå Folkehelseinstituttet. 

 

I kva tilfelle skal du kontakte lege?

Ring dersom du

 • har symptom som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevanskar og 

 • har vore i eit område med vedvarande spreiing av koronaviruset eller hatt nærkontakt med ein person som er bekrefta sjuk med viruset i løpet av dei siste 14 dagene 

 

Kvar skal du ringe?

Vanylven legesenter har nummeret 70 03 01 00 og tek telefonen mellom kl. 8 og 16 på kvardagane. 

Elles på døgnet og i helgene ringer du legevakta på nummeret 116 117.