Kommunedelplan og temaplan

Kommunedelplan og temaplan

Kva er ein kommunedelplan?

Kommunedelplaner kan utarbeidast for bestemte areal eller tema.
Plan- og bygningsloven set krav til planprosessen, som utarbeiding av planprogram og offentleg høyring. Kommunedelplaner kan vere ei konkretisering av arealbruk eller fokusområder frå kommuneplanens samfunnsdel. Den kan også føreslå ny arealbruk eller nye målsetnadar. Dette må i neste omgang innarbeidast i kommuneplanen og i handlingsprogrammet.

Kva er ein temaplan?

Temaplanar er alle andre planar kommunen utarbeider og som vert vedekne av kommunestyret. Denne plantypen veljast for å få ein enklare planprosess.

Ein temaplan er kommunen sin strategiske plan knytt til eit spesifikt tema. Slike planar har gjerne et 12-årsperspektiv, og reviderast kvart fjerde år. Kvar kommunedelplan skal ta utgangspunkt i hovudmål og delmål fra Kommuneplanen sin samfunnsdel, og innehalde oversikt over kva mål og strategiar planen skal bidra til å nå.

Kommunedelplanar og temaplanar er ikkje juridisk bindande, men arealbruk som er vedteken i kommunedelplanar er juridisk bindande.

Vanylven sine kommunedelplanar og temaplanar

 

Kommunedelplanar:

Temaplanar:

 

Følgjande kommunedelplanar kjem:

  • Helse og omsorg
  • Anlegg for idrett og friluftsliv

 

Følgjande temaplanar kjem:

  • Landbruksplan
  • VAR-plan
  • Helse og omsorgsplan
  • Bustadsosial handlingplan
  • Plan for styring og leiing
  • Folkehelseoversikt
  • Anlegg for idrett og friluftsliv

 

Følgjande interkommunal kommunedelplan kjem:

  • kystsoneplan