Høyringar

Her finn du oversikt på planar som ligg ute til høyring.

Formannskapet i Vanylven kommune har den 15.02.2022 i sak 27/22 vedteke offentleg høyring av detaljregulering Øykjeneset Næringsområde.

Vedtak:
Vanylven kommune vedtek å leggje forslag til Detaljregulering Øykjeneset Næringsområde
(nasjonal arealplanID: 1511-21002) på eigedom 106/4,106/8, 106/9, 107/4
og 107/35 ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-10. Høyringsfrist vert sett til
6 veker.


Planforslaget består av plankart, føresegner, planomtale og andre vurderingar. Saman med
formannskapets vedtak vert lagt på heimesida til Vanylven den 24.02.2022,
www.vanylven.kommune.no og annonsert i Synste Møre same dato. Alle vedlegg i saka ligg
ved i denne sending for offentleg høyring.


Har dykk merknad til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå,
eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 8. april 2022.

På bakgrunn av vedtak i kommunestyret 25.10.21 (saksnr: KO-106/21) og i medhald av plan- og bygningslova (pbl) §12-8 varslar Vanylven kommune med dette oppstart av detaljregulering av Fiskåholmen. Planen blir utarbeidd i samsvar med pbl §12-3 og §12-10. Norconsult AS er innleigd som planrådgjevar.

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 9 og 11-14 har kommunane vedteke å legge forslag til interkommunal kystsoneplan ut til offentleg ettersyn. Planforslaget vert sendt til regionale instansar og berørte partar for uttale og kunngjort på kommunane sine heimesider.

Plandokumenta er identiske for alle kommunane med unntak av plankartet.

Interkommunal kystsoneplan – plankart for alle kommunane

Planen er ein del av kommunane sitt overordna styringsdokument som gir rammer for utviklinga av sjøareala på Ytre Søre Sunnmøre og skal fungere som ein informasjons­ og planleggingskjelde for kommunane innbyggarar, folkevalde og administrasjon i kommunane, for organisasjonar, samt næringsliv og sentrale forvaltningsorgan med fleire.

Arealplanar i sjø skal ha ein overordna og grovmaska karakter jf. PBL. Unødige detaljar på dette plannivået kan auke antal konflikter og kan svekke moglegheita for å få fram hovudprioriteringane og langsiktige strategiar.

Planforslaget vil ligge ute til offentleg ettersyn/høyring i perioden
09.12.2021- 28.01.2022.

Innspel til planarbeidet skal sendast til; Vanylven kommune postmottak@vanylven.kommune.no innan fristen.

Frist for merknadar er 28.01.2022.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljereguleringsplan for Syltefjord camping og marina på gbnr.25/60 m.fl i Vanylven kommune.


I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr 25/60 m.fl og hovudføremålet med planarbeidet er tilrettelegging for fritids- og turistføremål samt småbåthamn.
Tiltakshavar for planarbeidet er Johan Kragseth.

Høyringsfrist vert sett til 07/01/22

Aktuelle dokument:

2021187_RP_småbåthamn Vanylven_BREV_Planoppstart (PDF, 557 kB)

 

Vanylven formannskap har 30. november behandla økonomiplan for 2022-2025 med budsjett for 2022, som gav følgjande tilråing:

Formannskapet tilrår:
1. Driftsbudsjettet for 2022 med rammeløyving per sektor og investeringsbudsjett for 2022 med løyving per prosjekt og slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet, vert godkjende med slik tillegg:

Vidareføre aktivitørstilling på omsorgssenteret kr. 200.000,-. Inndekning med midlar avsett til disposisjonsfond.

2. Økonomiplanen for åra 2022-2025 med rammeløyvingar til drift per sektor og investeringar per prosjekt slik desse framgår av taldelane i budsjettdokumentet vert godkjende.

3. Samla låneopptak i 2022 vert 22.869.000 kroner, inklusiv kr 3.000.000 til vidareutlån av startlån.


Planen vert lagt ut til offentleg ettersyn ved Servicetorget på Vanylven rådhus og på kommunen si nettside etter formannskapet si behandling.
Eventuelle merknader til planen må vere komen kommunen ihende før kommunestyret si behandling av planen den 13.12.2021.

 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar OSE AS med dette at det vert starta arbeid med privat reguleringsplan for akvakultur på land på Sighaug. Planid: 202104. Varslingsområdet er vist med stipla strek på kartutsnittet. MOWI ASA står som forslagsstillar og OSE AS står for planarbeidet.

Det aktuelle området ligg på gbnr. 5/12 m. fl, og er på omlag 46 daa. Det vart halde oppstartsmøte med Vanylven kommune 28.10.2021. Formålet med planarbeidet er å regulere for:

  • Utvide areal til eksisterande akvakulturanlegg med RAS-teknologi (resirkulering av vatn)
  • Leggje til rette for betre kai
  • Vidareføre tilkomst til området frå fylkesvegen

Det er konkludert med at reguleringsplanen ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing eller planprogram.

Orientering om saka kan ein få ved å vende seg til OSE AS tlf. 974 89 987 eller e-post: plan@oseing.no. Varslingsdokument for meir utfyllande informasjon ligg på nettsidene til Vanylven kommune og OSE AS under kunngjeringar.

Den som har opplysningar av betyding for planarbeidet vert beden om å sende desse skriftleg til OSE AS, per e-post til plan@oseing.no eller Vikeøyrane 7, 6150 Ørsta innan 03.11.2021. Naboar/grunneigarar/partar/offentleg mynde vert varsla med brev.

                                                                                    

Vanylven formannskap vedtok i formannskapssak 40/21 den 16 mars:
I medhald av plan-og bygningslova § 4-1 og 4-2 vert planprogram for Rovdefjordsambandet datert 01.09.2021 lagt ut til offentleg høyring i 6 veker.


Kommunane Sande og Vanylven arbeider i lag med Rovdefjordbrua AS om å etablere eit brusamband over Rovdefjorden. Etter godkjent kommunedelplan for Rovdefjordsambandet i 2016 har prosjektet vore gjennom ein KS1 analyse i 2017, som konkludera med at prosjektet ikkje vil vere sjølvfinansierande eller samfunnsøkonomisk lønnsam. Det er derfor eit behov for å finne alternative kryssningsløysningar som har ein lågare kostnad. Revidert planprogram ser blant anna på dette.


Det føreligger 4 ulike løysingsforslag i planprogrammet. Felles for alle forslaga er:
Flytebru med lengde cirka 1500 meter frå Koparnes over Bjørlykkeskjæret til Saudeholmen. Cirka 230 meter flytande rørbru mellom Saudeholmen og Storeneset. Segledjupne 14 meter.
Dei fire alternativa er ulike på strekninga frå Storeneset og mot fylkesvei 61 i Sande kommune. Konsulent har vurdert konsekvensar ved dei ulike tiltaka i planprogrammet.

Frist for merknader vert sett til 15 oktober 2021.
Merknader kan sendast til Vanylven kommune, Rådhusvegen 1, 6143 Fiskå, eller til
postmottak@vanylven.kommune.no