Høyringar

Her finn du oversikt på planar som ligg ute til høyring.

Har du lyst på ei kajakkløype eller ei vannscooter løype i kommunen din?
Veit du om ei badestrand eller eit friluftsområde som vi bør ta omsyn til i planen?
Eller eit viktig lokalt fiskeområde? Eller har du andre forslag?

At vi som lever her har høve til å påverke, er sentralt i vårt lokaldemokrati. Det er god samfunnsbygging når innbyggjarane får påverke forhold rundt eige liv og kvardag, og når innbyggjarane kan bidra med lokal kunnskap. Det gjeld ikkje berre i samband med lovpålagde høyringar, men generelt når vi gjer små og store vegval. Slik står vi betre rusta til å skape gode lokalsamfunn saman!

 

Utkast til kvalitetsplan for barn og unge i Vanylven kommune godkjennast for utsending til høyring. Høyringsfristen settas til 11.01.2019.

økonomiplan 2019

Lure du på kva kommunen skal bruke pengar på dei komande fire åra?

Vanylven formannskap sitt framlegg til budsjett og økonomiplan (budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022) for Vanylven kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44.4 og 45.3 i kommunelova.

 

Formannskapet handsama i møte den 05.11.2018 – sak 152/2018. Følgjande vedtak vart fatta:

  1.  I samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) § 11-12 og vedteken planstrategi varslar Vanylven kommune oppstart av arbeid med ny kommuneplan, samfunnsdel.
  2. Framlegg til planprogram vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med pbl. §§ 4-1, 5-2 og 11-13. Høyringsfrist vert satt til 6 veker.