Høyringar

Her finn du oversikt på planar som ligg ute til høyring.

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 12-3 og 12-10 gjer vi kjend at planutvalet har i møte den 08.06.2020 vedteke å leggje ut til høyring detaljreguleringsplan for Hasleneset, Syvde.
Planforslaget ligg på www.vanylven.kommune.no
Merknadar til planforslaget må vere skriftleg og sendast pr post til: Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no
Frist for merknadar er sett til 18. august 2020.

 I samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 12-3 og 12-8 gjer vi med dette kjent at planutvalet har i møte den 11.05.2020 vedteke å leggje ut til høyring detaljreguleringsplan for Åheim sentrum.

Merknadar til planforslaget må vere skriftleg og sendast pr. post til: Vanylven kommune, Rådhuset, 6143 Fiskå eller pr e-post: postmottak@vanylven.kommune.no

Frist for merknadar er sett til: 18. august 2020
 

 Kommunen har bedt kartverket om namnesak i samband med vegadressering. Det gjeld følgjande namn:
 

 I medhald av domstollova § 68 vert formannskapet sitt framlegg til val av meddommarar for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 lagt ut til alminneleg ettersyn:

Trafikktryggingsplanen i Vanylven er formelt behandla som ein kommunedelplan. Vanylven formannskap er overordna planutval og dermed styringsgruppe for delplanen. 

Formannskapet har utnemnd ei administrativ prosjektgruppe med ansvar for å førebu og utarbeide utkast til trafikktryggingsplan i Vanylven i samsvar med dei krava som var sette frå sentrale styresmakter.