Høyringar

Her finn du oversikt på planar som ligg ute til høyring.

​​​​​​
 

Lokal føreskrift om open brenning av avfall i småomnar i Vanylven kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn i 8 veker i samsvar med forvaltningslova §37. Formannskapet vedtok i møte den 3 mai 2022 i sak 62/22 å leggje ut ny føreskrift til høyring.

Ved Miljøverndepartementets deligeringvedtak av 19.07.2021 har kommune myndighet til å fastsette lokal forskrift om open brenning og brenning i småomnar etter forureiningslova § 9. Ei lokal forskrift gjev kommunane moglegheit til å styre kva som skal vere tillete av open brenning.

Ny forskrift gjev ein heimel til å regulere brenning. Det er allment fokus på å kunne redusere helseplager og å ta miljøomsyn. Brenning av avfall kan også medføre brannfare. Vanylven brannvesen har fleire slike tilfelle kvart år, der det må rykkast ut til open brenning som er ut av kontroll og/eller er varsla av naboar. Dette er ei utgift for kommunane, fare for liv og helse ved brannstaden, samt gjev nedsett beredskap for å ta seg av andre hendingar.

Merknader kan sendast til Vanylven kommune, Rådhusvegen 1, 6143 Fiskå, eller til

postmottak@vanylven.kommune.no

Merknad merkast: Høyring – Lokal føreskrift om brenning  - Merknad

Frist for merknader er sett til: fredag 4 november 2022.

 

Formannskapet i Vanylven kommune har den 07.06.2022 vedteke offentleg høyring i reguleringssak:
             88/22 Privat reguleringsplan - Detaljregulering Sighaug akvakultur.
Planforslaget består av plankart, føresegner, planomtale og andre vurderingar. Saman med formannskapets vedtak vert dette også lagt på heimesida til Vanylven den 23.06.2022, www.vanylven.kommune.no, og annonsert i Synste Møre same dato.

Har ein uttale til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 5 august 2022

 

 

Fv.61, gang- og sykkelveg Tunheim - Reguleringsendring Vi syner til vårt varsel om oppstart av arbeid med endring av ovanståande reguleringsplan frå oktober 2021.

Utkast til reguleringsendring er no ferdig og blir med dette sendt ut til berørte grunneigarar og aktuelle offentlege instansar til uttale.

Eventuelle merknader til planendringa kan sendast på mail til post@mrfylke.noeller i brevs form til Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, Julsund vegen 9, 6412 Molde innan 15.juli 2022.

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene er i gang. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2023.

Formannskapet i Vanylven kommune har den 05.04.2022 vedteke i sak 42/22 å legge Detaljregulering Turistknytepunkt Vanylven (ID 1511-202101) ut til 1 gangs høyring.

Norconsult AS har på vegne av Vanylven kommune utarbeida «Detaljreguleringsplan
Turistknutepunkt Vanylven» i Åheim på eigedom 71/35 og 71/5. Område er avgrensa mellom
fv.61, fv.620 og Åheimselva. Føremålet med planen å gjere Åheim til eit attraktiv
turistknutepunkt. Ein ynskjer i område å legge til rette for at mindre firma og servicerelatert
verksemder kan etablere seg saman med turistrelaterte verksemder.

Formannskapet i Vanylven kommune har den 05.04.2022 vedteke i sak 42/22 å legge Reguleringsplan Åheim sentrum (ID 1511-201802) ut til 2 gangs høyring.

Norconsult har på vegne av Vanylven kommune utarbeidd ein revidert reguleringsplan for Åheim sentrum. Reguleringsplanen skal sikre ein meir framtidsretta infrastruktur for fylkesvegane på Åheim og særleg der tre fylkesvegar møtast i eit «skeivt» X-kryss som utgjer eit vesentleg faremoment med omsyn til trafikktryggleik og tryggleik for mjuke trafikantar. Sekundært skal planen legge opp til ei meir langsiktig utvikling av Åheim både med sentrumsutbygging, næringsverksemd, fritid og turisme samt fleire bustadar. Det er planlagt ei rundkøyring på fylkesvegen som oppfyller krava i SVV handbok og som vil forbetre trafikkbiletet og auke trafikktryggleiken betrakteleg.

Formannskapet i Vanylven kommune har den 05.04.2022 vedteke i sak 43/22 å legge Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Åheim (ID 1511-201801) ut til 1 gangs høyring.

Det har i mange år vore ynskje om tryggare veg for fotgjengarar på Åheim. Denne planen vil legge til rette for gang- og sykkelveg frå brua over Åheimselva til «Krikenkrysset» og til Thue. Den vil legge grunnlag for ein samanhengande gang- og sykkelveg som vil gjere ferdsel langs Fv.61 og Fv.620 langt betre. Det vert også lagt til rette for to kollektivhaldeplassar. Sekundært skal planen legge opp til ei meir langsiktig utvikling av Åheim

Pål Kristian Vedeld søker om tillatelse etter forurensningsloven til å drive biogassanlegg på gnr/bnr 112/3 i Vanylven kommune. Anlegget skal motta 5 400 tonn avfall i året. Det ønskes å tas imot 4 700 tonn husdyrgjødsel fra egen gård, 400 tonn hønsegjødsel fra andre gårder i nærheten og 300 tonn fiskeslam per år. Det skal produseres biogass som skal brukes til å generere strøm til eget forbruk. Bioresten skal brukes som gjødsel på godkjent jordbruksareal.

Frist for innspel: 11.04.2022

Kommuneplanen skal vere eit reiskap for å skape og utvikle eit levande lokalsamfunn i Vanylven, og at kommunen som samfunnsutviklar skal legge til rette for utvikling og auka vekst i folketalet. Vi skal legge til rette for næringsutvikling i kommunen og i regionen, slik at ungdomane våre kan gjere utdanningsval som gjer det mogleg å kome tilbake til Vanylven for å skape si framtid her. Berekraftig utvikling gjer at vi forvaltar våre ressursar og areal til det beste også for komande generasjonar. Kommuneplanen sin samfunnsdel for 2022-2040 ligg no ute til høyring, og vi inviterer deg til å kome med innspel til det vidare arbeidet. 

I samsvar med plan- og bygningslova §11-14 vedtok kommunestyret i møte den 07.02.2022, sak 07/22, å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2022-2040, ut til offentleg høyring i 6 veker.

Frist for innspel: 25. april 2022.

Innspel til planarbeidet kan sendast på e-post til Vanylven kommune: postmottak@vanylven.kommune.no eller som post til Vanylven kommune, Rådhusvegen 1, 6143 Fiskå