Digital eByggesøknad

Digital eByggesøknad

 

Viktig melding til deg som ansvarleg søkar: Byggesøknaden må leverast digitalt

Frå og med måndag 1. mai 2023 vil det ikkje lenger vere mogleg å bruke e-post for å søke om tiltak med krav om ansvarlege føretak via e-post.

Frå den datoen må du som "proffbrukar" nytte godkjende digitale e-byggesaksløysingar. Løysingane som skal brukast frå 1. mai ligg på nettstaden til Direktoratet for byggkvalitet.

Det er effektivt for alle partar å gå vekk frå e-post

Kommunane på søre Sunnmøre ønsker å handsame saker for innbyggarar og næringsaktørar så effektivt som mogleg. Digitalisering og ny teknologi vil hjelpe oss med å få til det. For når byggesaksprosessen blir digital, kan data frå dei digitale søknadane bli direkte overført til byggesaksarkiv, kartløysingar, matrikkeldata og eigedomsregister i kommunen.

Å ta imot søknadar på e-post har ført til mykje manuelt, tidkrevjande arbeid. Det er ingen tent med, verken avsendaren eller mottakaren.

Merk deg enkelte unntak

Søknadar om tiltak som ikkje treng ansvarlege føretak kan sendast på e-post også etter 1. mai. Det same gjeld søknadar som berre gjeld dispensasjon eller unntak for tekniske krav.

Gjeld ikkje pågåande byggesaker

Har du ei pågåande byggesak, der du tidlegare har brukt e-post til å søke om tiltak med krav om ansvarlege føretak? Då skal du ikkje søke på nytt. Kravet om å søke i ei e-byggesaksløysing gjeld for søknadar som blir leverte frå og med 1. mai 2023. Omlegginga er heimla i Eforvaltningslova

Lovheimel for endringa finn de i e-forvaltningslova paragraf 3:

"...et forvaltningsorgan (for eksempel en kommune) kan bestemme hvordan elektronisk kommunikasjon skal skje. Søker kan bruke en generell elektronisk adresse (les: e-postadresse) dersom kommunen ikke har stilt særskilte krav til fremgangsmåte for henvendelsen."