Kunngjering av godkjent detaljreguleringsplan Slagnes-E40

Kommunestyre i Vanylven vedtok å godkjenne detaljreguleringsplan Slagnes-E40 i møte 21.03.2022 ihht. plan- og bygningslova §12-12. Vedtaket vert kunngjort i Synste Møre den 07.04.03. 
Klage på vedtaket kan sendast skriftleg til Vanylven kommune innan 3 veker.


Vanylven kommune

Aktuelle dokument: 

3039 Planomtale 2021_10_29 (L)(75550) (PDF, 3 MB)

Detaljeregulering-reguleringsplan-Slagnes-E40- 1gangs offentleg ettersyn (L)(85206) (PDF, 3 MB)

Detaljregulering for E40 - Slagnes - reviderte plandokument (L)(77624) (PDF, 112 kB)

Vanylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan - etablering av frittliggande fritidsbustader gbnr 422 - E40 Slagnes - reviderte plandokument - fråsegn ved offe (L)(79114) (PDF, 150 kB)

Vedlegg_01_Slagnes_3039_Plankart_2021_10_29-A2-L (L)(75539) (PDF, 453 kB)

Vedlegg_02_3039_Føresegner_2021_10_29 (L)(75540) (PDF, 216 kB)

Vedlegg_03_3039_Referat frå oppstartsmøte (L)(75541) (PDF, 319 kB)

Vedlegg_04_3039_Varslingsbrev med vedlegg_2020_08_25 (L)(75542) (PDF, 7 MB)

Vedlegg_05_3039_Varslingsannonse Synste Møre (L)(75543) (PDF, 641 kB)

Vedlegg_06_3039_Samla innspel til oppstart (L)(75544) (PDF, 734 kB)

Vedlegg_07_3039 ROS-analyse_2021_10_29 (L)(75545) (PDF, 558 kB)

Vedlegg_08_3039 Sjekkliste ROS_2021_10_29 (L)(75546) (PDF, 244 kB)

Vedlegg_09_Sjekkliste naturmangfald (L)(75547) (PDF, 150 kB)

Vedlegg_10_Geologisk vurdering gbnr 42 2 på Slagnes i Vanylven kommune (L)(75548) (PDF, 3 MB)

 

La-Rel Easter/Unsplash.com