Slamtømming

Vanylven kommune har ansvar for tilrettelegging av slamtømming i Vanylven. Miljøservice frå Stryn er hyra av kommunen for å utføre tømming av slamavskiljarar og tette tankar. Slamtømming skjer kvart 2 år.

Tømming utover dette må spesielt avtalast med Miljøservice. 

Når utsleppsløyve føreligg vert abonnenten automatisk tilknytt slamtømmeordning. Abonnenten vert nærmare varsla via brev når tømming vert gjennomført.

På heimesida til Miljøservice kan ein blant anna finne informasjon om siste tømming og kontaktperson.

Prisar

Slamtøming 2021
Tankstorleik Avgift pr tank
Volum under 4,5 m3 kr 839,06
Fritidsbustad kr 419,52
Volum 4,6 - 7,5 m3 kr 1 419,52
Volum 7,6 - 10 m3 kr 1 911,98
Volum større enn 10 m3 kr 1 911,98 + 137,56 kr

Prisar er oppdatert for år 2021. Vi gjer oppmerksom på at dette er prisar utan moms! 

Før slambil kjem til abonnenten skal tanklokket vere gravd fram og sørge for at det er enkelt å løfte av.


Tanken skal vere merka for at den skal vere enkel å finne. Melding frå Miljøservice skal leggast i pose og plasserast på septiktanken med ein stein over. Abonnenten skal påsjå at tilkomstveg er fri for buskar og tre. Tilkomstvegen skal vere 3,5 m brei og klargjort for 3,5 m høgde.