Prisar og vilkår

Avgifta er fastsett av kommunestyret, og vert indeksregulert årleg.

Alle aktivitetar*

Avgift pr semester

  Hausten 2022
Éin elev kr 1 645
To elevar/aktivitetar kr 2 880
Tre elevar/aktivitetar kr 3 705

 

Ein har då rekna ein syskjenmoderasjon på 25% for andre barn, og 50% for tredje . For visuell kunst må ein også rekne med utgifter til materiell (150 kr), spelebøker og notar til musikkundervisning kjem også i tillegg. Kulturskulen kjøper inn materiell og fakturerer foreldra.

* For musikalsk førskule er avgifta kr 1170.

NB! For aspirantopplæring blir faktura sendt til det aktuelle korpset. Korpset krevjer så inn kontingent etter eiga ordning, ta kontakt med korpset i ditt nærmiljø for å høyre korleis deira ordning er.

Kulturskulen har nokre få fiolinar og trekkspel til utleige. Leiga er kr. 400,- pr. halvår. Dei som vil leige instrument veljer det i søknadsskjemaet.
 

VILKÅR

Vi gjer merksam på at påmeldinga gjeld for skuleåret 2022/2023, og er økonomisk bindande for eitt semester (halvår). Dersom nokon ikkje vil nytte plassen sin i vårhalvåret, må rektor ha skriftleg melding seinast 15. desember.
Søknadsfristen er 25. APRIL 2022. Ein plass i kulturskulen er bindande og må seiast opp skriftleg. Frist for å seie opp plass for vårsemesteret er 15. desember.
NB! NYTT FRÅ 2021:
For haustsemesteret må oppseiing gjerast i samband med søknadsfrist for nytt skuleår.

UNDERVISNING

Undervisningstida i musikk er på 38 veker, 17 i hausthalvåret og 21 i vårhalvåret. Deltaking på ein konsert vert rekna som ein undervisningstime. Ved bortfall av meir enn tre undervisningsdagar pr år vil kulturskulen gje reduksjon i elevbetalinga, eller på annan måte erstatte manglande undervisningstid. Elevane får undervisning 1/3 time (20 min) pr. veke, eller ½ time (30 min) pr. veke i enkelte grupper. Undervisninga er organisert i grupper med 2-3 elevar i kvar gruppe, eller for nokre instrument enkeltvis. 

Dans: I gjennomsnitt 45 min pr veke i gruppe, men kan også periodevis vere meir eller mindre. Teater 1,5 time pr gruppe. Visuell kunst: 1,5-2 t pr gruppe pr veke.

SKULESTART

Undervisninga vil ta til i veke 34.
 

ANDRE REGLAR

Kulturskulen gjev undervisning ved hjelp av offentlege midlar. Dette medfører eit ansvar for eleven om korleis undervisninga han/ho får vert nytta.

Reglar for elevane  vedtekne av kultur  - og oppvekststyret i Vanylven:

Elevavgifta blir innkravd for eit halvt år om gongen. Denne vert ikkje refundert utan ved lengre tids sjukdom (meir enn fire veker) eller ved flytting frå kommunen.
Elevane må møte presis og godt førebudde til timen. Sjukdom eller annan gyldig grunn til fråver skal, om mogleg, på førhand gjevast melding om til lærar eller til rektor. Eleven kan ikkje få forsømde timar tilbake.
Dersom instrument som  kulturskulen eig vert påført skade, skal dette straks meldast til rektor. Dersom skaden skuldast hærverk/dårleg behandling, må elevane sjølve betale for reparasjonen.
Ved gjentekne fråver etter kvarandre utan melding, ved manglande interesse  for skulearbeidet, eller av disiplinære årsaker, kan lærar, etter samråd med rektor, vise bort elevar frå undervisninga.

 

Søkje plass i kulturskulen? Trykk her.