Prisar og vilkår

Prisar og vilkår

Kulturskulen i Vanylven er gratis for barn og unge frå hausten 2023. Ordninga er ei toårig prøveordning.

Ein vil fortsatt bli fakturert for noko materiell, samt instrumentleige. For visuell kunst må ein rekne med utgifter til materiell (150 kr), spelebøker og notar til musikkundervisning kjem også i tillegg. Kulturskulen kjøper inn materiell og fakturerer foreldra.

Korpset krevjer så inn kontingent etter eiga ordning og ein får låne instrument der. Ta kontakt med korpset i ditt nærmiljø for å høyre korleis deira ordning er.

Kulturskulen har nokre få fiolinar og trekkspel til utleige. Leiga er kr. 400,- pr. halvår. Dei som vil leige instrument veljer det i søknadsskjemaet. Alle andre instrument må elevane halde sjølv. Ein må ha instrument heime for å kunne øve. Gitar og andre instrument som kan berast skal vere med på timane.

VILKÅR
Søknadsfristen er 22. APRIL 2024. Ein plass i kulturskulen er bindande og må seiast opp skriftleg. Frist for å seie opp plass for vårsemesteret er 15. desember.
NB! NYTT FRÅ 2021:
For haustsemesteret må oppseiing gjerast i samband med søknadsfrist for nytt skuleår.

 

 

 

 

UNDERVISNING

Undervisningstida i musikk er på 38 veker, 17 i hausthalvåret og 21 i vårhalvåret. Deltaking på ein konsert vert rekna som ein undervisningstime. Ved bortfall av meir enn tre undervisningsdagar pr år vil kulturskulen gje reduksjon i elevbetalinga, eller på annan måte erstatte manglande undervisningstid. Elevane får undervisning 1/3 time (20 min) pr. veke, eller ½ time (30 min) pr. veke i enkelte grupper. Undervisninga er organisert i grupper med 2-3 elevar i kvar gruppe, eller for nokre instrument enkeltvis. 

Dans: I gjennomsnitt 45 min pr veke i gruppe, men kan også periodevis vere meir eller mindre. Teater 1,5 time pr gruppe. Visuell kunst: 1,5-2 t pr gruppe pr veke.

SKULESTART

Undervisninga vil ta til i veke 34.
 

 

Søkje plass i kulturskulen? Trykk her.

Kontakt

Lena Landsverk Sande
rektor Vanylven kulturskule
E-post
Mobil 45 22 71 68