Søk på helse- og omsorgstenester (eller klage)

Søk på helse- og omsorgstenester (eller klage)

Søknadsskjema for helse- og omsorgstenester

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester

Kommunene skal sørge for gode og forsvarlege helse- og omsorgstenester til alle som treng det, uavhengig av alder eller diagnose. Eit forvaltningskontor er i praksis ei dør inn for alle henvendelsar til kommunale helse- og omsorgstenester. Forvaltningskontoret tek i mot og behandlar søknadar om kommunale helse- og omsorgstenester.

 

Kvifor treng vi det?

Ved å samle all tenestetildeling på eitt kontor, er målet å auke kvaliteten på saksbehandlinga, sikre lik tildelingspraksis og bidra til lik tilgang på helse- og omsorgstenester for alle, (barn, unge, vaksne, eldre og pårørande).

Forvaltningskontoret kan gi informasjon og vegleiing om tenestene og hjelpe deg med å søkje om tenester.

Barn, unge, voksne, eldre og pårørende kan søkje om helse- og omsorgtenester. Det er forvaltningskontoret som tek imot og behandlar søknaden. Du kan også få informasjon, råd og vegleiing om teenestene, og hjelp til å søkje eller klage.

 

Kontaktinformasjon:

Janita Nybø: 482 09 319

Benedikte Hellebust: 482 05 769

Elise Løvold: 919 91 638

Rettleiing i søkje- og klageprosess

Kven kan søkje om tenester?

Personar over 18 år skal søkje sjølv. Foreldre og foresatte søkjer på vegne av egne barn.
Nærmaste pårørende kan søkje tenester til personar som er fråteke samtykkekompetanse.
Verjer som er oppnevnt til å ivareta personleg forhold, kan søkje på vegne av den som ein representerer.
Andre må ha skriftlig fullmakt fra den som har behov for tenester.

Verjeoppnevnelse, fullmakt og samtykkevurdering, må leggjast ved søknaden.
Du kan også levere slike dokument til kommunen (Servicetorget) som eit enkeltstående papirdokument.
Har du allereie levert fullmakt til kommunen, kan du henvise til dette i søknaden/klagen.

Slik søkjer du på helse- og omsorgstenester

Du søkjer om tenester ved å fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

Vanylven kommune har elektroniske søknadsskjema.

Søknadar inneheld sensitive opplysningar og må handsamast konfidensielt.

Det krev at du loggar deg inn med BankID.

Har du ikkje mogelegheit til å søkje elektronisk, kan du benytte papirsøknad.

Førebuing til søknad
 • Skal du søkje elektronisk må du ha klar eigen BankID. Dette gjeld også om du skal søkje på vegne av andre.

         Skal du hjelpe søkjar, bør vedkommande bruke eigen BankID.

 • Søknaden blir førehandsutfylt med den som loggar seg inn med BankID.

         (Førehandsutfylt = Fødselsnummer, Fornavn, Etternavn, Gateadresse, Postnr, Poststad, Telefon)

 • Dersom du søkjer på vegne for andre med din BankID, må du fylle ut skjemaet med informasjon om søkjaren. Du må ha søkjarens fødselsnummer tilgjengeleg (11 siffer)

 

 • Tenk gjennom kva du treng hjelp til og hvorfor.

         Du vil bli spurt om diagnoser, situasjon, meistringsevne og hjelpebehov.

 

 • Fullmakt, samtykkeerklæring, vergeoppnevning eller spesialistuttalingar.

         Har du slike liggjande på din PC, kan du sende desse som vedlegg til den elektroniske søknaden.

         Om ikkje må du levere/sende papirkopi til Servicetorget.

 

        Du bør ha det klart om du ønsker tenester knytt til heimen, eller institusjonsopphald, eller rehabilitering.

        Det er ikkje mogeleg å søkje om tenester i heimen og institusjonsopphald eller rehabilitering i samme søknad.  

Papirsøknadar

Søknadsskjema helse- og omsorgstenester (PDF, 133 kB)

 

Papirskjemaet skal sendast til:

 

Vanylven kommune

Forvaltningskontoret

Rådhusvegen 1

6143 Fiskå 

Søknadsbehandling

Kven behandlar søknaden?

Det er forvaltningskontoret som behandlar alle søknadar og saker om helse og omsorgstenester.

Forvaltningskontoret har også funksjonen som kommunen si koordinerande eining som skal bidra til å sikre heilskapleg tilbod til pasientar og brukarar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. 

Dei har også eit overordna ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator. 

Forvaltningskontoret skal sørge for lik behandling av alle søknadar, uavhengig av kvar i kommunen du bur. Alle som søkjer tenester frå kommunen, skal få et skriftleg og grunngjeve vedtak.

 

Kva kan du forvente av oss

 • Vi behandlar din søknad konfidensielt i eit datasystem som kun omfatter helse og omsorgstenester.
 • Søknaden vil bli utredet av en saksbehandler med relevant fagkompetanse og fremlagt for avgjørelse i et tverrfaglig inntaksråd.
 • Søknad vert vurdert individuelt og ut ifra gjeldande lov, forskrift og vedtekne standardar.
 • Det er eit mål at tenester som du får innvilga, skal setje deg i stand til å klare deg mest mogeleg sjølv.
 • Du skal så langt det er mogeleg få medverke i tilrettelegging av tenestene.

 

Kva vi ønskjer frå deg som søkjer

 • Skal forvaltningskontoret kunne treffe riktig avgjersle på din søknad, må du gje saksbehandlar alle relevante opplysningar om helsetilstanden din og funksjonsbegrensningar.
 • Vær nøye med å fylle ut søknadskjemaet. Du kan gjerne legge ved dokument med utfyllende opplysningar fra andre instansar og helsepersonell.
 • Alternativt kan du samtykke til at kommunen innhenter opplysningar fra andre instanser og helsepersonell. (Til dømes frå kjernejournal eller fastlegen din.)

 

Vedtak og fristar
 • Du vil få et skriftleg og grunngjeve svar på søknaden din. 
 • Du kan forvente svar innan 4 veker. Dersom vi treng lenger tid for å behandle saka di, vil du innen fristen få et foreløpig svar med grunngjeving og tidsangjeving for framdrifta i saka di.
Evaluering av tildelte tenester

Som tenestemottakar, vil behovet ditt for tenester bli fortløpende evaluert av dei som yt deg tenester. Små endringar vil bli gjort i samråd med deg. Større endringar i tenestebehovet krev ny vurdering og nytt vedtak. Dersom det blir aktuelt, vil du motta et skriftleg varsel som gir deg mogelegheit til å uttale deg.

Klagebehandling vedtak

Kvifor klagerett

Klageretten er meint å gi ei ekstra sikkerheit for deg som søkjer om- eller som mottek tenester.
Den skal sikre at forvaltninga treff riktige avgjersler på søknaden din, og at innvilgede tenester er individuelt tilpassa dine behov og held ein kvalitetsmessig standard.

 

Kva kan du klage på?
Du kan klage på vedtak som gir deg avslag på tenester eller at tildelte tjenester har et mindre omfang enn det du søkte om.
Klageretten omfattar også vedtak som fastsett inntektsregulert eigenandel for tenester.

 

Kven behandlar klagar på vedtak
Det er forvaltningskontoret som er første instans i klagebehandlinga.

 

Kven har klagerett

Personar over 18 år skal klage sjølv.
Foreldre og foresatte klagar på vegne av eigne barn.
Nærmaste pårørande kan klage på vegne av personar uten samtykkekompetanse.
Verjer som er oppnevnt til å ivareta personleg forhold, kan klage på vedtak som omfatter tenester.
Verjer som er oppnevnt til å ivareta økonomiske forhold, kan klage på vedtak som omhandler fastsettelse av eigenandel.
Andre må ha skriftleg fullmakt frå den som tek i mot tenester.
Fullmakt- og vergeoppnevnelse må du levere kommunen i forkant, eller som vedlegg til klagen.

 

Slik klagar du
Du klager ved å fylle ut klageskjema for helse- og omsorgstjenester Klageskjema-pleie-og-omsorgstenester (PDF, 103 kB).
Vanylven kommune har elektronisk klageskjema.
Klager inneholder sensitive opplysninger og må behandles konfidensielt.
Det krever at du logger deg inn med BankID.
Har du ikke anledning til å klage elektronisk, kan du benytte papirskjema. Du finn dette på Forvaltningskontoret og Servicetorget. Du kan også skrive på eige papir.

 

Førebuing til klage på vedtak.

 • Skal du klage elektronisk må du ha klar eigen BankID. Dette gjeld også om du klagar på vegne av andre.
  Hjelper du den som klagar, bør vedkommande bruke eigen BankID.
  • Klagen skal fyllast ut av eigar av BankID. Dersom du er en annan enn klagar, må du fylle ut skjemaet med informasjon om klagaren sjølv. 
 • Fullmakt og verjeoppnemning.
  Har du slike liggande på din PC, kan desse sendast som vedlegg til den elektroniske søknaden.
  Om ikkje må papirkopi sendast/leverast til Forvaltningskontoret eller Servicetorget.
 • Klagar du på et vedtak, må du ha saksnummer og brevets dato tilgjengeleg. 

 

Elektronisk klageskjema

Kjem snart

 

Papirskjema

Klageskjema-pleie-og-omsorgstenester (PDF, 103 kB)

 

Papirskjemaet sendes til:

Vanylven kommune
Forvaltningskontoret
Rådhusvegen 1

6143 Fiskå

 

Medverknad og innsyn

Som klagar har du rett til å medverke til saka si avgjerd.
I den forbindelse har du rett til å gjere deg kjent med saka sitt innhald og be om innsyn i saka sine dokument.

 

Klagefrist

Klagefristen er 4 veker frå den dagen du mottek kommunen si avgjerd.
Retten til å klage bortfell dersom du ikkje overheld klagefristen.
Ved særleg grunn kan du be om utvida klagefrist til Servicetorget.

Dersom du påklagar eit vedtak som ved gjennomføring er til skade for deg,
eller andre som vedtaket berører, kan du i klagen be om at vi utsett gjennomføringa til avgjerd i klage føreligg.

 

Korleis setje opp ei klage på vedtak

Vanylven kommune ønskjer at du bruker kommunen sitt klageskjema for vedtak.
Du er då sikra at klagen inneheld formelle krav og at klagebehandlinga ikkje vert forsinka av feil og manglar.

Klage på vedtak må vise til dato eller saksnummer knytt til vedtaket.
Det må fremgå kva ein er usamd i. Er du usamd i avgjerda, må du beskrive kva du meiner er feil, kva du ønskjer endra og begrunne dette.

Vi anbefalar at du tek utgangspunkt i kommunen si grunngjeving for avgjerda og beskrive kva du er usamd i.

 

 

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan Forvaltningskontoret hjelpe deg.      

Klagebehandling helsetenester

Korleis setje opp ei klage på tenester i helse og omsorg

Klage på helsetenesta

Dersom du er misfornøgd med ei helse- og omsorgsteneste tek du først kontakt med dei som gir deg tenesta. Det kan for eksempel vere leverandøren av ei teneste, eller sjukeheimen det gjelder. Dersom det gjeld sjukeheim, tek du kontakt med leiinga på sjukeheimen først. Ver tydeleg på kva du er misfornøgd med og kva du ønskjer endra.

 

Når dei som utfører tenesta får klaga di, må dei undersøke saka og endre tilbodet dersom det ikkje er godt nok. Fører ikkje klaga fram, må du sjølv sende en skriftleg klage til Statsforvaltaren som gjer en vurdering av saken.

 

Klageskjema helsetjenester:

Klageskjema-pleie-og-omsorgstenester (PDF, 103 kB)

 

Les meir om klagegangen hos Statsforvalteren

Får du medhald i klaga kan Statsforvaltaren starte ei tilsynssak. Avdekker dei feil må desse utbedrast. Får du ikkje medhold fra Statsforvalteren, er neste mogelegheit å klage til Sivilombudsmannen.

Kontakt

Janita Nybø
avdelingsleiar forvaltningskontor
E-post
Mobil 48 20 93 19