Informasjon om SFO og pris

Informasjon om SFO og pris

Kva er SFO?

Skulefritidsordningane (SFO) er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod for elevane i 1.-4. klasse, og for born med nedsett funksjonsevne til og med 7. klasse.

Tilbodet skal vere tufta på same verdiar som barnehagane og skulane i Vanylven. Borna sine behov for leik, kulturaktivitetar, omsorg og sosial læring må vere kjernen i innhaldet for tilbodet.

Kommunen har i dag SFO-tilbod ved alle skulane. Ynskjer du meir informasjon om skulefritidsordninga, kan du sjå i

vedtektene for SFO.(PDF, 184 kB)

Kva er opningstidene?
 

Den daglege opningstida må tilpassast timeplanen ved kvar enkelt skule.

Heil plass er inntil 5 dagar pr. veke frå ein halv til éin time før skulestart, og minst til klokka 16 etter skuleslutt.

Redusert plass kan vere 4 dagar pr veke eller inntil 3 dagar pr veke innanfor same tidsavgrensingar som ovanfor.

Kva kostar det?

 

Tal timar pr veke

Barn nr. 1

Barn nr. 2 og 3

Over 15 t/v kr 1 980 kr 1485
Mellom 10 - 15 t/v kr 1 320 kr 990
Mellom 5 - 10 t/v kr 880 kr 660
Inntil 5 t/v kr 550 kr 412
     
Kjøp av ekstra timar kr 6o  
For seint henta barn, pr påbyrja halvtime kr 60  


Det er innført 25 % syskjenmoderasjon for 2. og 3. barn. Det er gratis SFO for elevar med særskilte behov frå 5. til og med 7. klasse.

 

 Frå 01.08.2022 vart det etter regjeringa sitt vedtak innført gratis 12 timar kjernetid for alle 1.klassingar på SFO. Når barnet har fått SFO plass vil kostnaden for 12 timar SFO bli trekt frå automatisk på faktura. 

Link til lovdata

Det ligg no ute ei høyring på forslaget om gratis kjernetid også for 2. klasse. Høyringsfristen er 4. april. Vanylven kommune avventar resultatet av denne høyringa.

Link til høyring

 

Spørsmål angåande faktura? 

Kontakt May-Britt Svastuen : 70 03 03 74

Borna skal takast inn på skulefritidsordninga ved den skulen dei går på, dersom der er skulefritidsordning.

Kontakt

May-Britt B. Svastuen
konsulent Oppvekst/Fiskå skule
E-post
Telefon 70 03 03 74
Sylvia Baade
rektor Fiskå skule
E-post
Telefon 70 03 03 71
Mobil 97 03 00 04
Lars Jonasmo
leiar vaksenopplæringa og vikarbanken, fagleiar kultur og fritid
E-post
Mobil 97 50 16 95
Janne Kristin Torvanger
rektor Myklebust skule
E-post
Telefon 70 03 04 01
Mobil 45 25 75 21