Informasjon om SFO og pris

Informasjon om SFO og pris

Kva er SFO?

Skulefritidsordningane (SFO) er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod for elevane i 1.-4. klasse, og for born med nedsett funksjonsevne til og med 7. klasse.

Tilbodet skal vere tufta på same verdiar som barnehagane og skulane i Vanylven. Borna sine behov for leik, kulturaktivitetar, omsorg og sosial læring må vere kjernen i innhaldet for tilbodet.

Kommunen har i dag SFO-tilbod ved alle skulane. Ynskjer du meir informasjon om skulefritidsordninga, kan du sjå i

vedtektene for SFO.(PDF, 184 kB)

Søknadfristen er 15.april.

Kva er opningstidene?
 

Den daglege opningstida må tilpassast timeplanen ved kvar enkelt skule.

Heil plass er inntil 5 dagar pr. veke frå ein halv til éin time før skulestart, og minst til klokka 16 etter skuleslutt.

Redusert plass kan vere 4 dagar pr veke eller inntil 3 dagar pr veke innanfor same tidsavgrensingar som ovanfor.

Kva kostar det?

Tal timar pr vekeBarn nr. 1Barn nr. 2 og 3
Over 15 t/vkr 1 980kr 1485
Mellom 10 - 15 t/vkr 1 320kr 990
Mellom 5 - 10 t/vkr 880kr 660
Inntil 5 t/vkr 550kr 412
   
Kjøp av ekstra timarkr 6o 
For seint henta barn, pr påbyrja halvtimekr 60 

Frå august 2024:

Kva kostar
For 1.-3. klasse Born nr. 1 Born nr. 2
Over 18 t/v med gratis kjernetid 1320,- 990,-
12-18 t/v med gratis kjernetid 660,- 495,-
Inntil 12 t/v med gratis kjernetid 0,- 0,-
2024
For 4. klasse Born nr. 1 Born nr. 2 og 3
Over 18 t/v 2250,- 1688,-
Mellom 12 og 18 t/v 1980,- 1485,-
Mellom 6 og 12 t/v 1320,- 990,-
Inntil 6 t/v 880,- 660,-


Det er innført 25 % syskjenmoderasjon for 2. og 3. barn. Det er gratis SFO for elevar med særskilte behov frå 5. til og med 7. klasse. For elevar i 1, 2 og 3. klasse er det 12 timar gratis kjernetid.

Ordninga med 12 timars gratis SFO utvidast til også å gjelde elevar på 3. trinn

Kunnskapsdepartementet har nå vedteke endringar i forskrift til opplæringslova § 1B-4 om gratis skulefritidsordning for elever på 1. og 2. årstrinn, slik at ordninga også omfattar 3. trinn frå skuleåret 2024–2025. Endringa trer i kraft 1. august 2024. Den nye forskriftsteksten er publisert på Lovdata.

 

 

Spørsmål angåande faktura? 

Kontakt May-Britt Svastuen : 940 34 041

Borna skal takast inn på skulefritidsordninga ved den skulen dei går på, dersom der er skulefritidsordning.

Kontakt

Ole Martin Brudevoll
rektor Åheim skule
E-post
Mobil 98 89 24 65
Reidar Magne Baade
assisterande rektor Myklebust skule
E-post
Mobil 90 54 09 31
May-Britt B. Svastuen
konsulent Oppvekst/Fiskå skule
E-post
Telefon 94 03 40 41
Sylvia Baade
rektor Fiskå skule
E-post
Mobil 97 03 00 04
Janne Kristin Torvanger
konstituert kommunalsjef for KUOP
E-post
Mobil 45 25 75 21