Heimehjelp

Heimehjelp

Heimehjelpsordninga (praktisk bistand daglege gjeremål) rettar seg mot dei som treng praktisk hjelp til husarbeid i heimen. 

Kven kan få hjelp til husarbeid?

Personar som har behov for praktisk hjelp på grunn av sjukdom, funksjonshemming, høg alder eller andre årsaker.

Kva kostar det?

Kommunestyret har vedtatt endring i betalingssatsane gjeldande frå 01.02.2022 

Betalingssatsar pr. 01.01.2024
G Timar Pris pr. månad
Inntil 2G 230 kr
Frå 2-3G Inntil 4 timar 1555 kr
Frå 3-4G Inntil 5 timar 1945 kr
Frå 4 -5G Inntil 6 timar 2335 kr
Over 5G Inntil 7 timar 2635 kr

 

Ein skal betale kr. 400.- pr. time før ein går over til abonnementsordning (sjå tabellen over inntekt og betalingssatsar). Utgiftstaket på kr. 230.- pr. mnd. for brukarar med inntekt inntil 2 g gjeld også her. 

Abonnementet gjeld frå den dato du er innskriven og fram til utskrivingsdato. Det du skal betale skal ikkje overstige kommunen sine utgifter til tenesta.

Betaling for heimehjelp tek utgangspunkt i den samla inntekta til husstanden. Kommunestyret revurderer prisane ved kvart årsskifte.

Korleis søkjer du?

Du søkjer om heimehjelp ved å bruke dette skjemaet:

Søknadsskjema for helse- og omsorgstenester

Etter at du har søkt, vil heimehjelpskoordinator ta kontakt med deg for eit heimebesøk.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

Kontakt

Karoline Lundås
avd. leiar heimebasert omsorg
E-post
Mobil 90 87 09 42
Unni Sørdal
konsulent
E-post
Telefon 70 03 00 34
Mobil 48 07 14 25