Heimesjukepleie

Dersom du som bur heime ikkje sjølv kan oppsøkje helsehjelp på grunn av sjukdom eller funksjonsnedsetting, skal du få hjelp i eigen heim. 

Du får hjelp til å dekke grunnleggande helse- og omsorgsbehov. Helsetenestar i heimen vert gitt til personar i alle aldersgrupper. 

Kven kan få heimesjukepleie?

Heimesjukepleie er eit tilbod til deg som bur heime, men som av ulike fysiske og psykiske årsaker har behov for medisinskfagleg hjelp i heimen. Heimesjukepleie er ei heildøgnsteneste.

Spørsmål skal rettast til sone/avdelingsleiar i den sona som du bur. 

Kva kostar det?  

Tenesta er gratis.

Korleis søkjer du?

Du søkjer ved hjelp av søknadsskjemaet som du finn her.

I søknaden skriv du litt om behovet ditt, og legg ved den dokumentasjonen som blir etterspurt 

Når kan du vente svar?

Vi handsamar søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

Kontakt

Karoline Lundås
Avdelingsleiar heimebasert omsorg
E-post
Telefon 70 03 02 11
Mobil 908 70 942
Unni Sørdal
konsulent
E-post
Telefon 70 03 00 34
Mobil 480 71 425