Kommunal bustad

Kommunal bustad

Kommunal bustad er i utgangspunktet eit midlertidig tilbod om å leige ein bustad som Vanylven kommune eig. Bustadane er eit av fleire tilbod vi har, for å hjelpe deg som har problem med å skaffe deg bustad sjølv. 

Kva er omsorgsbustad?

Omsorgbustad er eit butilbod til den som ikkje sjølv kan skaffe seg eigen bustad og/eller motta omsorgstenester i eigen bustad.

Kven kan få omsorgsbustad?

Bustadane er meint for eldre og personar med nedsett funksjonsevne. Nokre av bustadane er utan personaltilsyn, nokre har delvis personaltilsyn og nokre har tilsyn heile døgnet. Tildeling av omsorgsbustad vert gjort utifrå ei individuell vurdering og utifrå kapasitet.

Kva kostar det?

Omsorgsbustad
Bustad Månadsleige
Syvdetun kr 5 742
Åheimtun kr 3 898
Utsikta kr 4 466
Sirabu (Åheim) kr 6 221
Eide (Fiskå) kr 6 070
Gjerdevoll, Rovde kr 4 466
Fjordblikk kr 4 466
Fredly, Syvde kr 4 466
Pippi trygdebustad, nede (Syvde) kr 2 551
Pippi trygdebustad, oppe (Syvde) kr 3 479
Nye Eide kr 5 703
Solstad (Fiskå) kr 4 240
Heimly (Fiskå) kr 5 703
Vanylven helse og omsorgssenter kr 5 535
Karlsnes kr 5 703
Vårsol (leilighet loft) kr 5 444
Vårsol (10 einingar) kr 3 479

 

Korleis søkjer du?

Kjem snart

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

NB: Vi oppmodar alle som bur på trygde-/omsorgsbustad og institusjonane til å teikne innbuforsikring, då kommunen ikkje er ansvarleg for private eigendelar/innbu.


Oversikt omsorgsbustadar:
 

Fiskå:                                                                                                                 

 

Vanylven helse og omsorgsenter 
- 3 avdelingar med 60 institusjonsplassar                
- 6 omsorgsleiligheter

 

 

 

 

Utsikten (Verna bustadar) 
-15 leiligheter 
-1 omsorgsbustad

 


 

Fiskå trygdebustadar, liten/stor                                                                         
-10 leiligheter

 

 


 

Fjordblikk                                                                                                         
- 2 leiligheter  

 

 
Åheim: 

 

Åheimtun 
- 8 leiligheter

 
 

Syvde:

 

Syvdetun
-18 leiligheter

 

 


 

 

 Pippi Oppe/nede-(Fredly)
- 8 leiligheter

 

 

Rovde:

 

Gjerdevoll 
- 4 leiligheter

 

 


Kontakt Servicetorget for meir informasjon
Tlf: 700 30 000
Postmottak@vanylven.kommune.no 

Kontakt

Kim Andre Ekremsæter
byggingeniør
E-post
Mobil 99 44 22 33