Varsel om oppstart av planarbeid - gbnr 25/60 m.fl i Vanylven kommune

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljereguleringsplan for Syltefjord camping og marina på gbnr.25/60 m.fl i Vanylven kommune.


I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr 25/60 m.fl og hovudføremålet med planarbeidet er tilrettelegging for fritids- og turistføremål samt småbåthamn.
Tiltakshavar for planarbeidet er Johan Kragseth.

Høyringsfrist vert sett til 07/01/22

Aktuelle dokument:

2021187_RP_småbåthamn Vanylven_BREV_Planoppstart (PDF, 557 kB)

Kontakt

Helge Kleppe
kommunalsjef teknisk
E-post
Telefon +47 70 03 00 71