Ny tilskotsordning til mangfald- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle born og unge.
Det kan gis tilskot til prosjekt eller eingangsutgifter.

Det er opna for søknadar og søknadsfristen er 13. Juni, klokken 13.00.

Det er frivillege lag og organisasjonar og kommunale fritidsklubbar eller ungdomshus som kan søkje tilskot. Idrett og fysisk aktivitet kan vere både organisert idrett og eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltaka skal rette seg mot målgruppene for ordninga:
• Barn og ungdom fra 6-19 år i familiar med vedvarande lavinntekt.
• Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhengar der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierar.
• Personar med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrensa.
• Noverande og framtidige unge leiarar og trenarar, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personar med funksjonsnedsetting eller personar med minoritetsbakgrunn.

Les mer om regelverket for ordninga på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.