Gratis kjernetid i SFO

La-Rel Easter/Unsplash.com  

Det er varsla om innføring av gratis kjernetid i SFO i 1. klasse frå 01.08.22. 

Ordninga inneber ei moderasjonsordning på 12 timar per veke i fråtrekk på eigenbetalinga i SFO det skuleåret barnet går i 1. klasse. Denne ordninga kjem i tillegg til ordninga med redusert foreldrebetaling til hushaldningar med låg inntekt. Barn med særskilte behov har i tillegg til gratis kjernetid i 1. klasse, tilbod om gratis SFO 5-7. klasse. 

Alle born som skal starte i 1. klasse til hausten vil få mail med vidare informasjon om korleis søkje plass og om å endre plass. 

Frist for påmelding og endring er 31.07.22