Innbyggjar

Innbyggjar

Brukarundersøking, innbyggjar/folkevalde
Område 2015 2016 2017 2018 2019 snitt Norge
Innbyggjarundersøkinga 3,5 3,9 4,1 4,4
Lokaldemokrati, innbyggjar 2,6 2,7
Lokaldemokrati, folkevalde 3,2 3,1

 

Meir detaljert ser resultatet og utviklinga av innbyggjarundersøkinga slik ut:

 

 

 

 

 

 

 

Vanylven kommune gjennomfører årleg brukarundersøking for fleire av tenesteområda.

Slik arbeidar vi for å verte betre i korleis vi leverer tenester til innbyggjarane, og brukarundersøkingar er eit viktig ledd i å kartlegge kva vi er gode på og kva som kan forbetrast.

 

Resultata er i skalaen 1 - 6 på innbyggjarundersøkinga, og 1-4 på undersøkingane knytt til lokaldemokrati.