Økonomisk sosialstønad

Du har krav på økonomisk sosialhjelp dersom du ikkje har andre moglegheiter til å forsørgje deg sjølv. 
Lovverket sitt primære mål er å sikre alle som oppheld seg lovleg i Norge forsvarleg livsopphald. Oppheld du deg i utlandet har du ikkje rett på økonomisk stønad. For å få økonomisk sosialhjelp i NAV Vanylven må du opphalde deg i Vanylven kommune. 

Opplysning, råd og rettleiing 

NAV Vanylven har plikt til å gi opplysning, råd og rettleiing som kan bidra til å forebygge økonomiske og sosiale problem etter Lom om sosiale tenester i NAV § 17 

Korleis søker du

NAV Vanylven har søknadskjema som må fyllast ut og dokumenterast. Både arbeidsinntekt, trygdeytingar, underhaldsbidrag, bustønad og liknande vil tas med i vurderinga. Dersom du har oppsparte midlar eller omsettlige eigedelar (t.d. hytte, båt campingvogn, dyr bil, pengar på sparekonto eller BSU) vil du som hovudregel ikkje ha krav på sosialhjelp. Utgifter til t.d. bil, telefon, avdrag på bustadlån og forbruksgjeld blir vanlegvis ikkje godtatt, men ein bør likevel dokumentere av omsyn til ei heilskapleg vurdering. 

Dokumentasjonen består av ein fullstendig oversikt over din eigen og eventuelt di familie sine inntekter og utgifter, samt gjeld og formue. 
Søknad som manglar dokumentasjon vert returnert!

Sjekkliste:

 • Siste likningsattest frå skatteetaten 

 • Kontoutskrift frå alle kontoar også spare og BSU konto. 

 • Kopi av husleigekontrakt eller utskrift av renteplan på huslån. 

 • Lønnsinntekter og trygdeytingar dei siste tre månadane

 • Underhaldsbidrag

 • Dokumentasjon på eventuell bustønad 

 • Avgifter (vatn, kloakk, renovasjon o.l.) 

 • Kvittering for betalt husleige og straum/brensel. 

 • Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv. 

 • Utgifter til barnehage, SFO eller anna barnepass 

 • Utgifter til forsikring (bustad, innbu)

Send søknad til NAV Vanylven, Postboks 44, 6139 Fiskå  

 

Vilkår for sosialhjelp 

Er du arbeidssøkar, har du plikt til å vere aktiv for å skaffe deg arbeid etter NAV-lova §14a. Det å motta økonomisk sosialhjelp medfører eit krav om aktivitet etter Lov om sosiale tenester i NAV. Ein føresetnad er at vilkåret ikkje er urimelig tyngande for deg. 

Teieplikt

Alle som arbeider ved NAV Vanylven har teieplikt. Teieplikta omfattar fødestad, fødselsdato, personnummer, adresse, statsborgarskap, sivil status og arbeidsstad. 

Blir økonomisk sosialhjelp alltid gitt som bidrag?

Økonomisk sosialhjelp blir ofte gitt som bidrag, men det kan også giast som varer og tenestar og lån. 
Skal du leige bustad kan NAV Vanylven stille depositum garanti på inntil 3 månedar husleige. 

Saksgong, utbetaling og klage

Når du søker økonomisk sosialhjelp har du krav på eit skriftleg vedtak. Saksbehandlingstida er på fire veker. Dersom du ikkje har dokumentert søknaden ut frå sjekklista på førstesida så kan søknaden ta lenger tid. Utbetalingsdatoar av økonomisk sosialhjelp kan variere. 

Kan eg få sosialhjelp til å dekke gjeld?

NAV Vanylven har som utgangspunkt ikkje plikt til å gi økonomisk sosialhjelp til å betene gjeld. NAV Vanylven kan gi råd og rettleiing i gjeldsspørsmål og samarbeide med deg om å ta kontakt med kreditorane for å endre vilkåra for nedbetaling av gjelda. Unntaksvis kan sosialhjelp til dekning av gjeld på bustadlån, straum eller husleige vurderast dersom du er i ein særs vanskeleg situasjon. 

Kontakt NAV Vanylven: 

 • Søknad til NAV sender du i posten.
 • Du kan skrive til oss via "Ditt NAV" på www.nav.no (bruk bankid).
 • Du kan ringe 5555 3333 
 • Mottak av søknad om økonomisk sosialhjelp : Mandag, onsdag og fredag 10.00-12.00