Andre rutinar og skrivereglar

Lokale skrivereglar - her har eg berre lenka til nokre skrivereglar som ligg inne. Her må kvar kommune legge inn sine.

Arkivrutinar PPT - her er lenka til eit random dokument, her må kvar kommune legge inn det som gjeld for dei.

Politiattest - dette ligg no som ein del av rutine for personalmapper, skal vi ha eige punkt?

Prosedyre og journalføring og arkivering av e-post. Skal vi ha eiga?

Arkivrutinar for fagsystem. Skal vi berre skrive at desse er å finne i internkontrollsystemet til kommunen?