Landbruksvegar

Landbruksvegar

Landbruksvegar er vegar til jordbruks- og skogbruksdrift. Dei blir bygde som traktor- eller bilvegar etter fastsette vegnormalar. Slike vegar er det søknadspliktige

Grunneigar må ta kontakt med teknisk sektor for søknadskjema og rettleiing. Planane vert vurderte mellom anna utifrå miljøverdiar, driftsmessige og økonomiske faktorar og kulturminne. 

Kontakt

Randi Aarønæs
rådgjevar landbruk
E-post
Telefon 70 03 00 73