Kvardagsmeistring

Kvardagsmeistring er ei førebyggjande og rehabiliterande teneste  for deg over 18 år som bur heime og har ei endring av ditt funksjonsnivå. Du har eit ønskje om å gjere ein innsats slik at du i størst mogleg grad kan klare deg sjølv i dagleglivet.

Kva er kvardagsmeistring?

Døme på daglige gjeremål det kan gjelde:

  • Husarbeid
  • Hente post
  • Dusj / personlig pleie
  • Påkledning
  • Deltaking i sosiale aktivitetar
  • Trappegang
  • Handle
  • Matlaging

Kva kan du forventar av oss?

Eit tverrfaglig team samansett av ergoterapeut, fysioterapeut og sjukepleier/heimetrenar tek ei systematisk kartlegging. Eit viktig spørsmål vi stiller deg og oss er: Kva er viktig for deg til å meistre kvardagen?

Vi utarbeidar mål ilag med deg. Når måla er sett vil vi kome heim til deg og trene på det som er viktig for deg for å kunne meistre kvardagen. Tenesta vert gitt i ei tidsavgrensa periode (oftast 4 veker).

Evaluering av framgong og justering av mål vil skje undervegs.

Kva forventar vi av deg?

Vi forventar at du er villig og motivert til å gjere ein innsats for å nå måla du har sett deg, slik at du meistrar kvardagen heime på en tilfreds måte.

 

Kva kostar det?

Kvardagsmeistring er gratis

 

Korleis søke?

Søknadskjema finn du her.