Om barnevernet


Barnevernet skal vere ein garanti for at alle barn og unge skal ha omsorg, tryggleik, gode levevilkår og få høve til å utvikle seg. 

Barnevernet si hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever i forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernet er regulert i barnevernlova og lova sine forskrifter. 

Dei sentrale oppgåvene til barneverntenesta er å undersøke barnet sin omsorgsituasjon, sete i verk frivillige hjelpetiltak og om nødvendig fremje forslag om tiltak til fylkesnemnda. Barneverntenesta skal gjennomføre og følgje opp fylkesnemnda sine vedtak. 

Personar som til vanleg har teieplikt, har likevel opplysningsplikt overfor barneverntenesta om det er grunn til å tru at det ligg føre mishandling, alvorleg svikt i omsorg eller alvorlege åtferdsvanskar. 

Dersom du mistenker at barnet er eller blir utsatt for noko straffbart, for eksempel vold eller seksuelle overgrep bør du varsle politiet. 


Opningstider:       Mandag-fredag: 08:00-16:00, sommartid (15.05-15.09) 08:00-15:00 
Besøksadresse:   Rådhuset i Vanylven, 6143 Fiskåbygd  
Telefon:                70 03 00 00/480 43 972