Arealplan

Plan- og bygningslova (pbl) krev at kommunen skal ha eit planverk for å ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål.

Nye tiltak etter plan- og bygningslova §1-6 og § 20-1 må vere i samsvar med planens arealformål og føresegner. Alle eldre reguleringsplanar som ikkje er nemnt i pkt 8.2 i føresegnene vert overstyrt.