Reguleringsplan Åheim sentrum - 3 gong offentleg ettersyn

 

Formannskapet i Vanylven kommune har i møte 31.01.2023 i sak FO-26/23 vedteke å utsette godkjenning av «Reguleringsplan Åheim sentrum», grunna sakshandsamingsfeil. Det er oppdaga at enkelte grunneigarar og naboar ikkje har motteke varsling om høyring av planen. Teknisk sektor sender derfor ut planen for 3 gong offentleg ettersyn i 6 veker til alle grunneigarar og naboar i planområde.

 

Planforslaga består av plankart, føresegner, planomtale og andre vurderingar (sjå vedlegg).  Har ein uttale til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 7 april 2023.

Vedlegg: