Kunngjering av vedtak – Detaljreguleringsplan Åheim sentrum

Kunngjering av vedtak – Detaljreguleringsplan Åheim sentrum

Vanylven kommunestyre har i møte den 27.06.2023 eigengodkjent detaljreguleringsplan Åheim sentrum.

PlanID. 201802

Utvalssak i kommunestyret: 54/23

Hovudmålet med reguleringsplanen er å sikre ein meir framtidsretta infrastruktur for fylkesvegane på Åheim og særleg der tre fylkesvegar møtast i eit «skeivt» X-kryss om utgjer eit vesentleg faremoment ift. trafikktryggleik og tryggleik for mjuke trafikantar. Sekundært skal planen legge opp til ei meir langsiktig utvikling på Åheim både med sentrumsbygging, næringsverksemd, fritid og turisme samt fleire bustadar.

Plandokumenter:

Saksframlegg med vedtak(PDF, 2 MB)

Planomtale(PDF, 9 MB)

Plankart(PDF, 2 MB)

Reguleringsføresegn for gang- og sykkelveg.(PDF, 525 kB)

 

Ih.h.t plan- og bygningslova §§ 1-9 og 12-12, jf. Forvaltningslova  kap. VI, kan vedtaket på klagast. Klage må sendast skriftleg innan 3 veker etter denne kunngjering til:

Vanylven kommune, Rådhusvegen 1, 6143 Fiskå eller: postmottak@vanylven.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing knytt til kommunestyret sin vedtak må framsettast innan 3 – tre – år frå denne kunngjeringa, jf. Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3.

 

-Kommunedirektøren i Vanylven.