Kunngjering av vedtak – Detaljreguleringsplan Åheim gang- og sykkelveg

Kunngjering av vedtak – Detaljreguleringsplan Åheim gang- og sykkelveg

Vanylven kommunestyre har i møte den 27.06.2023 eigengodkjent detaljreguleringsplan Åheim gang- og sykkelveg.

PlanID. 201801

Utvalssak i kommunestyret: 55/23

Hovud målet med reguleringsplanen er å leggje til rette for gang- og sykkelveg frå brua over Åheimselva til «Krikenkrysset» og til Thue. Planen legg grunnlag for ein samanhengane gang- og sykkelveg som vil gjere ferdsel langs Fv 61 og Fv 620 langt betre. Det vert også lagt til rette for kollektivhaldeplassar.

Plandokumenter:

Saksframlegg med vedtak(PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse(PDF, 2 MB)

Plankart(PDF, 2 MB)

Reguleringsføresegn for gang- og sykkelveg.(PDF, 152 kB)

 

Ih.h.t plan- og bygningslova §§ 1-9 og 12-12, jf. Forvaltningslova  kap. VI, kan vedtaket påklagast. Klage må sendast skriftleg innan 3 veker etter denne kunngjering til:

Vanylven kommune, Rådhusvegen 1, 6143 Fiskå eller: postmottak@vanylven.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing knytt til kommunestyret sin vedtak må framsettast innan 3 – tre – år frå denne kunngjeringa, jf. Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3.

 

-Kommunedirektøren i Vanylven.