Høyring-Temaplan vatn og avløp i Vanylven - perioden 2023-2033

Formannskapet i Vanylven kommune vedtok den 17.01.2023 i sak FO-07/23: «Temaplan for vatn og avløp i Vanylven kommune for perioden 2023-2033 vert lagt ut til offentleg høyring i 6 veker.»

Planforslaga består av plankart, planomtale og andre vurderingar. Saman med formannskapets vedtak vert dette lagt på heimesida til Vanylven den 02.02.2023, www.vanylven.kommune.no, og annonsert i Synste Møre same dag. Dokumenta i høyringssaka finn ein også på kommunen si heimeside.

Ber om at utale sendast skrifteleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 17 mars 2023.

Kart over eksisterande vassanlegg

Vedlegg: