Høyring-Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Åheim (ID 1511-201801)

Formannskapet i Vanylven kommune har den 05.04.2022 vedteke i sak 43/22 å legge Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Åheim (ID 1511-201801) ut til 1 gangs høyring.

Det har i mange år vore ynskje om tryggare veg for fotgjengarar på Åheim. Denne planen vil legge til rette for gang- og sykkelveg frå brua over Åheimselva til «Krikenkrysset» og til Thue. Den vil legge grunnlag for ein samanhengande gang- og sykkelveg som vil gjere ferdsel langs Fv.61 og Fv.620 langt betre. Det vert også lagt til rette for to kollektivhaldeplassar. Sekundært skal planen legge opp til ei meir langsiktig utvikling av Åheim

Planforslaga består av plankart, føresegner, planomtale og andre vurderingar. Det ligger som vedlegg på denne sida.

Har ein merknad til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 3 juni 2022.

 

Aktuelle dokument:

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Åheim - 1 gangs ettersyn. (L)(87440) (PDF, 870 kB)

Vedlegg:

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Åheim - 1 gangs ettersyn. (L)(85396) (PDF, 970 kB)

V1_Plankart-Gang-og_sykkelveg_Åheim_21.03.2022 (L)(85397) (PDF, 6 MB)

V2_Reguleringsføresegn_gang-og_sykkelveg_Aheim_21.03.2022 (L)(85398) (PDF, 2 MB)

V3_Planomtale_gang-og_sykkelveg_Aheim_21.03.2022 (L)(85399) (PDF, 16 MB)

V4_Sjekkliste_ROS_gang-og_sykkelveg_Åheim_18.09.2018 (L)(85400) (PDF, 2 MB)

V5_kopi_av_innspel_ved_oppstart (L)(85401) (PDF, 11 MB)

V6_Naturbase_faktaark_Aaheimselva (L)(85402) (PDF, 2 MB)

V7_vurdering_av_skredfare_18.09.2018 (L)(85403) (PDF, 2 MB)

V8_vurdering_av_flaumfare_18.09.2018 (L)(85404) (PDF, 946 kB)