Høyring -Detaljregulering Turistknytepunkt Vanylven (ID 1511-202101)

Formannskapet i Vanylven kommune har den 05.04.2022 vedteke i sak 42/22 å legge Detaljregulering Turistknytepunkt Vanylven (ID 1511-202101) ut til 1 gangs høyring.

Norconsult AS har på vegne av Vanylven kommune utarbeida «Detaljreguleringsplan
Turistknutepunkt Vanylven» i Åheim på eigedom 71/35 og 71/5. Område er avgrensa mellom
fv.61, fv.620 og Åheimselva. Føremålet med planen å gjere Åheim til eit attraktiv
turistknutepunkt. Ein ynskjer i område å legge til rette for at mindre firma og servicerelatert
verksemder kan etablere seg saman med turistrelaterte verksemder.

Planforslaga består av plankart, føresegner, planomtale og andre vurderingar. Det ligger som vedlegg på denne sida.

Har ein merknad til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 3 juni 2022.

 

Aktuelle dokument:

Detaljregulering Turistknytepunkt Vanylven- 1 gangs høyring (L)(87439) (PDF, 2 MB)

Vedlegg:

Detaljregulering Turistknytepunkt Vanylven- 1 gangs høyring (L)(85405) (PDF, 2 MB)

Dok 01_Planomtale_Turistknutepunkt_detalregulering_22.03.2022 (L)(85406) (PDF, 10 MB)

Dok 02_Føresegner_Turistknutepunkt_detaljregulering_22.03.2022 (L)(85407) (PDF, 3 MB)

Dok 03_Plankart_Turistknutepunkt_detaljregulering_22.03.2022 (L)(85408) (PDF, 2 MB)

Dok 04_ROS_Turistknutepunkt_detaljregulering_13.10.21 (L)(85409) (PDF, 3 MB)

Vedlegg 1_geotekniske grunnundersøkelser_turisdtknutepunkt_25.06.2021 (L)(85410) (PDF, 6 MB)

Vedlegg 2_Vurdering av områdestabilitet_turistknutepunkt_04.10.2021 (L)(85411) (PDF, 2 MB)

Vedlegg 3_Stormflo og bølgeanalyse_turistknutepunkt_22.06.2021 (L)(85412) (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4_Flomvurdering Åheim_turistknutepunkt_18.08.2021 (L)(85413) (PDF, 6 MB)

Vedlegg 5_Støyrapport_turistknutepunkt_06.10.2021 (L)(85414) (PDF, 8 MB)

Vedlegg 6_Vurdering dyrka jord_utarbeida av Vanylven kommune_2021 (L)(85415) (PDF, 414 kB)

Referat 16-03-2022 - Plannemndmøte Turistknytepunkt Vanylven (L)(85416) (PDF, 735 kB)