Høyring - Detaljregulering av næringsareal ved Øykjeneset

Formannskapet i Vanylven kommune har den 15.02.2022 i sak 27/22 vedteke offentleg høyring av detaljregulering Øykjeneset Næringsområde.

Vedtak:
Vanylven kommune vedtek å leggje forslag til Detaljregulering Øykjeneset Næringsområde
(nasjonal arealplanID: 1511-21002) på eigedom 106/4,106/8, 106/9, 107/4
og 107/35 ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-10. Høyringsfrist vert sett til
6 veker.


Planforslaget består av plankart, føresegner, planomtale og andre vurderingar. Saman med
formannskapets vedtak vert lagt på heimesida til Vanylven den 24.02.2022,
www.vanylven.kommune.no og annonsert i Synste Møre same dato. Alle vedlegg i saka ligg
ved i denne sending for offentleg høyring.


Har dykk merknad til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå,
eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 8. april 2022.

Aktuelle dokument:

000 Høyring - Detaljregulering av næringsareal ved Øykjeneset (DokID 49714) (PDF, 844 kB)

003 00_Planomtale_19031_DetaljreguleringØykjenesetNæringsområde_14.01.2022 (DokID 48866) (PDF, 19 MB)

004 01_Føresegner_19031_DetaljreguleringØykjenesetNæringsområde_14.01.2022 (DokID 48867) (PDF, 127 kB)

005 02_Plankart_DetaljreguleringØykjenesetNæringsområde_14.01.2022 (DokID 48868) (PDF, 4 MB)

006 03_ROS_19031_DetaljreguleringØykjenesetNæringsområde_14.01.2022 (DokID 48869) (PDF, 4 MB)

007 04_Planinitiativ_13.02.2019 (DokID 48870) (PDF, 2 MB)

008 05_Oppstartsmøtereferat_24.05.2019 (DokID 48871) (PDF, 459 kB)

009 06_Varslingsbrev_10.07.2019 (DokID 48872) (PDF, 924 kB)

010 07_Innspelsskjema_14.01.2022 (DokID 48873) (PDF, 878 kB)

011 08_Samla innspel_14.01.2022 (DokID 48874) (PDF, 10 MB)

012 09_Arkeologisk registrering Korsfura Etappe 1_13.02.2013 (DokID 48875) (PDF, 16 MB)

013 10_Geologisk vurdering Skredfare_13.01.2020 (DokID 48876) (PDF, 5 MB)

014 11_Arkeologisk rapport 2020 Rovde Industriområde_05.10.2020 (DokID 48877) (PDF, 3 MB)

015 Detaljregulering av næringsareal ved Øykjeneset (DokID 49827) (PDF, 203 kB)

Kontakt

Helge Kleppe
kommunalsjef teknisk
E-post
Telefon 70 03 00 71
Mobil 932 89 894