Gang- og sykkelveg Tunheim

 

Fv.61, gang- og sykkelveg Tunheim - Reguleringsendring Vi syner til vårt varsel om oppstart av arbeid med endring av ovanståande reguleringsplan frå oktober 2021.

Utkast til reguleringsendring er no ferdig og blir med dette sendt ut til berørte grunneigarar og aktuelle offentlege instansar til uttale.

Eventuelle merknader til planendringa kan sendast på mail til post@mrfylke.noeller i brevs form til Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, Julsund vegen 9, 6412 Molde innan 15.juli 2022.

Vedlegg :